Koronavirus a posun lhůt ve správních řízeních

27. 3. 2020

Autoři: Adéla Havlová, Kateřina Staňková

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vyvstala i otázka běhu procesních správních lhůt za dané situace[1]. Správní řád[2] otázky běhu lhůt v době nouzového stavu obecně neupravuje, zároveň ale tento stav adresáty veřejné správy ovlivňuje natolik, že mohou mít značné problémy procesní lhůty dodržet. Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo vnitra stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu[3], jehož shrnutí Vám prostřednictvím tohoto newsletteru s názvem Public Flash přinášíme.

Lhůty pro adresáty veřejné správy

Zjednodušeně řečeno existují 2 základní druhy procesních lhůt, a to lhůty stanovené zákonem (např. lhůta k podání řádného opravného prostředku) a lhůty stanovené přímo správním orgánem (např. lhůta k opravě správního podání). Při běhu zákonné lhůty může být trvání nouzového stavu důvodem pro prominutí zmeškání lhůty, neboť krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem mohou mít povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka, tedy může být splněna jedna z podmínek pro prominutí zákonných lhůt dle § 41 správního řádu.

Nelze ovšem říct, že správní orgány budou promíjet zmeškané zákonné lhůty automaticky. Samotné stanovisko Ministerstva vnitra uvádí, že správní orgány musí provádět individuální hodnocení případu. Jako příklad důvodu pro prominutí zmeškání úkonů může být ztížená možnost učinit úkon skrze poštovní služby. Naopak v případě, že účastník řízení má k dispozici datovou schránku a daný úkon ve stanovené lhůtě mohl učinit, vyhlášený nouzový stav nebude bez dalšího důvodem pro prominutí zmeškání úkonu, a je tak třeba žádost dostatečně odůvodnit.

Lhůta pro podání žádosti o prominutí lhůty je stanovena na 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která byla důvodem pro zmeškání lhůty. Po ukončení doby trvání nouzového stavu tak začne běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka. Spolu s touto žádostí žadatel musí připojit i zmeškaný úkon (např. odvolání).

Je však nutné upozornit, že i v případě, kdy účastník naplní všechny podmínky pro prominutí zmeškané lhůty, správní orgán žádosti nevyhoví, pokud bude zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře či dotčením veřejného zájmu, převýšila jemu hrozící újmu. V současné situaci tak půjde zejména o úkony nezbytné pro ochranu zdraví.

Nad rámec problematiky řešené stanoviskem Ministerstva vnitra uvádíme, že v případě lhůt stanovených přímo správními orgány je vhodné požádat o prodloužení lhůty dle § 39 správního řádu.

Lhůty pro správní orgány

I samotné správní orgány jsou vázány lhůtami pro provedení určitého úkonu. Vzhledem k tomu, že většina takových lhůt je ale pořádkového charakteru, není stanovena sankce pro jejich nedodržení. Z důvodu, že správní orgány soustředí na základě usnesení vlády č. 207 ze dne 15. 3. 2020 své zdroje na agendu pro zajištění nouzového stavu, doporučilo Ministerstvo vnitra nadřízeným orgánům k této situaci přihlédnout v případě posuzování nečinnosti. Zároveň Ministerstvo vnitra doporučilo odložit nebo alespoň omezit ukládání nápravných opatření proti nečinnosti, neboť v současné situaci nemohou naplnit svůj účel, a jednalo by se tak o nadbytečnou administrativní zátěž.

Výše uvedené nelze uplatnit pro lhůty, s jejichž uplynutím zákon spojuje určitý následek, např. fikci rozhodnutí. V takovém případě závisí na konkrétním zákoně, zda upravuje výjimky odůvodňující prodloužení lhůty, které by bylo možné vztáhnout na úkony v době vyhlášeného nouzového stavu.

Lhůta pro zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výše uvedené závěry lze uplatnit i pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť správní řád se v těchto řízení použije subsidiárně.

Dodavatelé, kteří jsou zapsáni do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, mají zákonnou povinnost do 31. 3. 2020 oznámit, že nedošlo ke změně zapsaných údajů v tomto seznamu a předložit požadované doklady. Tato povinnost není jakkoli ovlivněna současnou situaci a dodavatelé mají obecnou povinnost oznámení učinit. V případě, že dodavatel z důvodů souvisejících s vyhlášením nouzového stavu nemůže oznámení učinit, může požádat o prominutí této lhůty se současným zasláním veškerých požadovaných dokumentů. Jeho žádost bude následně Ministerstvem pro místní rozvoj individuálně posouzena. I zde platí, že žádost o prominutí zmeškání spolu s podklady musí být podána do 15 dnů po ukončení doby trvání nouzového stavu.

---

Budete-li potřebovat k těmto tématům detailnější konzultaci nebo právní radu, neváhejte se na náš tým kdykoli obrátit. Kontaktovat nás můžete také v případě jakýchkoli jiných dotazů či žádostí o právní rozbor pro Vaši konkrétní situaci.

Těšíme se na spolupráci.


[1] vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky

[2] zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

[3] Stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 23. 3. 2020 naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross