Stanovování cen pro další prodej

15. 2. 2022

O co se jedná?

Některé druhy vertikálních omezení mají s velkou pravděpodobností za následek narušení hospodářské soutěže, neboť téměř vždy způsobují spotřebitelům újmu. Jedná se o tzv. tvrdá omezení, na která se nevztahuje bloková výjimka (VBER) a která často porušují zákaz protisoutěžních dohod. Tím nejběžnějším tvrdým omezením, kterému soutěžní úřady věnují velkou pozornost, je stanovování cen pro další prodej („RPM“ z angl. resale price maintenance).

RPM je jednání spočívající ve vertikálním určování cen. Jedná se tedy o dohody mezi dodavateli a odběrateli, jimiž je omezena možnost odběratele svobodně si stanovit prodejní cenu zboží, které od dodavatele nakupuje za účelem dalšího prodeje. Typickým příkladem RPM je situace, v níž výrobce požaduje po svém distributorovi, aby smluvní zboží dále neprodával za nižší než stanovenou cenu. Povinnost dodržovat pevně stanovenou cenu přitom nemusí vyplývat přímo ze smlouvy. RPM může být zavedeno i nepřímo, a to prostřednictvím různých motivačních anebo sankčních mechanismů.

Jinak nahlíží soutěžní právo na určování maximálních anebo doporučených cen pro další prodej. Na takové dohody se totiž VBER může uplatnit (pokud tržní podíly stran dohody nepřesáhnou 30 %). Nesmí se však jednat o zástěrku faktického (např. v důsledku nátlaku dodavatele) stanovování pevných cen.

Stanovování cen pro další prodej je soutěžními úřady považováno za jedno z nejzávažnějších porušení soutěžního práva. Praktika navíc pravděpodobně nepovede k významným efektivitám, což zabraňuje použití výjimky podle čl. 101 odst. 3 SFEU. Zákaz stanovování cen pro další prodej je proto častým předmětem zájmu vnitrostátních soutěžních úřadů a v poslední době i Komise.

Jak je to nyní?

Podle čl. 4 písm. a) dosavadního VBER je RPM tvrdým omezením, na které se nevztahuje bloková výjimka. Proto se musí posuzovat individuálně. Pokyny k vertikálním omezením přitom vycházejí z předpokladu, že RPM je v rozporu se zákazem protisoutěžních dohod (čl. 101 odst. 1 SFEU) a zároveň nesplňuje podmínky pro uplatnění zákonné výjimky z důvodu zvýšení efektivity (čl. 101 odst. 3 SFEU).

Domněnka o protisoutěžní povaze RPM vyplývá z toho, že takové dohody mají řadu negativních účinků. Mohou vést ke zvyšování cen, uzavírání jiných protisoutěžních dohod mezi dodavateli nebo distributory, vyloučení menších konkurenčních dodavatelů z trhu anebo k omezování inovací na úrovni distribuce.

I přesto však Komise uznává, že RPM může být za určitých okolností nezbytné ke zvýšení hospodářské účinnosti, a tedy může být vyňato ze zákazu podle čl. 101 odst. 3 SFEU. Dosavadní Pokyny k vertikálním omezením, jakož i návrh těch budoucích, popisují tři takové situace, a to (i) uvedení nového výrobku na trh, (ii) krátkodobou reklamní akci a (iii) dodatečné předprodejní služby ze strany maloobchodníků.

Co nastane po 1. červnu 2022?

Hlavní principy posuzování RPM zůstanou zachovány i v novém nařízení VBER. Formulace čl. 4 písm. a) VBER, podle kterého se na RPM nemůže uplatnit bloková výjimka, se nemění. To se projevuje i v navrhovaném textu nových Pokynů k vertikálním omezením, které do značné míry kopírují ty stávající. Komise v nich uvádí, že se na RPM pravděpodobně uplatní zákaz protisoutěžních dohod (čl. 101 odst. 1 SFEU), a naopak že pravděpodobně nebudou splněny podmínky pro uplatnění individuální výjimky (čl. 101 odst. 3 SFEU). Tato tvrzení však již nejsou prezentována jako právní domněnky.

I přes shora uvedené však návrh nových Pokynů k vertikálním omezením obsahuje významná doplnění:

  • On-line platformy: čl. 4 písm. a) VBER by měl být podle nových Pokynů k vertikálním omezením použitelný i v oblasti e-commerce. Poskytovatelům on-line zprostředkovatelských služeb bude výslovně zakázáno stanovovat pevné anebo minimální ceny za jimi zprostředkované transakce.
  • Komise reaguje na stále častější využívání softwaru pro monitorování cen. Používání této relativně nové technologie nebude samo o sobě představovat RPM, ale může zvyšovat transparentnost trhu a usnadňovat dohody o stanovování cen pro další prodej.
  • Návrh Pokynů k vertikálním omezením dále upřesňuje, že za RPM může být považováno i stanovování minimálních inzerovaných cen („MAP“ z angl. minimum advertised price). Jde o ujednání, která maloobchodníkům zakazují inzerovat nižší ceny než ty stanovené dodavatelem. MAP budou protisoutěžní např. tehdy, pokud dodavatel bude distributory trestat za to, že zboží nakonec prodají pod stanovenou cenou, nebo pokud jim budou zakazovat informovat zákazníky, že zboží lze prodat i za jinou cenu, než která je inzerována.
  • Podle navrhovaných Pokynů k vertikálním omezením se naopak za RPM již nebude ve všech případech považovat ujednání obsažená ve smlouvách o plnění. Jedná se o dohody uzavírané mezi dodavateli a odběrateli, kterými se pouze provádí dříve uzavřená smlouva mezi dodavatelem a konkrétním koncovým zákazníkem. V takovém případě byly podmínky dodávky dohodnuty mezi dodavatelem a koncovým zákazníkem. Ujednání o stanovení ceny pro další prodej obsažené ve smlouvách o plnění nebude představovat RPM, pokud se koncový zákazník vzdá práva zvolit si subjekt (prodejce), který má vůči němu splnit původní dohodu.

Jak se to projeví v praxi?

  • Pravidla pro posuzování RPM zůstanou v podstatě stejná. Vertikální dohody o stanovení cen pro další prodej budou i nadále považovány za závažná omezení hospodářské soutěže, a proto se na ně neuplatní bloková výjimka podle VBER. Soutěžní právo bude zakazovat přímá anebo nepřímá ujednání, kterými bude omezována možnost distributorů si stanovovat prodejní cenu.
  • Pravidla se použijí i v oblasti elektronického obchodování, a to i vůči on-line platformám.
  • Komise vyjasnila, že ujednání o stanovení cen pro další prodej mohou být při splnění určitých podmínek přípustná ve smlouvách o plnění. Naopak stanovování minimálních inzerovaných cen může v některých případech představovat zakázané RPM.

Jak změny hodnotíme?

V unijním soutěžním právu se vychází z předpokladu, že RPM je v rozporu se zákazem protisoutěžních dohod podle čl. 101 SFEU. Zdá se, že tento přístup zůstane zachován i za účinnosti nového VBER. Naproti tomu v USA se dohody o stanovení cen pro další prodej nepovažují za per se (bez dalšího) zakázané. Někdo by mohl být zklamaný, že připravovaná reforma distribučních pravidel nebyla využita jako příležitost k tomu, aby se unijní pravidla pro posuzování RPM přiblížila těm americkým. Podnikatelům by to umožnilo vyšší flexibilitu při nastavování distribučních systémů a využívání nových distribučních technologií.

Je však škoda, že návrh Pokynů k vertikálním omezením nijak nevyjasňuje zásadní otázky, které vyvstaly při hodnocení dosavadní úpravy. Jedná se zejména o absenci vysvětlení, za jakých podmínek mohou dohody o stanovení doporučených anebo maximálních cen představovat RPM. Podnikatelé i spotřebitelé by rovněž jistě ocenili, pokud by Komise blíže vysvětlila podmínky pro vynětí RPM ze zákazu protisoutěžních dohod podle čl. 101 odst. 3 SFEU. Pokud je RPM povoleno během krátkodobých reklamních akcí v rámci franšízových sítí, je přípustné i v jiných distribučních systémech? Po jak dlouhou dobu může dodavatel vyžadovat dodržování jím stanovených cen při uvádění nového produktu na trh? Jak lze prokázat, že v důsledku RPM došlo ke zvýšení efektivity? Jednoznačné řešení těchto otázek by podnikatelům umožnilo uvádět na trh nové produkty, snižovat ceny a nabízet zákazníkům lepší služby. A to bez toho, aby museli volit mezi pořizováním nákladných právních analýz na straně jedné a existencí významných soutěžních rizik na straně druhé.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross