Tvrdá omezení ve vertikálních dohodách

8. 2. 2022

O CO SE JEDNÁ?

Vertikální dohody často obsahují řadu omezujících ustanovení, která upravují různé otázky dodavatelsko-odběratelských vztahů. Některá ustanovení však v distribučních dohodách nelze vůbec sjednávat, neboť jsou ve většině případů v rozporu se soutěžním právem. Jejich důsledkem je totiž nepřípustné narušení hospodářské soutěže. Taková ustanovení se obvykle označují jako „tvrdá omezení".

Pokud distribuční dohoda obsahuje tvrdé omezení, nemůže těžit z výhod vyplývajících z nařízení o blokových výjimkách (VBER).Přestože taková dohoda jako celek nemusí být nutně protisoutěžní, s tvrdým omezením (konkrétním ustanovením), které je v ní obsaženo, je to jinak; to většinou protisoutěžní je. Tvrdá omezení lze ze zákazu protisoutěžních dohod vyjmout jen ve vzácných případech, a to na základě důkladného individuálního posouzení aplikace výjimky ze zákazu protisoutěžních dohod podle čl. 101 odst. 3 SFEU. Pro podnikatelskou praxi je proto velmi důležité pochopit podstatu tvrdých omezení, neboť jen tak se jim lze při přípravě distribučních dohod vyhnout.

JAK JE TO NYNÍ?

Podle dosavadní právní úpravy existuje pět typů tvrdých omezení, jejichž sjednání vylučuje uplatnění blokové výjimky. Výčet těchto omezení je obsažen v čl. 4 VBER.

Zaprvé, podle čl. 4 písm. a) VBER je zakázáno omezovat odběratele v možnosti svobodně si stanovit cenu pro další prodej („RPM“ z angl. resale price maintenance). Takové jednání zahrnuje určení pevné nebo minimální ceny, popřípadě marže.

Zadruhé, čl. 4 písm. b) VBER zakazuje (až na určité výjimky) ukládání územních anebo zákaznických omezení, tedy stanovení území nebo okruhu zákazníků, které může distributor obsluhovat. Žijeme v době, ve které je distributor schopen oslovit prostřednictvím internetu širší spektrum zákazníků než v kamenných prodejnách. Komise si proto všímá různých způsobů omezení on-line prodeje, přičemž některé dokonce považuje za tvrdá omezení (Pokyny k vertikálním omezením, bod 25). Jedním z příkladů mohou být dohody o stanovení dvojích cen, jejichž podstatou je, že odběratel nakoupí od dodavatele zboží určené k internetovému prodeji za vyšší cenu, než je cena za zboží, které má být prodáváno v kamenných prodejnách.

Zatřetí, čl. 4 písm. c) VBER zakazuje omezování aktivních nebo pasivních prodejů koncovým zákazníkům ze strany selektivních distributorů. Ve vztahu k internetovým prodejům pak Komise uvádí (Pokyny k vertikálním omezením, bod 56), že tvrdé omezení představuje i stanovení neekvivalentních kritérií pro prodej po internetu a mimo něj, které odrazuje selektivní distributory od on-line prodeje.

Začtvrté, čl. 4 písm. d) VBER zakazuje omezení křížových dodávek mezi distributory v rámci selektivního distribučního systému.

Konečně, čl. 4 písm. e) VBER zakazuje omezovat možnosti dodavatele komponentů, které odběratel využívá, pokud jde o dodávky komponentů jako náhradních dílů konečným zákazníkům, servisům anebo neautorizovaným poskytovatelům služeb.

CO NASTANE PO 1. ČERVNU 2022?

Současné návrhy nového VBER a nových Pokynů k vertikálním omezením obsahují dílčí změny oproti dosavadní právní úpravě. Seznam tvrdých omezení ve smyslu čl. 4 VBER však zůstává v zásadě nezměněn.

Ustanovení čl. 4 písm. a) zůstane podle návrhu VBER zachováno. Základní pravidla pro posuzování RPM budou i nadále platná. Návrh nových Pokynů k vertikálním omezením však zavádí určité změny týkající se provádění cenového monitoringu, smluv o plnění anebo minimálních inzerovaných cen. Pokud se budete chtít o těchto novinkách dozvědět více, nezapomeňte si přečíst příští DLC Countdown 09.

Vzhledem k rostoucímu významu internetového prodeje věnuje Komise on-line prostředí čím dál tím větší pozornost. Změny v nové právní úpravě směřují k dalšímu zatraktivnění a zpřístupnění tohoto kanálu. Návrh Pokynů k vertikálním omezením přináší také zajímavé změny týkající se dohod o stanovení dvojích cen, které budou v určitých případech spadat pod blokovou výjimku. Tématu se budeme blíže věnovat v DLC Countdown 10.

Zdá se také, že Komise plánuje určité změny, i pokud jde o uplatňování ekvivalentních kritérií pro on-line a off-line prodej, a do budoucna se chce zaměřit na skutečné omezování využívání internetu pro účely on-line prodeje. Návrh Pokynů k vertikálním omezením tak upouští od uplatňování testu ekvivalence v případě hybridní distribuce (tedy v situacích, pokud jeden distributor dále prodává zboží jak přes internet, tak v kamenných prodejnách). Podrobnosti se o tom dočtete v DLC Countdown 11.

Podmínky pro ukládání územních nebo zákaznických omezení v rámci výhradní distribuce (čl. 4 písm. b) VBER) budou nově upraveny tak, aby tuto výjimku z obecně platného zákazu šlo v praxi snadněji využívat. Změny budou zřejmě spočívat v zavedení možnosti sdílené exkluzivity, zrušení požadavku na paralelní ukládání zákazu aktivních prodejů (tedy povinnosti dodavatele zakázat všem svým odběratelům v EHP aktivní prodej na výhradní území anebo výhradní skupině zákazníků) nebo možnosti přenesení omezení aktivního prodeje na zákazníky odběratele. Na popis těchto na první pohled technických, avšak velmi důležitých změn se můžete těšit v DLC Countdown 12, 13 a 14.

JAK SE TO PROJEVÍ V PRAXI?

Výše popsaná témata lze pro přehlednost rozdělit do dvou kategorií.

Do první kategorie spadají oblasti, jejichž právní režim zůstane oproti dosavadní právní úpravě v podstatě bez změn. Patří sem zejména problematika RPM a selektivní distribuce.

Ve druhé kategorii pak najdeme oblasti, které podle nové právní úpravy doznají výrazných změn. Spadat sem bude regulace on-line prodeje a ochrana výhradních distributorů před aktivními prodeji ze strany jiných distributorů (např. z jiných území).

JAK ZMĚNY HODNOTÍME?

Není úplně zřejmé, zda nová právní úprava povede ke zvýšení právní jistoty. Je tomu tak zejména proto, že úprava některých tvrdých omezení v novém VBER není zcela v souladu s jejich popisem v navrhovaných Pokynech k vertikálním omezením. Jak se budete moci brzy přesvědčit, ďábel se skrývá v detailech. V rámci DLC Countdown 9 až 14 se budeme zabývat i praktickými důsledky zvažovaných změn a pokusíme se poukázat i na oblasti, ve kterých zatím není zcela jasno, jak bude nová právní úprava vypadat.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross