Mgr. František Korbel, Ph.D.

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
frantisek.korbel@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

František Korbel se specializuje na veřejnou správu, správní a ústavní právo, stavební právo, legislativu, právo na informace a právo informačních technologií.

Před nástupem do naší advokátní kanceláře působil jako advokát, zakladatel a společník úspěšné advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři. Činný byl rovněž v komunální sféře; začínal jako právník na majetkoprávním odboru Městského úřadu v Táboře, poté působil ve třech funkčních obdobích jako člen zastupitelstva města a ve dvou obdobích jako člen rady města.

Od roku 2006 byl zaměstnán ve veřejné správě, nejdříve jako místopředseda Legislativní rady vlády, v letech 2007–2013 též jako náměstek ministrů spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. a Mgr. Marie Benešové. Na ministerstvu spravedlnosti řídil projekt rekodifikace soukromého práva. V letech 2009–2010 byl náměstkem ministra životního prostředí.

Od roku 2009 působil jako odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2011 působí ve stejné roli na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vede specializovaný seminář právo na informace a kurz legislativy. Též je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců. Publikuje a přednáší v oboru občanského a správního práva, informačních technologií a legislativy. Je spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku u nakladatelství Leges či převodových tabulek mezi starým a novým soukromým právem. Řídí vzdělávací AKADEMII HAVEL & PARTNERS.

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora (člen sekce pro legislativu a veřejné právo)
 • Úřad vlády, Legislativní rada vlády
 • Rozkladová komise Nejvyššího kontrolního úřadu a Úřadu vlády
 • Ministerstvo spravedlnosti, zkušební komisař pro justiční zkoušky
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, odborný asistent katedry správního práva a správní vědy
 • Ministerstvo vnitra (redakční rada časopisu Správní právo)
 • Stálý zástupce kanceláře v ICT Unii
Jazyky
český, německý, anglický
Vzdělání
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2005), titul Ph.D.
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2000), titul Mgr.
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta/Fakulta sociálních studií, Brno (obor Sociologie)
 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (obor Masová komunikace)
 • Europainstitut, Saarland University, Saarbrücken Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Salzburg
 • jako advokát zvítězil v desítkách informačních sporů před správními soudy a Nejvyšším správním soudem
 • u Ústavního soudu prosadil zrušení části zákona o svobodném přístupu k informacím, která bránila poskytování nepravomocných rozsudků
 • sepsal návrhy zákonů o stavebních úřadech, o sociálním bydlení, o lobbingu a návrhy novel zákonů o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (zlepšení legislativního procesu), o sdružování v politických stranách a politických hnutích (regulace financování a kontroly politických stran)
 • organizoval rozvojové projekty města, zabýval se územními plány, územním a stavebním řízením, referendy občanů
 • zastupoval účastníky řízení kolaudačního řízení Jaderné elektrárny Temelín
 • zastupoval účastníky složitých restitučních sporů a spoluvlastnických transakcí s nemovitostmi v Praze
 • zastupoval účastníky soudních řízení v Německu a Rakousku
 • vedl proces odnímání neoprávněně nabytých titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, osobně sepsal, prosadil a obhájil správní rozhodnutí o zrušení diplomů s akademickými tituly Mgr., JUDr. i Ph.D.
 • jako náměstek ministra spravedlnosti vedl legislativní sekci, kde od roku 2007 organizoval práce (mimo jiné) na přijetí nového trestního zákoníku, zákona o zabezpečovací detenci, několika reformních novel trestního řádu, občanského soudního řádu, soudního řádu správního, insolvenčního zákona, rozhodčího řádu, notářského řádu a exekučního řádu, velké novely zákona o soudech a soudcích, zákona o vyšších soudních úřednících, novely zákona o znalcích a tlumočnících, novely zákona o advokacii, novely zákona o insolvenčních správcích, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi písemností, zákona o mediaci, zákona o obětech trestných činů, reformy dovolání v civilních věcech u Nejvyššího soudu, novely zákona o Ústavním soudu, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, zrušení anonymních akcií, zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a doprovodné legislativy k projektu rekodifikace soukromého práva
 • jako náměstek ministra spravedlnosti vedl projekt implementace nového soukromého práva, zajišťování publicity dopadů nového občanského zákoníku a vzdělávání justice a veřejné správy
 • jako náměstek ministra spravedlnosti vedl též projekt elektronizace justice, kde prosadil spuštění insolvenčního rejstříku, zavedení elektronického platebního rozkazu, informačních aplikací InfoSoud, InfoJednání, InfoData, elektronické úřední desky, datových schránek, základních registrů, zveřejňování judikatury nižších soudů, automatického přepisu hlasu, nového obchodního rejstříku a elektronického originálu soudního spisu v pilotních agendách (CEPR, exekuce)
 • jako místopředseda Legislativní rady vlády v letech 2006-2013 posoudil několik stovek dalších zákonů předložených ústředními orgány státní správy
 • od r. 2018 do r. 2020 vedl externí autorský kolektiv Hospodářské komory pro přípravu rekodifikace veřejného stavebního práva
Články - Rubriky
Autoři: František Korbel, Jiří Buryan Od 1. července 2024 nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon (má číslo 283/2021 Sb.). Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 12. června 2024 (tj. něco málo přes dva týdny před její účinností) s číslem 146/2024 Sb. Nová vyhláška nahrazuje stávající předpisy, […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zastupovala soukromého sběratele Richarda Fuxu, pro kterého zajišťovala komplexní právní i daňové poradenství při prodeji jeho rozsáhlé unikátní sbírky děl secesního malíře Alfonse Muchy mezinárodní investiční skupině WOOD & Company. Tým kanceláře spolupracoval s Richardem Fuxou dlouhodobě, zprvu zajišťoval zejména otázky spojené s duševním vlastnictvím sbírky těchto secesních děl. Postupně v souvislosti se […]
Právní a daňoví odborníci advokátní kanceláře poskytli komplexní poradenství České spořitelně (ČS), při řešení komplikované daňové otázky související s darem a jeho daňovou uznatelností. Správce daně v případě daru České spořitelny Nadaci Depositum Bonum neuznal snížení daňového základu. Argumentoval přitom tím, že nadace nevyužila veškeré darované prostředky v daném zdaňovacím období. Rozhodnutí daňové správy ale odmítl Městský soud […]
Kancelář HAVEL & PARTNERS během galavečera Právník roku 2022 předala charitativní šek na částku 150 tisíc korun neziskové organizaci Dejme dětem šanci. Příspěvek putuje na projekty, které pomáhají dětem a mladým lidem z dětských domovů se vstupem do samostatného dospělého života. Kancelář přispívá na charitativní účely během vyhlášení nejvýznamnějších osobností z oblasti práva pravidelně a letos […]
Zdroj: Advokátní deník Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přerušil během své lednové schůze projednávání vládní novely stavebního zákona, který ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a podřízené soustavy stavebních úřadů. Členové výboru teď budou moci předkládat pozměňovací návrhy, k předlohám by se měli vrátit na začátku příštího měsíce, tedy v […]
Autoři: František Korbel, Dalibor Kovář, Jakub Dozbaba Evropský parlament, Rada a Komise vydaly dne 23. ledna 2023 společné prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu. Prohlášení můžeme jednoduše označit za jakousi Digitální ústavu Evropské unie či chartu základních digitálních práv občana EU. Jde tedy o základní digitalizační předpis, podobně jako je tomu v českém zákoně […]
Zdroj: Estate (prosinec 2022) Inflace, úrokové sazby a ceny energií, to vše promlouvá do současné reality nemovitostního trhu. Jakmile ČNB začne snižovat základní úrokové sazby, dá se předpokládat oživení. Lidé získají jistotu, hypotéky budou opět dostupnější a poptávka se restartuje, říkají JAROSLAV HAVEL a FRANTIŠEK KORBEL z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, která má největší tým právníků zaměřený na oblast nemovitostí a stavebnictví […]
Specialisté z kanceláře HAVEL & PARTNERS pod vedením partnera Františka Korbela, counsela Jana Fikara a advokáta Tomáše Kalenského zastupovali Hlavní město Praha při úspěšném vyjednávání první smlouvy o spolupráci v souladu s pražskou Metodikou spoluúčasti investorů. Na základě té developeři přispívají na rozvoj území, ve kterém je realizovaný jejich developerský projekt. Zastupitelstvo hlavního města Prahy […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross