Genderové kvóty aneb další ESG výzva pro kotované společnosti

17. 2. 2023

Autor: Lívia Djukić
Spolupracovala: Kateřina Nešpůrková

Po téměř deseti letech debat došlo na evropské půdě ke schválení Směrnice EU o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností. Směrnice, v zahraničí známá pod označením „Women on Boards Directive“, představuje další z řady připravovaných compliance povinností s přesahem do tématu ESG, kterým rezonuje i téma genderové rovnosti a rovnosti odměňování.  

CO JE CÍLEM SMĚRNICE?

Cílem směrnice je zvýšit počet žen jakožto nedostatečně zastoupeného pohlaví ve vedení společností. Vyšší počet žen podílejících se na přímém rozhodování má dle Evropské unie nejenom zajistit rovnost příležitostí a odměňování pro muže a ženy, ale rovněž zlepšit správu a řízení společností (corporate governance), přilákat do firem víc ženských talentů, a tím zvýšit konkurenceschopnost a růst evropské ekonomiky.

NA KOHO SE BUDE NOVÁ SMĚRNICE VZTAHOVAT?

Směrnice dopadá na společnosti se sídlem v některém členském státě EU, jejichž akcie jsou v jedné či více členských státech EU přijaté k obchodování na regulovaném trhu, tj. evropské kotované společnosti. Nevztahuje se na mikropodniky a na malé a střední podniky.

JAKÉ KVÓTY BUDOU MUSET KOTOVANÉ SPOLEČNOSTI DODRŽOVAT?

Členské státy mají dle směrnice zajistit, aby se na kotované společnosti vztahoval jeden z těchto cílů:

  • osoby nedostatečně zastoupeného pohlaví zastávají nejméně 40 % míst nevýkonných členů orgánů společnosti (typicky např. nevýkonný člen dozorčí rady),
  • osoby nedostatečně zastoupeného pohlaví zastávají nejméně 33 % všech míst v jejich orgánech (tj. míst výkonných i nevýkonných členů orgánů společnosti).

Každá z kotovaných společností se tak bude muset řídit právní úpravou toho členského státu, v němž má své sídlo a konkrétní požadavky budou záviset na způsobu, jakým daný členský stát směrnici implementuje.

JAKÝMI PROSTŘEDKY MÁ DOJÍT K PLNĚNÍ KVÓT?

Prostředkem k dosažení genderové vyváženosti bude zvýšení transparentnosti výběrových řízení na pozici člena orgánu společnosti. Kotované společnosti budou muset před zahájením výběrového řízení stanovit jasná, neutrálně formulovaná, nediskriminační a jednoznačná výběrová kritéria („kvalifikační kritéria“), která budou uplatňovat v průběhu celého výběrového řízení, a na základě kterých bude objektivním způsobem vybrán nejlépe kvalifikovaný kandidát bez ohledu na jeho pohlaví.

Směrnice výslovně uvádí, že při výběru mezi stejně kvalifikovanými kandidáty rozdílného pohlaví, má být upřednostněn kandidát nedostatečně zastoupeného (zpravidla ženského) pohlaví. Toto pravidlo samozřejmě není absolutní – společnosti budou mít možnost ve výjimečných případech rozhodnout ve prospěch kandidáta dostatečně zastoupeného (zpravidla mužského) pohlaví.

Pokud o to neúspěšný kandidát požádá, společnosti jej budou muset informovat o:

  • kvalifikačních kritériích, na nichž byl založen výběr vhodného kandidáta, a jak byla tato kritéria posuzována,
  • důvodech, pro které bylo výjimečně rozhodnuto ve prospěch kandidáta dostatečně zastoupeného pohlaví.

Důkazní břemeno v případném sporu leží na kotované společnosti, která bude povinna prokázat, že v konkrétním výběrovém řízení existovaly konkrétní objektivní důvody, pro které výjimečně upřednostnila kandidáta dostatečně zastoupeného pohlaví. V zájmu společností tedy bude, aby podrobně zadokumentovaly celý proces výběrového řízení, a v případě sporu tak měly po ruce kvalitní defense file.

JAKÉ DALŠÍ POVINNOSTI SMĚRNICE ZAVÁDÍ?

Kotované společnosti budou dále povinny:

  • jednou ročně reportovat příslušnému dozorovému orgánu, jaké je zastoupení mužů a žen v jejich orgánech a jaká opatření přijala za účelem dosažení příslušných kvót (pokud kvóty nedosáhnou, uvedou rovněž důvody, proč kvóty nesplňují a komplexně popsat opatření, která přijmou, aby kvót dosáhla),
  • zahrnout výše uvedené informace do výkazu o zprávě a řízení společnosti,
  • vhodným a snadno přístupným způsobem zveřejnit informace o zastoupení mužů a žen a přijatých opatřeních na svých webových stránkách.
A CO SANKCE?

Směrnice uvádí, že vhodné sankce mohou zahrnovat pokuty nebo možnost zneplatnění či zrušení rozhodnutí o výběru členů orgánů společnosti soudem (pokud k němu dojde v rozporu se směrnicí).  Kotované společnosti mohou nést odpovědnost pouze za konání nebo opomenutí, která jim lze přičítat podle práva příslušného členského státu. Rozhodnutí ohledně druhu a výše sankcí je tak plně v kompetenci jednotlivých členských států.

OD KDY BUDE PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČINNÁ?

Členské státy musí směrnici transponovat nejpozději do 28. prosince 2024. Společnosti budou povinny zajistit splnění svých povinností nejpozději do 30. června 2026. 

ZÁVĚR

Evropská unie na společnosti klade stále více regulatorních požadavků v oblasti společenské odpovědnosti, kterými má postupně docházet k naplňování jednotlivých cílů v oblasti udržitelnosti. Je zřejmé, že společnosti, které chtějí všechna tato kritéria splnit a udržet si svoji konkurenceschopnost, musí strategii genderové rovnosti (vč. požadavků na rovné odměňování) zahrnout do svých interních politik a rozhodovacích procesů nejen na úrovni HR managementu.

Multidisciplinární ESG tým HAVEL & PARTNERS všechny tyto nové trendy v oblasti udržitelnosti sleduje a bude vás o nich, jako dobrý průvodce na vaší cestě k udržitelnosti, i nadále informovat. Pokud máte zájem dozvědět se více o jednotlivých ESG oblastech a jejich možném dopadu na vaše podnikání, rádi pro vás připravíme komplexní službu na míru.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross