Mgr. Tomáš Halfar

Advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
tomas.halfar@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Tomáš Halfar se v rámci veřejného sektoru specializuje zejména na oblast zadávání veřejných zakázek a koncesí. Poskytuje komplexní právní poradenství v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek a vedením zadávacích řízení na straně zadavatelů, na straně dodavatelů pak s účastí v zadávacích řízeních. Podílel se na zastupování řady klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví. Zabývá se rovněž zpracováním odborných právních posudků a analýz v otázkách hmotného i procesního práva.

Ve své praxi se nejčastěji věnuje projektům z oblasti informačních technologií, stavebnictví, či specifických dodávek a služeb zadávaných jako veřejné i sektorové veřejné zakázky.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře získával zkušenosti na pozicích se zaměřením na analytickou a metodickou činnost na Nejvyšším soudě a na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Členství v profesních sdruženích
Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2016), titul Mgr.
 • komplexní podpora zadavatele po zahájení přezkumného řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • právní poradenství zadavateli ve specifickém projektu rekonstrukce s využitím smluvních podmínek Yellow book FIDIC a úspěšná obrana postupu klienta před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zpracování námitek a návrhu dodavatele proti postupu zadavatele při výběru konkurenčního dodavatele na veřejnou zakázku
 • posouzení možnosti obrany práv osoby dotčené rozhodnutím orgánu Evropské unie před Tribunálem (General Court) Soudního dvora Evropské unie
 • zpracování námitek a návrhu dodavatele proti stanoveným zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku
 • poskytnutí poradenství pro rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce při výstavbě mostních konstrukcí
 • právní poradenství a navazující administrace zavádění dynamického nákupního systému
 • vypracování právního stanoviska ke změnám závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a k souvislosti oddělených zadávacích řízení z hlediska naplnění znaků jednotného funkčního celku
 • právní posouzení public-private partnership (PPP) projektu včetně úspěšné obrany záměru v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • příprava vyjádření příjemce dotace v rámci daňové kontroly k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně
 • vypracování stanoviska k oprávněnosti vzneseného nároku zhotovitele na úhradu víceprací v režimu smlouvy typu design-build
 • právní stanovisko k aplikovatelnosti výjimky z povinnosti postupovat při uzavření smlouvy v některém z druhů zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně posouzení aspektu správnosti transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady a její přímé aplikovatelnosti
 • zpracování vyjádření v přezkumném řízení ve věci rozhodnutí o dočasném odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • analýza aplikovatelnosti pojmových znaků koncesních smluv na záměr spolupráce veřejnoprávního subjektu a spolku s veřejně prospěšnou činností
 • právní a organizační podpora zadavatele při přípravě a vedení předběžné tržní konzultace a zpracování jejích výsledků pro potřeby zadávací dokumentace veřejné zakázky
 • zpracování návrhu dodavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na uložení zákazu postupovat při zadání veřejné zakázky mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
 • vyhotovení vyjádření s námitkou dodavatele vůči podmínkám kvalifikace v zadávacím řízení ve Švédsku
 • právní posouzení aplikovatelnosti výjimky z povinnosti postupovat v některém z druhů zadávacích řízení z důvodu ochrany utajovaných informací
 • analýza uzavřených dlouhodobých kontraktů společnosti před její akvizicí z hlediska možnosti přechodu práv a povinností v souvislosti s pravidly pro změnu dodavatele ze smluv na veřejné zakázky
 • zpracování právního stanoviska k naplnění podmínek vertikální anebo horizontální spolupráce zadavatelů (in-house)
 • posouzení podmínek založení společného podniku ve formě evropského hospodářského zájmového sdružení
 • stanovisko ve věci využitelnosti výjimky z povinnosti postupovat v některém z druhů zadávacích řízení z důvodu zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy
 • právní podpora zadavatele v zadávacím řízení dle metody best value approach / best value procurement
 • zpracování právního stanoviska k pravidlům a podmínkám jednotlivých důvodů změn závazků ze smluv na veřejné zakázky
Články - Rubriky
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS jako právní poradce Technické správy komunikací (TSK) zajišťovala organizaci výběrového řízení na dodavatele kompletní rekonstrukce Libeňského mostu v Praze, realizovanou metodou Design & Build, kdy zhotovitel stavbu nejen staví, ale též projektuje. Zhotovitelem bude firma Metrostav TBR, která celkovou opravu mostu i komunikací včetně dalších úprav vysoutěžila za nabídkovou cenu […]
Autoři: Adéla Havlová, Csaba Csorba, Tomáš Halfar Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o dílčí, avšak významné části chystané novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), která cílí na odstranění výkladových nejasností ohledně spouštění blokační lhůty při podání námitek proti zadávacím podmínkám a úkonům zadavatele při zadávání sektorových podlimitních […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross