Veřejný sektor

Popis služby
Ocenění a média
Tým

V rámci široké oblasti veřejného sektoru poskytujeme komplexní právní a poradenské služby orgánům veřejné správy a jejich partnerům. Mezi naše klienty patří zadavatelé, příjemci a poskytovatelé dotací, tuzemští i zahraniční dodavatelé a poskytovatelé služeb veřejnému sektoru a účastníci správních řízení. Klienty běžně zastupujeme v řízeních vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, finančních úřadů, stavebních úřadů a dalších orgánů státní správy a rovněž v řízeních před soudy. V České republice i na Slovensku pokrývá náš specializovaný tým všechny právní oblasti relevantní pro veřejný sektor včetně náhrady újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Proč si nás vybrat?

 • specializovaný tým 25 právníků pro veřejný sektor v 6 kancelářích
 • více než 160 realizovaných projektů v posledních třech letech
 • zkušenost se všemi typy zadávacích řízení a jejich perfektní znalost
 • úzká specializace a detailní znalost trhu v jednotlivých oblastech (IT a telekomunikace, stavebnictví včetně projekčních prací, dodávky technologií, odborné konzultační služby
 • unikátní reference z pilotních vládních projektů PPP a regionálních PPP realizovaných v ČR a SR
 • prvenství v soutěži Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky v letech 2009, 2011, 2016 a 2019 a pravidelné zařazení do výběru velmi doporučovaných kanceláří v této kategorii
 • aktivní účast v expertním týmu Ministerstva pro místní rozvoj pro novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a pro rekodifikaci veřejného stavebního práva
 • aktivní účast v profesních sdruženích Asociace veřejných zakázek (AVZ), Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), Platforma pro transparentní veřejné zakázky a Unie administrátorů veřejných zakázek
 • vynikající orientace v legislativě, přímá vazba na veřejnou správu, včetně zastoupení v Legislativní radě vlády a v komisi pro veřejné právo České advokátní komory
 • tým se specialisty, kteří v minulosti zastávali vedoucí funkce ve veřejném sektoru; bývalý náměstek několika ministrů, ředitelé ÚOHS a seniorní právník Evropské komise
 • vazba na akademickou sféru díky zapojení do výuky na katedře správního práva a správní vědy na Právnické fakultě UK v Praze
 • osobní zkušenosti s úřady a prosazováním záměrů napříč politickým spektrem v celé ČR

Naše služby

Veřejné zakázky z pohledu zadavatele i dodavatele

 • konzultace k zadávacím procesům podle nejlepší praxe (best practice), doporučení vhodné strategie zajištění potřeb zadavatele a smluvních vztahů s dodavateli, využití předběžných tržních konzultací a inovativních přístupů
 • komplexní organizace zadávacího řízení nebo vybrané konzultace v jeho průběhu včetně zastupování a asistence v řízeních před ÚOHS, ÚVO a správními soudy
 • revize standardní vzorové dokumentace k zadávání veřejných zakázek
 • posouzení smluv na veřejné zakázky (v rámci DD) z pohledu rizik jejich zneplatnění
 • revize a praktické nastavení interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek
 • komplexní příprava a kompletace nebo dílčí revize nabídek včetně případné koordinace více subjektů podávajících společnou nabídku
 • příprava námitek a návrhů na ÚOHS nebo ÚVO, popř. zastupování před soudy
 • poradenství v souvislosti s pravidly hospodářské soutěže ve veřejných zakázkách (bid rigging)

Dotace z fondů EU

 • pro poskytovatele dotace – komplexní kontroly poskytování dotací z pohledu právních předpisů a pravidel příslušného operačního programu
 • pro příjemce dotace – asistence při realizaci zadávání výběrových řízení, procesní obrana při krácení dotací pro porušení pravidel programu

Veřejná podpora

 • poradenství poskytovatelům, příjemcům i jejich konkurentům napadajícím ilegální podpory u Evropské komise i vnitrostátních soudů

PPP projekty a koncese

 • právní analýzy využití PPP projektů a koncesí
 • komplexní právní poradenství při realizaci PPP projektů (koncesních řízení)

Specifické druhy poradenství v oblasti veřejného sektoru

 • poradenství a zastupování ve sporech v souvislosti s postupy dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství v souvislosti s Registrem smluv
 • poradenství a podpora orgánům územně samosprávných celků v souvislosti s projednáním vztahů a projektů podle zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze

Legislativa

 • poradenství v souvislosti s legislativním procesem
 • zpracování návrhů zákonů, oponentních a pozměňovacích návrhů, věcných záměrů právních úprav, posuzování RIA, CIA, tvorba analýz a stanovisek k připravované nebo existující právní úpravě
 • podpora při prosazování právní úpravy ve všech fázích legislativního procesu
 • účast v expertních legislativních skupinách a zapojení do připomínkového procesu
 • analýza a podpora při implementaci práva EU do českého právního řádu
 • monitoring legislativy
 • compliance analýza, příprava vnitřních předpisů a interních metodik
 • posuzování ústavnosti legislativy a jejího souladu s právem EU

Správní a ústavní právo

 • poradenství a zastupování ve správních řízeních
 • poradenství a zastupování v soudním řízení správním
 • poradenství v oblasti ústavního práva a zastupování před Ústavním soudem
 • zpracování právních stanovisek a konzultace ohledně relevantní hmotněprávní a procesněprávní úpravy

Pfr Cr Oborove 3

Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky v letech 2009, 2011, 2016, 2019; kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými nebo doporučovanými kancelářemi.

Články - Rubriky
Zdroj: E15 Stát by ušetřil, kdyby lépe vybíral a kontroloval externí právní služby, říká řídící partner největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS Jaroslav Havel. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje návrh novely zákona, která by mu umožnila hájit v majetkových sporech před soudy všechny složky státu, tedy i příspěvkové organizace, jako je například […]
Autoři: Adéla Havlová, Csaba Csorba Zdroj: Veřejné zakázky 2/2020 Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo koncem ledna 2020 k připomínkám návrh novely (v eKlepu viz čj. 3084/2020--31) k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Po více než třech letech od účinnosti ZZVZ by se mělo jednat o první komplexní vládní novelu. Návrh novely […]
Autoři: Adéla Havlová, Csaba Csorba, Tomáš Halfar Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o dílčí, avšak významné části chystané novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), která cílí na odstranění výkladových nejasností ohledně spouštění blokační lhůty při podání námitek proti zadávacím podmínkám a úkonům zadavatele při zadávání sektorových podlimitních […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková, Marek Jaroš Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o zásadním rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-138 (viz zde) ze dne 27. 5. 2020 k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Krajský soud v něm potvrdil, že (i) nákup akcií, obchodních podílů a závodů nespadá pod ZZVZ a […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 3. 4. 2020 novelizovala své sdělení z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Původní znění Dočasného rámce jsme pro Vás již shrnuli dříve.[2] Zpřesnění podmínek kumulace jednotlivých typů podpor: Komise upřesnila podmínky kumulace jednotlivých […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková, Matúš Holubkovič Zdroj: Epravo.cz Vláda České republiky vyhlásila na území České republiky nouzový stav, z důvodu ohrožení zdraví výskytem koronaviru.[1] Zadavatelé musí zajistit razantní opatření a tím i nezbytné zakázky, jako jsou dodávky na dezinfekční prostředky, zdravotnický materiál, bezdotykové vybavení či související služby, a to rychle. Kromě toho vzniká potřeba […]
Autoři: Adéla Havlová, Kateřina Staňková V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vyvstala i otázka běhu procesních správních lhůt za dané situace[1]. Správní řád[2] otázky běhu lhůt v době nouzového stavu obecně neupravuje, zároveň ale tento stav adresáty veřejné správy ovlivňuje natolik, že mohou mít značné problémy procesní lhůty dodržet. Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo vnitra […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 19. 3. 2020 zveřejnila sdělení „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Komise uznala, že současná situace v členských zemích EU představuje vážnou poruchu v hospodářství členského státu ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková Vláda České republiky vyhlásila na území České republiky nouzový stav, z důvodu ohrožení zdraví výskytem koronaviru.[1] Zadavatelé musí zajistit razantní opatření a tím i nezbytné zakázky, jako jsoudodávky nadezinfekční prostředky, zdravotnický materiál, bezdotykové vybavení či související služby, a to rychle. Kromě toho vzniká potřeba i dalších zakázek, které nebude možné […]
Autoři: Josef Hlavička, Petr Kadlec, František Korbel Vláda vyhlásila nouzový stav na území celého státu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronavirového onemocnění COVID-19 na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., a to s účinností od 12. března 2020 od 14:00 na dobu 30 dnů. Stěžejním orgánem krizového řízení je dle zákona č. […]
Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek a nález Ústavního soudu k rozhodování úředníků o vynaložení veřejných finančních prostředků
Zdroj: Reportér (11/2019, str. 116) Česká republika je na 157. místě na světě v délce trvání stavebního řízení. Změnit to má nový stavební zákon. Stavebníci si od něj slibují zrychlení úředních procedur, část starostů má ovšem obavy, že jim zkomplikuje už tak složitý život. Nový stavební zákon Žebříček „Doing Business“, který vzniká pod patronací Světové […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross