Dočasný rámec Evropské komise pro veřejnou podporu v souvislosti s COVID-19

23. 3. 2020

Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek

Evropská komise dne 19. 3. 2020 zveřejnila sdělení „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Komise uznala, že současná situace v členských zemích EU představuje vážnou poruchu v hospodářství členského státu ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování EU, a stanovila podmínky, za kterých bude připravena svým rozhodnutím na žádost členského státu rychle (v případě Dánska tak již učinila během 24 hodin[2]) schvalovat programy veřejných podpor, jakož i případné individuální veřejné podpory poskytované do konce roku 2020. Tyto podpory mohou být poskytovány pouze podnikům, které nesplňovaly definici podniku v obtížích[3] už ke konci roku 2019.

Dle Dočasného rámce bude možné poskytovat tyto vzájemně kumulovatelné druhy podpor ke kompenzaci náhlého nedostatku likvidity:

1) Přímé dotace, selektivní daňové výhody a vratné zálohy:

Členské státy budou moci vytvořit programy, na jejichž základě bude možno poskytnout podporu až do výše 800.000 EUR (tedy cca 21,6 mil. Kč) pro jeden podnik. Specifické podmínky a limity 100.000–120.000 EUR platí pro zemědělské podniky.

2) Státní záruky za úvěry se splatností do 6 let:

Státní záruka musí být poskytnuta za úplatu, jejíž minimální výše je stanovena odstupňovaně od 0,25 % u úvěrů se splatností jeden rok pro malé a střední podniky až po 2 % pro úvěry se splatností do 6 let pro velké podniky. Pro úvěry, jejichž splatnost přesáhne rok 2020, jsou stanoveny limitní hodnoty jistiny: (i) dvojnásobek ročních nákladů na mzdy včetně odvodů (včetně pracovníků subdodavatelů působících v podniku), nebo (ii) 25 % obratu podniku v roce 2019. Vyšší částky mohou být podnikům poskytnuty ke krytí jejich potřeb likvidity (provozní i investiční), a to na omezenou dobu 18 měsíců pro malé a střední podniky a 12 měsíců pro velké podniky. Státní záruku lze poskytnout do 90 % jistiny, pokud budou případné ztráty neseny proporcionálně, nebo do 35 % jistiny v případech, kdy ztrátu ponese přednostně stát.

3) Subvencované úrokové sazby pro úvěry se splatností do 6 let:

Minimální výše úroku je též odstupňována ve formě přirážek (od 0,25% u ročních úvěrů pro malé a střední podniky až pro 2% u úvěrů se splatností 6 let pro velké podniky) k základní sazbě publikované Komisí pro jednotlivé členské státy (pro ČR v současnosti platí 2,25%). Limitní hodnoty jistiny dotovaných úvěrů jsou stanoveny obdobně jako pro státní záruky dle bodu 2) výše.

4) Státní záruky a dotované úvěry poskytované prostřednictvím bank a jiných finančních institucí:

Dočasný rámec počítá s tím, že státní záruky za úvěry dle bodu 2) a subvencované úvěry dle bodu 3) výše budou poskytovány buď přímo, nebo prostřednictvím bank a jiných finančních institucí. Ve druhém případě jsou finanční instituce povinny zajistit, aby výhody byly v maximální možné míře přeneseny na úvěrované podniky a nepředstavovaly podporu finančních institucí.

5) Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů:

Rizika, která lze na trhu běžně pojistit, nesmí být za normálních okolností kryta krátkodobým pojištěním vývozních úvěrů s podporou členských států (v ČR dle zákona č. 58/1995 Sb.). Pokud bude Komisi prokázáno, že jinak komerčně pojistitelná rizika nelze v důsledku pandemie COVID-19 aktuálně pojistit, bude možné takové pojištění se státní podporou poskytnout.

Shora uvedené podmínky se nevztahují na neselektivní podpory poskytované všem podnikům, např. odložení splatnosti daní a jiných povinných odvodů či příspěvky státu na náhrady mezd zaměstnancům, neboť se nejedná o veřejnou podporu. Členské státy se pochopitelně mohou vyhnout povinné notifikaci veřejné podpory Evropské komisi také v případě, že veřejné podpory budou poskytovat v souladu s Obecným nařízením o blokových výjimkách (GBER). V případě dalších otázek k tomuto tématu se neváhejte obracet na náš právní tým.


[1] Sdělení Komise ze dne 19. 3. 2020, C(2020) 1863 final https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_cs.pdf.

[2] Komise SA. 56685, Dánsko – Systém kompenzací pro zrušené akce v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf

[3] Dle definice v čl. 2 odst. 18 nařízení Komise č. 651/2014 o obecných blokových výjimkách (GBER). Jde zejména o podniky, které vyhlásily úpadek a podniky, jejichž kumulované ztráty kvalifikovaným způsobem překročily objem kapitálu společnosti. Podniky, které jako podniky v obtížích již dříve obdržely veřejnou podporu, je však znovu možné v souvislosti s COVID-19 kompenzovat podle čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross