Selektivní distribuce

28. 4. 2022

O CO SE JEDNÁ?

Jedním z běžně používaných distribučních modelů je tzv. selektivní distribuce. V systému selektivní distribuce se dodavatel zavazuje k tomu, že bude smluvní zboží anebo služby dodávat pouze distributorům, které vybral na základě určitých kritérií. Tito distributoři se pak zavazují k tomu, že na území vyhrazeném pro provoz systému selektivní distribuce nebudou smluvní zboží anebo služby přeprodávat neautorizovaným distributorům.

Dodavatel tak pro distribuci svého zboží využívá síť autorizovaných (tedy jím schválených) distributorů. Nového distributora pak lze do této sítě začlenit po splnění předem stanovených kvalitativních kritérií. Ta dodavatel může doplnit rovněž kvantitativními kritérii, jejichž uplatnění vede k přímočařejšímu omezení počtu distributorů působících v rámci systému (např. stanovení minimálních či maximálních prodejů nebo výslovným zastropováním počtu distributorů).

JAK JE TO NYNÍ?

Na čistě kvalitativní selektivní distribuci, jakož i na kvantitativní selektivní distribuci, se bez ohledu na povahu dotčených produktů a uplatněných kritérií výběru uplatní nařízení o blokových výjimkách („VBER“).

Ve vztahu k čistě kvalitativní selektivní distribuci se navíc na VBER není třeba vůbec spoléhat. Pokud totiž konkrétní systém selektivní distribuce splňuje určitá kritéria, má se za to, že se na něj nevztahuje zákaz protisoutěžních dohod. K tomu je však potřeba, aby dodavatel vybíral své distributory na základě objektivních kritérií, která jsou přiměřená požadavkům na distribuci smluvního zboží a která přímo nevedou k omezení počtu distributorů. Systém selektivní distribuce lze považovat za „čistě kvalitativní“ pouze při splnění těchto podmínek.

Podle VBER má dodavatel povinnost na území, kde provozuje systém selektivní distribuce, zakázat svým autorizovaným distributorům přeprodej zboží neautorizovaným distributorům. Takové omezení je podstatou selektivní distribuce, a proto není považováno za tzv. tvrdé omezení. Autorizovaní distributoři působící na maloobchodní úrovni trhu však musí mít na území určeném pro provoz systému selektivní distribuce možnost aktivně i pasivně prodávat smluvní zboží koncovým zákazníkům. Rovněž musí být vždy povoleny tzv. křížové dodávky mezi selektivními distributory. Stejně jako v ostatních distribučních systémech může dodavatel autorizovaným velkoobchodníkům zakázat prodej smluvního zboží koncovým zákazníkům nebo jim prostřednictvím tzv. klauzule o umístění nařídit, aby při distribuci zboží působili pouze z jím stanoveného místa usazení. Komise navíc vyžaduje, aby výběrová kritéria uplatňovaná ve vztahu k on-line a off-line prodeji byla v zásadě srovnatelná.

Dodavatel je také oprávněn svým autorizovaným distributorům uložit zákaz aktivních prodejů na území, které není určeno k provozování systému selektivní distribuce a ve kterém se dodavatel rozhodl určit výhradního distributora. Autorizovaným distributorům však ochrana před aktivními ani pasivními prodeji smluvního zboží ze strany ostatních (vč. výhradních) distributorů poskytována není.

CO NASTANE PO 1. ČERVNU 2022?

Zdá se, že v oblasti selektivní distribuce dojde k významným změnám.

Návrh nového VBER totiž výslovně upravuje tvrdá omezení ve vztahu ke třem různým distribučním modelům. Jedná se o výhradní distribuci (čl. 4 písm. b) VBER), selektivní distribuci (čl. 4 písm. c) VBER) a tzv. volnou distribuci, kterou nelze považovat za výhradní ani selektivní (čl. 4 písm. d) VBER).

Ve vztahu k systémům selektivní distribuce je přitom třeba zohlednit rovněž seznam (obecných) tvrdých omezení, který platí pro neselektivní distribuční systémy. Zdá se tedy, že nový VBER autorizovaným distributorům, kteří často vynakládají nemalé investice do budování značky dodavatele, poskytne vyšší míru ochrany před prodejem ze strany neautorizovaných distributorů. A to hned dvěma způsoby.

Zaprvé, dodavatel bude oprávněn na území určeném pro provoz systému selektivní distribuce zakázat přeprodej smluvního zboží neschváleným distributorům, a to nejen autorizovaným distributorům (jako dosud), ale nově rovněž jejich zákazníkům (čl. 4 písm. c) bod i) druhá odrážka VBER). Zadruhé, dodavatel bude smět (výhradním) distributorům anebo jejich zákazníkům mimo území vyhrazeném pro provoz selektivní distribuce uložit omezení aktivních nebo pasivních prodejů smluvního zboží neautorizovaným distributorům působícím na území vyhrazeném pro provoz systému selektivní distribuce (čl. 4 písm. b) bod ii) a čl. 4 písm. d) bod ii) VBER). Problematice této ochrany se bude věnovat DLC Countdown č. 20.

Podle návrhu Pokynů k vertikálním omezením se pak zdá, že Komise zavede flexibilnější režim pro stanovování výběrových kritérií uplatňovaných vůči on-line prodejcům. Zcela totiž vypadl požadavek na to, aby výběrová kritéria pro on-line prodej a off-line prodej byla rovnocenná. Dodavatelé tak budou moci nově stanovovat pro výběr autorizovaných distributorů různá kritéria podle toho, zda se jedná o on-line nebo off-line prodej. I nadále platí, že cílem takového rozlišování nesmí být zabraňování autorizovaným distributorům anebo jejich zákazníkům v prodeji po internetu.

JAK SE TO PROJEVÍ V PRAXI?

Zavedení systému selektivní distribuce je na území Evropské unie relativně komplikovaným cvičením. Pokud se totiž již podnik rozhodne takový distribuční model postavit, resp. na něj přejít, musí zvolit přístup všechno, nebo nic. U malých a středních podniků se totiž v praxi často stává, že systém selektivní distribuce není na území celé EU zaveden v jednom okamžiku. Podle dosavadní úpravy pak dodavatelé nemají možnost chránit své autorizované distributory před tím, aby distributoři usazení mimo území vyhrazené pro provoz systému selektivní distribuce dodávali zboží jejich neautorizovaným konkurentům. Pokud by dodavatel takové prodeje zakázal, představovalo by to zakázané ukládání územních, resp. zákaznických omezení. Nové VBER by tento nedostatek mělo napravit, a umožnit tak podnikům postupné zavádění systému selektivní distribuce napříč celým územím EU.

JAK ZMĚNY HODNOTÍME?

Změny, které nás s příchodem nové právní úpravy čekají, vítáme. S novými VBER a Pokyny k vertikálním omezením totiž bude možné nastavit systém selektivní distribuce tak, aby odpovídal požadavkům 21. století, ve kterém hraje čím dál větší roli prodej zboží prostřednictvím internetu. Dodavatelé totiž budou moci kritéria pro výběr autorizovaných distributorů působících on-line stanovovat s větší mírou flexibility. A to bez toho, že by se museli obávat dosud platného požadavku na rovnocennost výběrových kritérií pro on-line a off-line prodej.

Za správné považujeme i zavedení zvýšené ochrany autorizovaných distributorů před prodeji smluvních výrobků uskutečňovanými neschválenými distributory. Autorizovaní distributoři totiž často investují do rozvoje dodavatelovy značky, přičemž prodeje neautorizovaných distributorů je mohou od těchto investic odrazovat. Možnost postupného zavádění systému selektivní distribuce v jednotlivých členských státech EU (či na úžeji vymezených územích) pak uvítají zejména malé a střední podniky.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross