Nastartuj svou kariéru u nás a získej zkušenosti i balanc.

Fúze a akvizice / Korporátní právo

Popis služby
Ocenění a média
Tým

KORPORÁTNÍ PRÁVO (PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ)

Poradenství v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností je stěžejní součástí našich služeb poskytovaných domácí i zahraniční klientele. Našim klientům asistujeme ve všech záležitostech od volby právní formy podniku a jeho založení až po komplexní domácí či mezinárodní transakce. Standardní právní poradenství naší advokátní kanceláře v této oblasti nejčastěji zahrnuje:

 • zakládání nových obchodních společností;
 • zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění;
 • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností;
 • zvyšování a snižování základního kapitálu;
 • plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností;
 • problematiku společných podniků (joint ventures);
 • akciové a opční programy;
 • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu.

Zahájení podnikatelské činnosti v České republice často předpokládá sestavení plánu daňové optimalizace na české i mezinárodní úrovni; v této souvislosti poskytujeme komplexní služby ve spolupráci s předními odborníky v oblasti daňového práva.

FÚZE A AKVIZICE

Oblast fúzí a akvizic je nejrozsáhlejší oblastí specializace naší advokátní kanceláře, ve které jsme vedoucí firmou na českém právním trhu. Naši právníci se v posledních letech podíleli na realizaci řady významných fúzí, akvizic, přeměn a restrukturalizací uskutečněných na českém i slovenském trhu zejména zahraničními investory, včetně transakcí zahrnujících významné obchodní společnosti či státní podniky podnikající zejména v oblasti bankovnictví a financí, energetiky a utilit, stavebnictví, strojírenství, hutnického, farmaceutického, papírenského, gumárenského a potravinářského průmyslu, telekomunikací a informačních technologií, obchodu se spotřebním zbožím anebo cestovního ruchu.

Naše kancelář je schopna poskytovat právní služby v souvislosti se všemi obvyklými způsoby provádění fúzí a akvizic, zejména při sloučení, splynutí, rozdělení a jiných přeměnách obchodních společností, při prodeji jednotlivých aktiv, obchodních podílů, akcií, podniku nebo jeho části anebo nájmu podniku či jeho části. Naše právní služby v souvislosti s fúzemi a akvizicemi zpravidla zahrnují:

 • detailní přípravu struktury transakce;
 • služby právního zástupce v souvislosti s regionálními akvizicemi;
 • provedení právního auditu (due diligence);
 • využití odborných znalostí o daném oboru podnikání při přípravě struktury transakce;
 • přípravu a projednání transakční dokumentace;
 • kontrolu dodržování relevantních právních předpisů;
 • poradenství po realizaci transakce.

Naše kancelář zpravidla poskytuje právní služby v souvislosti se čtyřiceti až sedmdesáti fúzemi, akvizicemi, prodeji společností či obdobnými transakcemi ročně.

PRÁVNÍ AUDITY A PRÁVNÍ DUE DILIGENCE

Velmi významnou oblastí naší právní specializace je provádění právních auditů a právních due diligence. Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti s prováděním komplexních právních auditů či due diligence pro významné české i mezinárodní strategické i finanční investory při transakcích typu spojení a rozdělení podniků, koupě movitých či nemovitých aktiv nebo pohledávek anebo financování rozsáhlých investičních akcí.

Kromě těchto standardních právních auditů a due diligence jsme však schopni pro své klienty provést také velmi specializovaná právní šetření zaměřená na jednotlivé právní oblasti vymezené klientem jako jsou například:

 • postavení a fungování managementu obchodních společností a podniků;
 • bankovní a jiné finanční transakce;
 • právní vztahy k nemovitostem;
 • pracovní právo a lidské zdroje;
 • ochrana osobních údajů;
 • zadávání veřejných zakázek.

Kvalifikaci naší advokátní kanceláře v oblasti provádění právních auditů a due diligence umocňuje případná možnost úzké spolupráce při realizaci jednotlivých projektů s daňovými, finančními a účetními poradci, jakož i pracovníky auditu a forenzního auditu. Odborníci ze všech výše uvedených oblastí spolupracující s naší advokátní kanceláří jsou v případě přání klientů připraveni pracovat v týmu pod jednotným vedením, které umožňuje efektivní výměnu informací a zajištění komplexního přístupu k posuzovaným problémům.

Naše kancelář poskytuje právní služby v souvislosti s dvaceti až čtyřiceti právními due diligence ročně.

PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

Naše advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právního poradenství v oblasti private equity a venture capital (rizikového kapitálu), a to jak českým, tak i zahraničním subjektům kupujícím a prodávajícím podniky v širokém spektru oborů podnikání. Byli jsme první českou právní firmu se statutem přidruženého člena České asociace private equity a rizikového kapitálu (CVCA); kancelář má trvale zastoupení i v daňovém a právním výboru této asociace. Naše kancelář poskytuje právní služby v následujících oblastech:

 • poradenství ohledně struktury financování transakcí;
 • poradenství ohledně strategie financování;
 • provedení due diligence právního stavu cílové společnosti;
 • příprava a projednání prodejních a kupních smluv a smluvní dokumentace ohledně financování transakcí;
 • příprava a projednání smluv, opčních smluv a smluv o konvertibilních půjčkách s akcionáři či společníky cílové společnosti;
 • správa portfolia private equity/venture capital fondů;
 • prodej účastí private equity/venture capital fondů či jiné formy tzv. exitů z cílové společnosti.

Klientům poskytujeme poradenství ve všech fázích uvedených transakcí. V této oblasti dále spolupracujeme se společnostmi v portfoliu private equity/venture capital investorů, kterým poskytujeme standardní právní poradenství v problematice zakládaní obchodních společností, ochrany duševního vlastnictví, obchodních transakcí, licencí, strategických obchodních vztahů, fúzí a akvizic apod.

PORADENSTVÍ PŘI DAŇOVÉM STRUKTUROVÁNÍ TRANSAKCÍ

Naše kancelář poskytuje prostřednictvím vlastního specializovaného týmu daňových odborníků a spolupracujících partnerů/daňově poradenských firem také komplexní poradenství v oblasti daňového strukturování transakcí. Díky našim zkušenostem a rozsahu odbornosti jsme schopni nabídnout klientovi v řadě případů velmi inovativní řešení a současně v rámci právního a daňového strukturování jednoduchých i složitých řešení předem posoudit veškeré jeho právní, daňové a jiné finanční aspekty.

Cílem námi poskytovaného poradenství je doporučení optimálního daňového řešení klientem plánovaných či realizovaných transakcí včetně identifikace příležitostí pro daňové plánování včetně toho mezinárodního s důrazem na vysokou kvalitu poskytovaného poradenství. Součástí tohoto typu služeb je samozřejmě i zabezpečení právně i nákladově efektivní implementace navržených řešení. V rámci této činnosti poskytujeme svým klientům následující služby:

 • poradenství, jehož cílem je daňové plánování prodejů a investic pro fyzické i právnické osoby zvláště se zaměřením na strategii exitu z hlediska zdanění kapitálových příjmů;
 • předprodejní restrukturalizace, jejichž cílem je příprava obchodních společností na prodej;
 • poradenství v oblasti restrukturalizace vlastnických vztahů v rámci společnosti (včetně problematiky vytěsnění menšinových akcionářů);
 • strukturování holdingu se zaměřením na optimalizaci zdanění kapitálových zisků a dividend;
 • optimalizace daňové strategie pro podnikání v České a Slovenské republice popř. v jiných jurisdikcích;
 • strukturování financování v rámci koncernu včetně řešení problematiky nízké kapitalizace;
 • strukturování fúzí včetně přeshraničních a dalších typů přeměn;
 • post-akviziční restrukturalizace;
 • strukturování investic do nemovitostí, a to i prostřednictvím fondů kolektivního investování, optimalizace holdingové struktury a koncepce financování.

V rámci našich služeb jsme připraveni zabezpečit prostřednictvím spolupracujících poradců z oblasti auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství řešení dalších odborných otázek, které mohou v rámci uvedených procesů vznikat, a umožnit tak našim klientům získat v jednom místě komplexní transakční poradenství zahrnující jak právní, tak kompletní ekonomické poradenství.

Články - Rubriky
Právní tým, který vedli Jan Koval, Robert Porubský a Ivo Skolil, poskytl komplexní právní poradenství společnosti 2 JCP při významné akvizici v oblasti strojírenství. Kupujícím 70 % podílu 2 JCP, jež se specializuje na výrobu zařízení pro výrobce plynových turbín, byl Investiční fond JET 2 spadající pod skupinu Jet Investment brněnského finančníka Igora Faita. Společnost 2 JCP, […]
Autoři: Ondřej Florián, Pavlína Petráčková, Eliška Dittrichová Dnešního dne nabyla účinnosti novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2 („zákon“), která rozšiřuje okruh osob, které mohou žádat stát o kompenzaci, a to o některé ze společníků společností s ručením omezeným. Dosavadní právní úprava totiž umožňovala žádat […]
ČÁST TŘETÍ | ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A NEPLATNOST USNESENÍ VALNÉ HROMADY Autoři: Ondřej Florián, Soňa Karbanová, Kamil Kovaříček V předchozích dvou dílech seriálu o povinnostech statutárního orgánu jsme rozebrali (i) obecné povinnosti dopadající na statutární orgán za všech okolností a (ii) konkrétní omezení a povinnosti vyplývající především ze standardu loajality, který ke společnosti musí statutární orgán naplňovat. […]
ČÁST DRUHÁ | ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI V DOBĚ KORONAVIRU A OTÁZKA KONCERNOVÝCH POKYNŮ Autoři: Ondřej Florián, Soňa Karbanová, Kamil Kovaříček V minulé části jsme si připomněli základní principy výkonu funkce statutárního orgánu, ze kterých by veškeré kroky statutárního orgánu měly vycházet. Nyní si představíme specifické povinnosti v kontextu aktuální mimořádné situace a zaměříme se na praktické otázky, které mohou […]
ČÁST PRVNÍ | PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Autoři: Ondřej Florián, Soňa Karbanová, Kamil Kovaříček Mimořádná situace způsobená pandemií koronaviru má zásadní vliv na podnikatelskou činnost a ekonomickou kondici mnohých obchodních korporací. Podnikatelé se musí rychle zorientovat v nastalé situaci, která se nadále vyvíjí, a zároveň se vypořádat s novými výzvami, které v budoucnu teprve přijdou. Členové statutárních orgánů […]
Autoři: Ondřej Florián, Radek Wejmelka Současná mimořádná opatření přijatá v souvislosti s výskytem nového koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky se dotýkají nejen života každého z nás, ale také obchodních korporací a na nich zúčastněných osob. V této souvislosti přišlo Ministerstvo spravedlnosti s návrhem zákona (označovaného jako Lex Covid), který má mimo jiné umožnit korporátní fungování obchodních korporací i za současného […]
Právní tým HAVEL & PARTNERS pro oblast fúzí a akvizic poskytl poradenství zástupcům společnosti Automation Investment, s.r.o. při akvizici 100% podílů ve společnostech AUTOMA CZ s.r.o. a AUTOMA STRAKONICE s.r.o. Na transakci se za oblast fúzí a akvizic podíleli partner Václav Audes a senior advokátka Veronika Filipová; daňové záležitosti měl na starosti vedoucí advokát Josef […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní poradenství finské společnosti Vexve Oy při akvizici 100% podílu v ARMATURY Group a.s. Právní tým pro oblast fúzí a akvizic pod vedením partnera Jana Kovala tvořili counsel Jiří Buryan a advokát Ivo Skolil; pracovněprávní záležitosti v průběhu celého procesu měla na starosti vedoucí advokátka Veronika Plešková. Jedná […]
Právní tým HAVEL & PARTNERS pro oblast fúzí a akvizic poskytl poradenství zástupcům společnosti Acrobits při prodeji jejich podílů (100 %) americké společnosti Voyant. Na transakci se podíleli partner Jan Frey, partner Pavel Němeček a advokát Juraj Petro za fúze a akvizice; senior advokát Šimon Hradilek měl na starosti problematiku duševního vlastnictví. Na daňové aspekty […]
Právní tým HAVEL & PARTNERS pro oblast fúzí a akvizic pod vedením partnera Jana Kovala a senior advokáta Robert Porubského zastupoval společnost Asseco South Eastern Europe, které poskytl komplexní právní poradenství při akvizici 100% podílu ve společnostech SONET, společnost s.r.o. a SONET Slovakia, s.r.o. Jde o další významnou transakci v oblasti IT, na níž se podílela […]
HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství kyperské společnosti Helifreak Limited vlastněné zakladatelem a hlavním vizionářem společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovičem. Poradenství se týkalo prodeje 100 % akcií společnosti Melown Technologies SE, která je známa především unikátním vývojem 3D objektů a vizualizací z leteckých snímků, včetně trojrozměrných map pro Mapy.cz. Technologický startup, který Ivo Lukačovič se […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross