Veřejný sektor

Popis služby
Ocenění a média
Tým

V rámci široké oblasti veřejného sektoru poskytujeme komplexní právní a poradenské služby orgánům veřejné správy a jejich partnerům. Mezi naše klienty patří zadavatelé, příjemci a poskytovatelé dotací, tuzemští i zahraniční dodavatelé a poskytovatelé služeb veřejnému sektoru a účastníci správních řízení. Klienty běžně zastupujeme v řízeních vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, finančních úřadů, stavebních úřadů a dalších orgánů státní správy a rovněž v řízeních před soudy. V České republice i na Slovensku pokrývá náš specializovaný tým všechny právní oblasti relevantní pro veřejný sektor včetně náhrady újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Proč si nás vybrat?

 • specializovaný tým 25 právníků pro veřejný sektor v 6 kancelářích
 • více než 160 realizovaných projektů v posledních třech letech
 • zkušenost se všemi typy zadávacích řízení a jejich perfektní znalost
 • úzká specializace a detailní znalost trhu v jednotlivých oblastech (IT a telekomunikace, stavebnictví včetně projekčních prací, dodávky technologií, odborné konzultační služby
 • unikátní reference z pilotních vládních projektů PPP a regionálních PPP realizovaných v ČR a SR
 • prvenství v soutěži Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky v letech 2009, 2011, 2016 a 2019 a pravidelné zařazení do výběru velmi doporučovaných kanceláří v této kategorii
 • aktivní účast v expertním týmu Ministerstva pro místní rozvoj pro novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a pro rekodifikaci veřejného stavebního práva
 • aktivní účast v profesních sdruženích Asociace veřejných zakázek (AVZ), Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), Platforma pro transparentní veřejné zakázky a Unie administrátorů veřejných zakázek
 • vynikající orientace v legislativě, přímá vazba na veřejnou správu, včetně zastoupení v Legislativní radě vlády a v komisi pro veřejné právo České advokátní komory
 • tým se specialisty, kteří v minulosti zastávali vedoucí funkce ve veřejném sektoru; bývalý náměstek několika ministrů, ředitelé ÚOHS a seniorní právník Evropské komise
 • vazba na akademickou sféru díky zapojení do výuky na katedře správního práva a správní vědy na Právnické fakultě UK v Praze
 • osobní zkušenosti s úřady a prosazováním záměrů napříč politickým spektrem v celé ČR

Naše služby

Veřejné zakázky z pohledu zadavatele i dodavatele

 • konzultace k zadávacím procesům podle nejlepší praxe (best practice), doporučení vhodné strategie zajištění potřeb zadavatele a smluvních vztahů s dodavateli, využití předběžných tržních konzultací a inovativních přístupů
 • komplexní organizace zadávacího řízení nebo vybrané konzultace v jeho průběhu včetně zastupování a asistence v řízeních před ÚOHS, ÚVO a správními soudy
 • revize standardní vzorové dokumentace k zadávání veřejných zakázek
 • posouzení smluv na veřejné zakázky (v rámci DD) z pohledu rizik jejich zneplatnění
 • revize a praktické nastavení interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek
 • komplexní příprava a kompletace nebo dílčí revize nabídek včetně případné koordinace více subjektů podávajících společnou nabídku
 • příprava námitek a návrhů na ÚOHS nebo ÚVO, popř. zastupování před soudy
 • poradenství v souvislosti s pravidly hospodářské soutěže ve veřejných zakázkách (bid rigging)

Dotace z fondů EU

 • pro poskytovatele dotace – komplexní kontroly poskytování dotací z pohledu právních předpisů a pravidel příslušného operačního programu
 • pro příjemce dotace – asistence při realizaci zadávání výběrových řízení, procesní obrana při krácení dotací pro porušení pravidel programu

Veřejná podpora

 • poradenství poskytovatelům, příjemcům i jejich konkurentům napadajícím ilegální podpory u Evropské komise i vnitrostátních soudů

PPP projekty a koncese

 • právní analýzy využití PPP projektů a koncesí
 • komplexní právní poradenství při realizaci PPP projektů (koncesních řízení)

Specifické druhy poradenství v oblasti veřejného sektoru

 • poradenství a zastupování ve sporech v souvislosti s postupy dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství v souvislosti s Registrem smluv
 • poradenství a podpora orgánům územně samosprávných celků v souvislosti s projednáním vztahů a projektů podle zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze

Legislativa

 • poradenství v souvislosti s legislativním procesem
 • zpracování návrhů zákonů, oponentních a pozměňovacích návrhů, věcných záměrů právních úprav, posuzování RIA, CIA, tvorba analýz a stanovisek k připravované nebo existující právní úpravě
 • podpora při prosazování právní úpravy ve všech fázích legislativního procesu
 • účast v expertních legislativních skupinách a zapojení do připomínkového procesu
 • analýza a podpora při implementaci práva EU do českého právního řádu
 • monitoring legislativy
 • compliance analýza, příprava vnitřních předpisů a interních metodik
 • posuzování ústavnosti legislativy a jejího souladu s právem EU

Správní a ústavní právo

 • poradenství a zastupování ve správních řízeních
 • poradenství a zastupování v soudním řízení správním
 • poradenství v oblasti ústavního práva a zastupování před Ústavním soudem
 • zpracování právních stanovisek a konzultace ohledně relevantní hmotněprávní a procesněprávní úpravy

Pfr Cr Oborove 3

Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky v letech 2009, 2011, 2016, 2019; kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými nebo doporučovanými kancelářemi.

Články - Rubriky
Odborníci z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pod vedením daňového partnera Davida Krcha a daňové manažerky Kamily Chládkové zajišťovali pro svého klienta, indickou společnost, komplexní podporu a procedurální vedení při zpracování žádosti o udělení investiční pobídky. Na konci listopadu 2023 tuto investiční pobídku jako jednu z pouhých 4 schválených odsouhlasila vláda a nyní společnost obdržela konečné rozhodnutí. […]
Zdroj: E15 Stát by ušetřil, kdyby lépe vybíral a kontroloval externí právní služby, říká řídící partner největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS Jaroslav Havel. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje návrh novely zákona, která by mu umožnila hájit v majetkových sporech před soudy všechny složky státu, tedy i příspěvkové organizace, jako je například […]
Autoři: Adéla Havlová, Csaba Csorba Zdroj: Veřejné zakázky 2/2020 Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo koncem ledna 2020 k připomínkám návrh novely (v eKlepu viz čj. 3084/2020--31) k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Po více než třech letech od účinnosti ZZVZ by se mělo jednat o první komplexní vládní novelu. Návrh novely […]
Autoři: Adéla Havlová, Csaba Csorba, Tomáš Halfar Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o dílčí, avšak významné části chystané novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), která cílí na odstranění výkladových nejasností ohledně spouštění blokační lhůty při podání námitek proti zadávacím podmínkám a úkonům zadavatele při zadávání sektorových podlimitních […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková, Marek Jaroš Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o zásadním rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-138 (viz zde) ze dne 27. 5. 2020 k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Krajský soud v něm potvrdil, že (i) nákup akcií, obchodních podílů a závodů nespadá pod ZZVZ a […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 3. 4. 2020 novelizovala své sdělení z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Původní znění Dočasného rámce jsme pro Vás již shrnuli dříve.[2] Zpřesnění podmínek kumulace jednotlivých typů podpor: Komise upřesnila podmínky kumulace jednotlivých […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková, Matúš Holubkovič Zdroj: Epravo.cz Vláda České republiky vyhlásila na území České republiky nouzový stav, z důvodu ohrožení zdraví výskytem koronaviru.[1] Zadavatelé musí zajistit razantní opatření a tím i nezbytné zakázky, jako jsou dodávky na dezinfekční prostředky, zdravotnický materiál, bezdotykové vybavení či související služby, a to rychle. Kromě toho vzniká potřeba […]
Autoři: Adéla Havlová, Kateřina Staňková V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vyvstala i otázka běhu procesních správních lhůt za dané situace[1]. Správní řád[2] otázky běhu lhůt v době nouzového stavu obecně neupravuje, zároveň ale tento stav adresáty veřejné správy ovlivňuje natolik, že mohou mít značné problémy procesní lhůty dodržet. Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo vnitra […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 19. 3. 2020 zveřejnila sdělení „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Komise uznala, že současná situace v členských zemích EU představuje vážnou poruchu v hospodářství členského státu ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková Vláda České republiky vyhlásila na území České republiky nouzový stav, z důvodu ohrožení zdraví výskytem koronaviru.[1] Zadavatelé musí zajistit razantní opatření a tím i nezbytné zakázky, jako jsoudodávky nadezinfekční prostředky, zdravotnický materiál, bezdotykové vybavení či související služby, a to rychle. Kromě toho vzniká potřeba i dalších zakázek, které nebude možné […]
Autoři: Josef Hlavička, Petr Kadlec, František Korbel Vláda vyhlásila nouzový stav na území celého státu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronavirového onemocnění COVID-19 na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., a to s účinností od 12. března 2020 od 14:00 na dobu 30 dnů. Stěžejním orgánem krizového řízení je dle zákona č. […]
Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek a nález Ústavního soudu k rozhodování úředníků o vynaložení veřejných finančních prostředků

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross