Dohody o stanovení dvojích cen

22. 2. 2022

O co se jedná?

V rámci dohod o stanovení dvojích cen dodavatel účtuje kupujícímu za stejný produkt různé velkoobchodní ceny podle toho, zda má být zboží dále prodáváno on-line nebo v kamenných prodejnách.

Dohody o dvojích cenách nemusí vždy představovat omezení hospodářské soutěže. Pokud však tímto způsobem dochází k znevýhodnění on-line prodejů, lze protisoutěžní povahu takových dohod předpokládat. Komise totiž považuje internetový prodej za klíčový nástroj, který distributorům umožňuje oslovit velké množství nejrůznějších zákazníků a jehož využívání pro další prodej by obecně nemělo být omezováno.

Jak je to nyní?

Podle dosavadní blokové výjimky představují dohody o stanovení dvojích cen omezení pasivního prodeje, neboť je jimi znevýhodňován prodej zboží prostřednictvím internetu. Připomínáme, že podle čl. 4 písm. b) bod i) VBER může dodavatel v určitých situacích omezit aktivní prodeje distributora, nikdy však prodeje pasivní.

Při aktivním prodeji odběratel jednotlivé zákazníky aktivně oslovuje, např. poštou, e‑mailem nebo na osobních schůzkách. Může jít rovněž o situace, v nichž se distributor cíleně zaměřuje na určitou skupinu zákazníků anebo na určité území. Za pasivní prodej se naopak považuje prodej uskutečněný v reakci na nevyžádanou poptávku ze strany zákazníků nebo provádění obecné reklamy.

Komise v současných Pokynech k vertikálním omezením uvádí, že pokud podle vertikální dohody bude distributor za produkty, které má v úmyslu prodat prostřednictvím internetu, platit vyšší cenu než za produkty, jež chce dále prodávat v kamenných prodejnách, představuje pak taková dohoda tvrdé omezení. Komise tedy považuje takové jednání za natolik škodlivé, že by mělo být ze své podstaty zakázáno.

Dodavatel tedy nesmí své distributory omezovat v uskutečňování on-line prodejů. Přesto se však s nimi může (podle současných Pokynů k vertikálním omezením) dohodnout na tom, že jim uhradí paušální částku na podporu on-line či off-line prodejů.

Dohody o stanovení dvojích cen však za určitých podmínek mohou být ze zákazu protisoutěžních dohod vyňaty na základě výjimky podle čl. 101 odst. 3 SFEU. A to například tehdy, pokud je prodej prostřednictvím internetu (oproti off-line prodeji) spojen s významně vyššími náklady na straně dodavatele. To si můžeme ukázat na následujícím příkladu. Výrobce domácích spotřebičů prodává své zboží maloobchodnímu prodejci, který k dalšímu prodeji využívá vlastní e-shop i kamenné prodejny. Pokud si spotřebitel koupí domácí spotřebič přímo na prodejně, prodejce u něj doma provede odbornou instalaci. Tuto doplňkovou službu však prodejce neposkytuje ve vztahu ke zboží, které je zakoupeno prostřednictvím internetu. Domácí spotřebič, který je zakoupen on-line a který nebyl odborně nainstalován, však nemusí správně fungovat. On‑line prodej pak může být spojen se zvýšeným počtem stížností anebo reklamací, které dodavatel musí v záruční době řešit. Uzavření dohody o stanovení dvojích cen pak může být v uvedené situaci motivováno vyššími náklady, které dodavateli v souvislosti s on-line prodejem vznikají. Cílem takové dohody není odradit maloobchodního prodejce od využívání internetu, a proto může být při splnění dalších podmínek uplatněna výjimka podle čl. 101 odst. 3 SFEU.

Co nastane po 1. červnu 2022?

Návrh VBER upravuje omezování aktivních a pasivních prodejů stejně jako dosavadní právní úprava. Nadále tedy bude možné za splnění přísných podmínek omezit aktivní prodej, pasivní prodej však bude muset vždy zůstat povolen.

Návrh Pokynů k vertikálním omezením však počítá s odlišným přístupem k dohodám o stanovení dvojích cen. Komise uvádí, že na dohody o stanovení dvojích cen se za určitých okolností nově může uplatnit bloková výjimka. To však půjde jen za podmínky, že taková dohoda bude distributora motivovat k odpovídajícím investicím do rozvoje on-line nebo off-line prodejního kanálu, resp. jej bude za takové investice odměňovat. Jinak řečeno, zboží určené k prodeji v kamenné prodejně může být distributorovi nabízeno za nižší velkoobchodní cenu než zboží určené k prodeji prostřednictvím internetu, pokud to bude zdůvodněno rozdílnou výší uskutečněných investic anebo vynaložených nákladů. A to i tehdy, pokud cílem dohody bude podpořit prodejní úsilí distributora v kamenných prodejnách.

Komise tedy navrhuje, že dohody o stanovení dvojích cen již nebudou nutně považovány za tvrdá omezení. A to tehdy, pokud rozdíl v účtovaných cenách bude odpovídat rozdílným nákladům, které distributorům vznikají v souvislosti s různými způsoby maloobchodního prodeje. Pokud by však rozdílné velkoobchodní ceny účtované za zboží určené k off-line prodeji a k on-line prodeji efektivně bránily využívání internetu jako prodejního kanálu, půjde podle Komise i nadále o tvrdé omezení.

Jak se to projeví v praxi?

  • Pravidla týkající se dohod o stanovení dvojích cen se po 1. červnu 2022 příliš nezmění. Pokud tyto dohody budou bránit využívání internetu pro účely on-line prodeje, půjde i nadále o omezení pasivních prodejů.
  • Podle návrhu nové právní úpravy nebude stanovení dvojích cen představovat tvrdé omezení, tedy dohodu, která je v zásadě vždy zakázaná. Dodavatelé totiž budou moci takovou dohodu využít k motivaci anebo odměňování distributorů za investice, které tito distributoři uskuteční v souvislosti s on-line anebo off-line prodejním kanálem.
  • Výrobce bude moci stanovit různé velkoobchodní ceny svého zboží podle typu prodejního kanálu, který distributoři k jeho dalšímu prodeji využijí, a jak vysoké náklady jim v souvislosti s tím vzniknou. To však jen za předpokladu, že půjde o formu motivace k využívání určitého prodejního kanálu a že rozdíl v cenách bude odpovídat odlišným nákladům spojeným s tímto prodejním kanálem na straně distributora. 

Jak změny hodnotíme?

Na dohody o stanovení dvojích cen se nově za určitých okolností bude moci uplatnit bloková výjimka, což při splnění všech předpokladů zvýší právní jistotu na straně dodavatelů.

Nově by měl být uplatňován přístup, podle kterého stanovení dvojích cen nutně nebude představovat tvrdé omezení soutěže. Bude tomu tak tehdy, pokud účtování rozdílných cen bude možno vysvětlit odlišnými náklady spojenými s on-line, resp. off-line prodejem. Nová právní úprava tedy s sebou přinese vyšší míru flexibility.

Věříme, že díky nové úpravě budou distributoři moci využívat internet efektivněji a cíleněji. Dodavatelé budou mít naopak vyšší smluvní volnost v tom, jak dodavatelsko-odběratelské smlouvy nastavit co možná nejvýhodněji. Vzniká otázka, zda po novelizaci bude přípustné cenově zvýhodnit prodeje prostřednictvím internetu (na úkor prodeje v kamenných prodejnách). Jinými slovy, zda dodavatel bude moci legálně (cenově) znevýhodnit off-line prodeje realizované distributorem. Domníváme se, že ano. K takovému závěru lze dospět výkladem návrhu Pokynů k vertikálním omezením, podle kterých se pouze on-line prodeje považují za pasivní (a nesmějí být omezovány). Rozumíme přitom, že stejný názor zastává i Komise.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross