Zásady zpracování osobních údajů

Společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 26454807, HAVEL & PARTNERS Economics s.r.o., IČO: 08742260, HAVEL & PARTNERS Tax s.r.o.,

IČO: 27066436, AKADEMIE HAVEL & PARTNERS s.r.o., IČO: 02890895, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, a HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO: 36856584, se sídlem Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, („Společnosti“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnosti prioritou.

Společnosti jsou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) společným správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďují, uchovávají a využívají (i jinak zpracovávají) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání, včetně poradenství daňového a ekonomického, a pořádání odborných seminářů a  vzdělávacích či společenských akcí.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Společnostmi během Vašeho používání webových stránek www.havelpartners.cz, www.havelpartners.blog, www.havelpartners.com, www.havelpartnes.sk, www.havelpartners.de a www.magazin.havelpartners.cz („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Společnostmi během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Společností během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společností a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Společnostmi zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; smlouvy o poskytování daňového poradenství podle příslušných právních předpisů; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb; náborové aktivity – získávání kandidátů);
 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu a spisu daňového poradce včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
 • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy (Společnosti mohou zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě Webových stránek, další informace jsou dostupné ZDE);
 • Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Společností, například identifikace osob v prostorách recepce Společností, identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana zájmů daňového poradce ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webových stránek, oborový monitoring trhu práce a služeb);
 • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie a daňového poradenství;
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve Společnostech či jinou spolupráci se Společnostmi nebo v případě registrace na odborné semináře a vzdělávací či společenské akce prostřednictvím Webových stránek).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnosti jsou oprávněny zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajůÚčely zpracování
Jméno a příjmeníPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Kontaktní adresaPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mailPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní čísloPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Číslo účtu a jiné transakční údajePlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců
IČO, DIČPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců
Rodné čísloPlnění smlouvy, Plnění právních povinností
Datum narozeníPlnění smlouvy, Plnění právních povinností
Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osobPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu třetích osob
Informace uvedené v životopise,Opatření před uzavřením smlouvy (v případě žadatelů o práci/spolupráci)
Informace o vzdělání, praxi, případně další relevantní profesní informace v přiměřeném rozsahuOborový monitoring trhu práce a služeb

Osobní údaje jsou Společnostmi zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

Společnosti jsou oprávněny shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webový portál.

V některých případech získáváme Vaše identifikační či kontaktní údaje od společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; více informací o společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na https://www.dnb.com/cs-cz/privacy.html, resp. od společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a.s., více informací o společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na https://www.mcribis.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte Společnostem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Společností, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Společností anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v  e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo poradcům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společnostmi, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Poskytnutím Vašich osobních údajů Společnostem prostřednictvím kariérní sekce Webové stránky berete na vědomí, že tyto Vaše osobní údaje mohou být v závislosti na konkrétní poptávané pracovní pozici předávány společnosti Cash Collectors Servicing s.r.o., IČO: 28893042, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, která je spolu se společnostmi HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, HAVEL & PARTNERS Economics s.r.o., HAVEL & PARTNERS Tax s.r.o. a HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária společným správcem Vašich osobních údajů v oblasti řízení lidských zdrojů.

Společnosti jsou členy skupiny podniků, vezměte proto na vědomí, že pokud Společnosti disponují odpovídajícím právním titulem, mohou být oprávněny sdílet osobní údaje v rámci skupiny podniků, a to jak pro vnitřní administrativní účely, tak i pro účely podpory podnikání. Informace o členech skupiny podniků Havel & Partners jsou k dispozici na webových stránkách www.havelpartners.cz. Proti sdílení osobních údajů v rámci skupiny podniků můžete kdykoliv vznést námitku prostřednictvím e-mailu dpo@havelpartners.cz.

Společnosti jsou v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Společností a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společnostmi, popř. jiné údaje, které Společnosti obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použijí Společnosti za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Společnosti budou zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti Vaše osobní údaje zpracovávají a uchovávají po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsou Společnosti povinny jakožto správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnostem ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje Společnosti zpracovávají dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smlouvypo dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinnostípo dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamypo dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*
Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osobmaximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie, výkon daňového poradenství), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářůpo dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

* Společnosti jsou oprávněny zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Společnosti zpracovávají osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Společnosti zpracovávají nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnosti provedou opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Společnosti vymažou Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Společnosti osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchovají anebo provedou jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Společnosti osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovávají na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytl(a), předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Společnosti nebudou moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností. V případě, že Společnosti neprokážou, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsou Společnosti oprávněny za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu budete informováni.

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na specifický charakter činností Společností (výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů (FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06149961) na e-mailové adrese dpo@havelpartners.cz. V případě realizace práv se můžete obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla Společností nebo e-mailem na dpo@havelpartners.cz. Společnosti si vyhrazují právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy na stránce https://www.havelpartners.cz/ochrana-osobnich-udaju/

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross