Compliance a investigace

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Poskytujeme komplexní právní a daňové poradenství prakticky ve všech právních oborech a oblastech ekonomického a veřejného života. Našim klientům tak umíme nabídnout komplexní a přitom bezpečná řešení v oblasti compliance a investigací.

Naše zkušenosti pokrývají zejména následující oblasti compliance a řešení případů porušení: prevence – vytváření systému interních preventivních opatření (programů) proti porušování právních předpisů s cílem zcela vyloučit anebo alespoň minimalizovat dopady veřejnoprávních nebo soukromoprávních sankcí; interní vyšetřování – vyšetření a identifikace interních porušení právních předpisů a pravidel zaměstnavatele s cílem chránit jeho majetek; zastupování před soudy, správními orgány a orgány činnými v trestním řízení.

Corporate governance

 • identifikace rizik (due diligence) a zavádění efektivních vnitřních kontrolních procesů založených na odpovědnosti zaměstnanců a manažerů
 • revize organizačních a pracovních řádů, pravidel pro podepisování a zastupování zaměstnavatele zaměstnanci
 • školení v oblasti řádné péče (péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku), vč. implementace pravidel řádné správy do fungování obchodních společností, podnikatelských seskupení a koncernů
 • tvorba kodexů chování (etický kodex, risk management manuál, prevence podvodného jednání) s vazbou na pracovněprávní vztahy

Trestněprávní ochrana

 • příprava a implementace programů pro vyloučení trestní odpovědnosti právnické osoby
 • právní pomoc a ochrana při podezření z trestné činnosti
 • řešení pro přeshraničně působící protikorupční (antibribery) předpisy (US Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, UK Bribery Act)

Soutěž a veřejné zakázky

 • příprava soutěžních manuálů (antitrust), vytvoření vzorových vlastních posouzení (self-assessment) soutěžního chování s ohledem na obchodní praktiky a dostupnou rozhodovací praxi soutěžních úřadů a Evropské komise
 • příprava krizových scénářů vč. možného ověření jejich fungování skrze simulovanou inspekci příslušného kontrolního orgánu (mock dawn raids)
 • příprava vnitřních předpisů upravujících jednotlivédruhy zadávacích řízení vč. úpravy tzv. podlimitních výběrových řízení

Whistleblowing

Komplexní produktové řešení whistleblowingu na klíč prostřednictvím FairWhistle (www.fairwhistle.cz). Vhodné pro soukromé i veřejné organizace. Standardní balíčkové řešení i individuální řešení.

 • nastavení a zavedení celého ekosystému etické linky
 • implementace webové platformy a dalších oznamovacích kanálů
 • převzetí správy systému a výkonu funkce příslušné osoby
 • prověřování a faktické řešení oznámení
 • interní i externí komunikace, pravidelná aktualizace systému

Ochrana dat a GDPR

 • spolupráce na projektech kybernetické bezpečnosti a ochrany obchodně citlivých informací
 • audit zpracování osobních údajů vč. případných doporučení, nastavení vnitřních procesů pro zpracování osobních údajů
 • vytvoření odpovídající dokumentace (vnitřní směrnice, souhlasy subjektů údajů, smlouvy o zpracování osobních údajů)
 • pravidla pro předávání osobních údajů do zahraničí

Školení, legislativní monitoring a pracovněprávní servis

 • provádění typových i speciálně zaměřených školení v rámci Akademie HAVEL & PARTNERS pro zaměstnance a management
 • monitoring právních předpisů a důležitých rozhodnutí v relevantních oblastech
 • implementace manuálů, kodexů do vnitřních předpisů zaměstnavatele, aby se staly obsahem pracovního poměru

Compliance v sektorech bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, farmacie a dopravy

Interní investigace – šetření interních porušení

 • realizace interního vyšetřování a forenzního auditu s využitím specializovaných bezpečnostních postupů, detektivní, znalecké, IT či technické podpory
 • zajištění důkazů do civilního, příp. trestního řízení
 • vyhledávání ukrytého majetku a asistence při zajišťování v rámci trestního řízení
 • realizace nápravných opatření na základě provedeného šetření (skončení pracovního poměru, příprava trestních oznámení a podnětů k zahájení správních, popř. kárných řízení)

Asistence při řešení krizových situací a odvracení hrozících škod

 • obhajoba a zastupování fyzických a právnických osob v trestním řízení
 • asistence při místním šetření / prohlídce prostor (dawn raids)
 • vymáhání náhrady škody způsobené protiprávním jednáním, zastupování poškozeného v trestním řízení
 • sjednávání smírů a narovnání vč. využití programů účinné lítosti (leniency) v rámci civilních, trestních a správních řízení
 • právní pomoc při šetření veřejné zakázky, zakázaných soutěžních dohod (kartely, výměna informací mezi konkurenty) nebo nekalé soutěže (podplácení obchodních partnerů, šíření informací o konkurenci, nekalá reklama)
 • ochrana zahraničních investic, nepřátelské převzetí společnosti
 • daně, účetnictví, cla, dotace (porušení rozpočtové kázně, dotační a daňové podvody, praní špinavých peněz)
 • regulace finančních a pojišťovacích služeb (insider trading, úvěrové a pojistné podvody)
 • ochrana duševního vlastnictví a obchodního tajemství (porušování autorských a databázových práv, napodobeniny značkového zboží, průmyslová špionáž)
 • insolvenční řízení a exekuce (poškození / zvýhodňování věřitele, způsobení úpadku, pletichy)
 • přestupky (porušení pravidel silničního provozu)
 • stavebnictví a životní prostředí (ilegální výstavba, nakládání s nebezpečnými látkami, znečištění životního prostředí)
 • kárná a disciplinární řízení příslušníků regulovaných profesí
Články - Rubriky
Autorka: Kateřina NešpůrkováSpolupracovala: Lívia Djukić Legislativní proces, kterým Česká republika implementovala Směrnici EU o whistleblowingu, trval téměř tři roky. Postupně vznikly tři návrhy zákonů, projednávaly ho dvě Poslanecké sněmovny. Rok a půl po termínu stanoveném Evropskou unií na 17. 12. 2021, donucena vysokou pokutou v řádech desítek milionů korun, Česká republika konečně legislativní proces dokončila. Jako […]
Autor: Lívia Djukić Spolupracovala: Kateřina Nešpůrková POSLANECKÁ SNĚMOVNA PO TÉMĚŘ 5 MĚSÍCÍCH PROJEDNÁVÁNÍ SCHVÁLILA NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ. V JAKÉ VERZI SE JÍM BUDE NYNÍ ZABÝVAT SENÁT A KDY LZE OČEKÁVAT ÚČINNOST ZÁKONA? NA CO SE PŘIPRAVIT? Pokud tak povinné subjekty (všichni zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci, veřejné instituce a další vybrané entity) dosud […]
Autor: Lívia Djukić Spolupracovala: Kateřina Nešpůrková Po téměř deseti letech debat došlo na evropské půdě ke schválení Směrnice EU o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností. Směrnice, v zahraničí známá pod označením „Women on Boards Directive“, představuje další z řady připravovaných compliance povinností s přesahem do tématu ESG, kterým rezonuje i téma genderové rovnosti a rovnosti odměňování. […]
Zdroj: HR forum (3/2021) Autorky: Petra Sochorová, Kateřina Randlová Určitě jste zaznamenali množící se zprávy o whistleblowingu, neboli oznamování protiprávního jednání ze strany zaměstnanců. V nedávné době byl poslanecké sněmovně předložen návrh zákona o ochraně oznamovatelů z dílny Ministerstva spravedlnosti ČR. Na základě tohoto návrhu bude většina zaměstnavatelů do března příštího roku povinna zřídit oznamovací […]
Zdroj: Eprávo.cz Autoři: Petra Sochorová, Kateřina Randlová I přes probíhající pandemii schválila vláda návrh zákona o ochraně oznamovatelů neboli whistleblowerů z dílny Ministerstva spravedlnosti. Na rozdíl od dřívějších návrhů tento představuje povinnou transpozici směrnice Evropské unie. Jeho hlavním cílem by vedle poskytnutí ochrany oznamovatelům mělo být i odhalování protiprávního jednání při výkonu pracovní nebo jiné obdobné […]
Zdroj: E15.cz Do konce března 2022 budou zřejmě muset firmy zavést vnitřní systém pro přijímání a vyřizování oznámení takzvaných whistleblowerů, jinak jim bude hrozit až milionová pokuta. Počítá s tím totiž návrh zákona na ochranu oznamovatelů whistleblowerů, který nyní schválila vláda. Oznamovatelé by se podle návrhu měli dočkat také ochrany před odvetou ze strany zaměstnavatelů. Zároveň […]
Zdroj: Právní rádce (únor) Autoři: Adéla Havlová, Josef Adam Podle téměř tří čtvrtin tuzemských firem je korupce v Česku rozsáhlý problém. Třetina společností ji pak považuje za komplikaci v podnikání. Vyplývá to z dva roky starého průzkumu Evropské komise. Pokud korupční případ zasáhne firmu, může přitom zásadně poškodit všechny zúčastněné subjekty. Pro mnoho podniků se […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross