Novela zákona o zadávání veřejných zakázek – co nás čeká pro rok 2021

19. 6. 2020

Autoři: Adéla Havlová, Csaba Csorba

Zdroj: Veřejné zakázky 2/2020

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo koncem ledna 2020 k připomínkám návrh novely (v eKlepu viz čj. 3084/2020--31) k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Po více než třech letech od účinnosti ZZVZ by se mělo jednat o první komplexní vládní novelu.

Návrh novely mimo jiné reaguje na výtky Evropské komise k transpozici zadávacích směrnic EU a současně zpřesňuje některá ustanovení a instituty. Cílem novely je snížení administrativní zátěže na straně zadavatelů i dodavatelů, odstranění nepřiměřené přísnosti některých pravidel, vyjasnění výkladu a v neposlední řadě také odstranění legislativně technických nedostatků. Novela by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2021.

Nejpodstatnější změny, které má novela přinést, jsme pro vás shrnuli do následujících deseti bodů:

1. Vyjmutí nákupu cenných papírů, závodu a obchodního podílu z definice pojmu „dodávka“

Novela přináší změnu § 14 odst. 1 ZZVZ, kdy nově má být výslovně stanoveno, že pod pojem „veřejná zakázka na dodávky“ nespadá pořízení cenných papírů, obchodního závodu nebo podílu v obchodní korporaci. Jedná se o reakci na nedávné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (sp. zn. R0057/2018/VZ), které vykládá ZZVZ šířeji, než bylo zamýšleno směrnicemi EU a zákonodárcem při přípravě ZZVZ.

2. Předpokládaná hodnota opakovaných veřejných zakázek s proměnlivou hodnotou

Úpravou § 19 ZZVZ má dojít ke změně stanovení předpokládané hodnoty opakovaných veřejných zakázek s proměnlivou hodnotou, jako jsou typicky nákupy letenek, zdravotnických potřeb nebo potravin. Předpokládaná hodnota takových veřejných zakázek se dle dosavadního znění ZZVZ za období 12 měsíců nemusí sčítat. Nově se má tato možnost „nesčítání“ předpokládané hodnoty opakovaných veřejných zakázek s proměnlivou hodnotou vztahovat pouze na podlimitní veřejné zakázky, které nejsou regulovány na úrovni směrnic EU. V souvislosti s touto změnou bude nutné, aby zadavatelé revidovali své vybrané nákupy a případně je přeplánovali tak, aby nepřekračovaly stanovený limit.

3. Zadávací lhůta

Změn dozná také institut zadávací lhůty v § 40 ZZVZ. Z nového znění tohoto ustanovení vyplývá, že zadavatel bude mít povinnost vypočítat stav zadávací lhůty při aktivaci tzv. blokační lhůty (zákazu uzavření smlouvy v návaznosti na námitky atd.) a účastníky zadávacího řízení o stavu
zadávací lhůty na jejich žádost informovat. Nově se rovněž zavádí pravidlo, podle kterého se zadávací řízení neruší automaticky, pokud zadavatel nestihl v zadávací lhůtě odeslat oznámení o výběru. Zadávací řízení se nově má zrušit teprve uplynutím dodatečných 3 měsíců, a to pouze pokud se zadavatel s účastníky nedohodl jinak. Tím se odstraní nepřiměřená tvrdost ZZVZ ohledně automatického zrušení zadávacího řízení.

4. Nabídky propojených osob/osob z koncernu

Nově bude mít zadavatel podle § 107 ZZVZ právo vyloučit účastníky zadávacího řízení, kteří jsou součástí jednoho koncernu, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že tito účastníci části nabídek připravovali ve vzájemné shodě. Účastník však bude moci prokázat, že k takové vzájemné shodě při přípravě nabídky nedošlo.

5. Otevírání nabídek v elektronické podobě

Zadavateli se § 109 ZZVZ má uložit nová povinnost do 5 pracovních dnů od doručení žádosti účastníka zadávacího řízení sdělit nebo uveřejnit údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Tím by se částečně obnovila dříve platná povinnost zadavatele poskytovat takové údaje při otevírání listinných nabídek.

Partneři HAVEL & PARTNERS pro oblast veřejného sektoru, zleva Josef Hlavička, Adéla Havlová, František Korbel a Petr Kadlec.

6. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace

Podstatná změna pro dodavatele i zadavatele má nastat v § 122 ZZVZ v souvislosti se součinností před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. Nově má mít zadavatel možnost volby, zda bude požadovat originály nebo ověřené kopie kvalifikačních dokladů, nebo zda postačí jejich prosté kopie. Současně má dojít ke změně „aktuálnosti“ dokladů, kdy staří max. 3 měsíců se uplatní pouze u dokladů prokazujících splnění základní způsobilosti. Povinnost předložení originálu dokumentu se v § 41 ZZVZ ruší též ve vztahu k záruční listině o bankovní záruce.

7. Upřesnění rámcových dohod a dynamického nákupního systému

ZZVZ v § 136, 139, 140a a 141 nově upřesňuje pravidla pro oslovení účastníků rámcových dohod a dynamických nákupních systémů výzvami k podání nabídek na tzv. minitendry v návaznosti na prokázání splnění kvalifikace. Zejména se však upřesňuje předkládání originálů či úředně ověřených kopií kvalifikačních a jiných dokladů, kdy nově má být jednoznačně stanoveno, že zadavatel tyto doklady žádá před podpisem smlouvy na daný minitendr. Zadavatel rovněž bude mít možnost v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr účastníků rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému stanovit, že předmětné doklady vůbec nebude požadovat.

8. Ústnost v zadávacím řízení

V § 211 ZZVZ má být nově stanoven výčet příkladů, kdy je přípustné vést komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli ústně. To by nicméně nemělo změnit základní koncepci ZZVZ, který ústní komunikaci obecně připouští za předpokladu, že jsou zachovávány základní zásady zadávání veřejných zakázek a komunikace je dostatečně zdokumentována.

9. Zrušení limitu 50 % u změny závazků

V § 222 ZZVZ se má zrušit limit 50 % pro hodnotu dodatečných či nepředvídatelných stavebních prací, služeb nebo dodávek. Tento limit se nevztahoval na celkový cenový nárůst, ale na souhrnnou hodnotu změn, často vykládanou i velmi extenzivně jako souhrn plusových (vícepráce) a minusových položek (méněpráce), což představuje značné a ne nutně důvodné zpřísnění pravidla dle směrnic EU. Nově by měl platit pouze limit 30 % pro celkový cenový nárůst oproti sjednané ceně, což by uvolnilo režim pro provádění změn, např. staveb ve složitých geologických podmínkách.

10. Lhůta pro podání návrhu na uložení zákazu plnění (1 měsíc vs 30 dnů)

Novela sjednocuje původně jednoměsíční lhůtu, na kterou mohli zadavatelé oznámením o uzavření smlouvy zkrátit možnost stěžovatelů domáhat se jejího zneplatnění. Nově je lhůta stanovena na 30 dnů od uveřejnění dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu (tzv. „ex ante“), a tedy stejně jako pro námitky podávané před uzavřením napadané smlouvy. Pokud zadavatelé nevyužijí možnost ex ante oznámení, platí pro stěžovatele nadále lhůta pro podání návrhu na uložení zákazu plnění v délce 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy. V rámci připomínkového řízení řada míst navrhla další podstatné změny ZZVZ, k nimž by mělo Ministerstvo pro místní rozvoj coby gestor novely přijmout stanovisko během března či dubna. Určitě doporučujeme další vývoj novely sledovat a připravit se na změny, které má novela do konce roku 2020 přinést. Předpokládáme, že k vývoji návrhu novely a k průběhu jejího projednání se budeme vracet i v dalších číslech.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross