Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Of Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
adela.havlova@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Adéla Havlová je advokátem spolupracujícím s naší advokátní kanceláří na pozici Of Counsel. Specializuje se na oblast veřejného sektoru, právo nemovitostí a stavebnictví, otázky vyvlastnění, právo společností a obchodní právo. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2006 a podílí se zároveň na poskytování právních služeb německy hovořící klientele. Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracovala po dobu sedmi let pro přední rakouskou advokátní kancelář Wolf Theiss v Praze a ve Vídni.

V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a koncesí, projektů PPP, právo veřejné podpory; zvláštní specializaci pak představuje oblast dopravy (od výstavby infrastruktury po zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících), dále oblast IT, zdravotnictví, nákupu investičních celků, výstavby, pojišťovnictví, bankovních a finančních služeb, ale i mediálních a dalších odborných poradenských služeb. Poskytuje poradenství veřejným a tzv. sektorovým zadavatelům při přípravě a komplexní organizaci zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně centrálního a sdruženého zadávání, zadávání rámcových smluv (dohod) a opcí, vedení jednacích řízení s dodavateli, podpory při plnění publikačních povinností jakož i řešení následných otázek spojených s realizací zakázek. Dále poskytuje poradenství i dodavatelům, zejména při přípravě nabídek, při účasti v zadávacích řízeních a při jednáních o smlouvách, jakož i v námitkových a přezkumných řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví. Kromě toho poskytuje dílčí právní stanoviska či zajišťuje zastupování v přezkumných správních a soudních řízeních.

Adéla Havlová pravidelně přednáší v rámci odborných konferencí a seminářů a publikuje v odborných časopisech.

Přehled publikovaných článků z poslední doby najdete ZDE.

Kromě působení v advokacii je Adéla členkou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), představenstva Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ) a redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP. Podílí se aktivně i na činnosti dalších zájmových sdružení, zejména Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Od r. 2013 působí v expertní skupině MMR pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách coby zástupce ARI, od 2019 je členem pracovní skupiny MPSV a Institutu OVZ (SOVZ). Od května 2020 působí v Platformě Rozumné právo. Adéla Havlová taktéž působila jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (2014 - 12/2023).

Doporučení mezinárodních publikací

Adéla Havlová je od roku 2014 uváděna jako jedna z tuzemských odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek v prestižní publikaci Who‘s Who Legal: Government Contracts (dříve sekce Public Procurement Lawyers). V roce 2024 se Adéla Havlová stala vítězem kategorie "Veřejné zakázky" v rámci Lexology Client Choice Awards, která oceňuje právníky po celém světě za jejich vynikající profesionální služby. Toto ocenění získala jako jediná v České republice.   

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora (ČAK)
 • Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)
 • Asociace pro veřejné zakázky (AVZ)
 • Deutsches Vergabenetzwerk (DVNW)
 • Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ)
 • Rozumné právo
 • Klub Transparency International
 • Nadační fond pro vzdělávání a podnikání (NFVAP)

Jazyky
český, anglický, německý
Vzdělání
 • Humboldtova univerzita, Berlín (2005), titul LL.M.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2001), titul Mgr.
 • poradenství zadavateli (městu) coby centrálnímu zadavateli při organizaci zadávacího řízení na mobilní služby pro zadavatele a jeho podřízené organizace
 • poradenství zadavateli (městské společnosti) při výběru investora pro rezidenční výstavbu formou veřejné obchodní soutěže, včetně předběžné tržní konzultace a řešení korporátních otázek spojených s přeměnou a převodem dceřiné společnosti
 • poradenství zadavateli (ústřední orgán státní správy) při zajištění dopravní obslužnosti v rámci tzv. liberalizace drážní dopravy
 • poradenství zadavateli (státní příspěvkové organizaci) při realizaci zadávacího řízení (formou soutěžního dialogu) na výběr soukromého partnera jednoho z pilotních PPP projektů tzv. kvazikoncese
 • poradenství holdingu v souvislosti s relevantní činností některých jeho společností při určení postavení jednotlivých společností při zadávání sektorových veřejných zakázek
 • poradenství „sektorovému“ zadavateli při realizaci zadávacího řízení (formou koncesního řízení) na výběr soukromého partnera poskytujícího návazné dopravní služby veřejnosti formou koncese
 • poradenství zadavateli při organizaci veřejných zakázek v oblasti IT v souvislosti se zajištěním sčítání lidu, domů a bytů
 • poradenství „sektorovému“ zadavateli (provozovateli letiště) v řadě zadávacích postupů, mimo jiné (i) v souvislosti s přípravou pozemků pro výstavbu vzletové a přistávací dráhy, (ii) zastupování v jednání o uzavření smlouvy na dodávku ERP, (iii) v souvislosti s pronájmem významné skupiny prodejních jednotek formou koncese
 • poradenství „sektorovému“ zadavateli (oblast energetiky) v souvislosti s (i) uzavřením rámcové dohody na dodávky různých typů materiálů, (ii) výběrem účastníků rámcové dohody na projekční práce, (iii) zřízením systému kvalifikace
 • poradenství „sektorovému“ zadavateli (dopravní podnik) v souvislosti s úpravou interních zadávacích metodik a se zavedením dynamického nákupního systému
 • poradenství veřejným i „sektorovým“ zadavatelům při revizi celkem stovek uskutečněných zadávacích řízení za účelem vyhodnocení rizik, řešení smluvních vztahů a přijetí nápravných i preventivních opatření
 • poradenství veřejným i „sektorovým“ zadavatelům ve více než stovce řízení o přezkumu úkonů zadavatele, řízeních o uložení sankce za přestupek nebo v řízeních o uložení zákazu plnění
 • poradenství zadavateli (městu) coby centrálnímu zadavateli při organizaci zadávacího řízení na výběr pojistitele pro zadavatele a jeho podřízené organizace
 • poradenství zadavateli (městu) při organizaci zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy a následných dílčích realizačních smluv s provozovateli desítek kotelen
 • poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) při centrálním nákupu 3 500 vozidel, dodávky náhradních dílů a zajištění servisu, včetně organizace zadávacího řízení a následného převodu práva hospodaření na nástupnické složky
 • poradenství dodavatelům v souvislosti s jejich účastní v zadávacích řízeních a při jednáních se zadavateli, jakož i v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatelů před ÚOHS a před správními soudy
 • poradenství významné mezinárodní společnosti coby dodavateli v oblasti IT v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
 • poradenství při přípravě vyvlastnění pro účely výstavby infrastruktury a jednání se stavebními úřady
 • komplexní poradenství mezinárodní developerské společnosti v souvislosti s vedením 14 nemovitostních projektů v oblasti rezidenčních a komerčních staveb
 • komplexní poradenství zahraničnímu developerovi v souvislosti s jeho šesti nemovitostními projekty a se zřízením jeho zastoupení v České republice
 • komplexní poradenství německému poskytovateli spedičních a logistických služeb v souvislosti s jeho činností v České republice
 • poradenství německému výrobci a dodavateli slévárenského zařízení
Články - Rubriky
Zdroj: Veřejné zakázky (2/2023) Autor: Michal Petřík Dnes si budu povídat s předními experty a osobnostmi našeho oboru, Adélou Havlovou a Josefem Hlavičkou z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. S Adélou byl v našem časopise rozhovor v roce 2016 a trošku budeme na témata navazovat. S Pepou budeme otevírat nová témata, no a uvidíme, kam […]
V Česku se otevřelo první Dětské advokační centrum, jež se má stát bezpečným a neutrálním místem pro komplexní a specializovanou pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí ho zprovoznily Centrum LOCIKA a Nadace Sirius. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS se do příprav vzniku tohoto centra zapojila pro bono právním poradenstvím. […]
Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro oblast veřejného sektoru v čele s partnerkou Adélou Havlovou a counselem Ondrejem Čurillou úspěšně pomohl Správě železnic zavést nový, maximálně zjednodušený a efektivní systém zadávání sektorových veřejných zakázek. Správa železnic nově zavádí systém kvalifikace, který umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních předem na období […]
V rámci svých pro bono aktivit organizovala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS pro Nadaci rodiny Vlčkových architektonický workshop, v němž odborná porota vybírala vítězný návrh pro rekonstrukci usedlosti Cibulka v Praze. Nadace zde plánuje vybudovat dětský hospic s paliativním centrem. Novou podobu tohoto historického komplexu v pražských Košířích navrhne vítězné studio Petr Hájek Architekti.   Odborný […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS jako právní poradce Technické správy komunikací (TSK) zajišťovala organizaci výběrového řízení na dodavatele kompletní rekonstrukce Libeňského mostu v Praze, realizovanou metodou Design & Build, kdy zhotovitel stavbu nejen staví, ale též projektuje. Zhotovitelem bude firma Metrostav TBR, která celkovou opravu mostu i komunikací včetně dalších úprav vysoutěžila za nabídkovou cenu […]
Autor: Ondrej Čurilla, Adéla Havlová Soudní dvůr EU publikoval rozsudek, který může být relevantní pro praxi při zadávání rámcových dohod. V České republice se ustálil výklad, a to i na úrovni rozhodovací praxe ÚOHS, že zadavatel je sice povinen stanovit předpokládanou hodnotu (PH), ale nemá povinnost ji publikovat ani uvádět v zadávací dokumentaci (tj. může být interním […]
Zdroj: Eprávo.cz Autorky: Adéla Havlová, Petra Kašpárková Téma omezení plnění veřejných zakázek ze strany dodavatelů z vybraných 3. zemí ve společnosti aktuálně rezonuje více než kdy dříve. Jistou pozornost k němu přitáhla kauza vylučování společností Huawei a ZTE z veřejných zakázek, v návaznosti na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost („NÚKIB“) z konce […]
Zdroj: Odpadové fórum (č. 4) Autorky: Adéla Havlová, Anna Černá Téma cirkulárního zadávání veřejných zakázek ve společnosti rezonuje stále více. Cesta k nastavení běžné a správné aplikace českými zadavateli v praxi tak, aby zadávací podmínky v tendrech padaly na úrodnou půdu a dodavatelé jim vycházeli vstříc, je teprve „prošlapávána“. Co nás čeká? Výchozí stav a […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross