Omezení aktivních prodejů: zákaz omezování zákazníků distributora

22. 3. 2022

O CO SE JEDNÁ?

Pojmy „aktivní prodej” a „pasivní prodej” jsou neodmyslitelně spojeny se soutěžní regulací vertikálních dohod. Aktivní prodej spočívá v tom, že distributor cíleně oslovuje určité skupiny zákazníků nebo své prodejní úsilí zaměřuje na konkrétní území. Pasivní prodej je naopak reakcí na nevyžádanou poptávku zákazníků, na které se distributor vůbec nezaměřoval.

Nařízení o blokových výjimkách (VBER) připouští výjimku ze zákazu aktivních prodejů, která má chránit výhradní distributory a jejich prodeje na exkluzivně přidělených územích, resp. exkluzivně přiděleným skupinám zákazníků. Důvodem jsou zvýšené úsilí a investice, které v souvislosti s dalším prodejem zboží výhradní distributoři vynakládají. Pasivní prodeje, vč. on-line prodejů, však musí zůstat vždy povoleny.

Toto vydání DLC Countdown se zabývá poslední ze tří podmínek, kterou je při omezování aktivních prodejů potřeba dodržet. Jedná se o zákaz omezování zákazníků distributora. Prvními dvěma podmínkami pro to, aby se na omezení aktivních prodejů vztahovala bloková výjimka (tedy podmínkou exkluzivity a podmínkou souběžného uložení), jsme se podrobně zabývali v DLC Countdown č. 12 a DLC Countdown č. 13.

JAK JE TO NYNÍ?

Podle dosavadní právní úpravy je omezování aktivních anebo pasivních prodejů v zásadě zakázáno. Z tohoto pravidla však při splnění přísných podmínek existuje výjimka, která souvisí s fungováním systému výhradní distribuce. K jejímu použití však musejí být naplněny tři podmínky.

První podmínkou je podmínka exkluzivity, podle které musí být omezení aktivních prodejů zacíleno na území, resp. skupinu zákazníků, exkluzivně přidělené jedinému distributorovi anebo přímo dodavateli (viz DLC Countdown č. 12). Druhou podmínkou je podmínka souběžného uložení, ze které vyplývá, že dodavatel musí uložit omezení aktivních prodejů všem svým odběratelům na území EHP (viz DLC Countdown č. 13).

Třetí podmínka spočívá v tom, že omezení aktivních prodejů smí být uloženo jen přímým odběratelům dodavatele, kterými typicky budou jeho distributoři. Dodavatel pak po svých distributorech nesmí požadovat, aby zákaz aktivních prodejů přenesli na jejich zákazníky. Tento požadavek, který je pro použití blokové výjimky rovněž nutno dodržet, označujeme jako zákaz omezování zákazníků distributora (angl. rolling over prohibition).

CO NASTANE PO 1. ČERVNU 2022?

Dodavatelé by podle návrhu nové právní úpravy měli mít možnost požadovat, aby distributoři přenesli zákaz aktivních prodejů na své zákazníky, kterým sám dodavatel udělil právo obchodovat se smluvním zbožím. Dodavatelé díky tomu získají kontrolu i nad navazující úrovní trhu, na kterou své výrobky dodávají pouze nepřímo.

Ze znění nové právní úpravy se však zdá, že možnost přenosu omezení aktivních prodejů bude omezena jen na jednu další úroveň. Jinými slovy, dodavatel bude moci požadovat, aby jeho distributoři omezovali své zákazníky v dalším prodeji smluvního zboží, avšak již nebudou moci omezovat zákazníky těchto (distributorových) zákazníků.

JAK SE TO PROJEVÍ V PRAXI?

Představme si, že se výrobce špičkových televizorů rozhodne v každém větším městě na území EHP jmenovat výhradního distributora. Od těchto distributorů požaduje, aby vynaložili zvýšené investice a prodejní úsilí. Na oplátku se smluvně zaváže, že jim poskytne určitou formu ochrany tím, že svým ostatním odběratelům zakáže aktivní prodej smluvního zboží na tato exkluzivní území. Výhradní distributoři tak budou v jednotlivých městech chráněni před aktivními prodeji ostatních subjektů, které od výrobce předmětné televizory rovněž odebírají. Podle dosavadní blokové výjimky platí, že pokud již distributor prodá televizor přeprodejci, který působí ve městě exkluzivně přiděleném danému distributorovi, distributor nemůže tohoto prodejce omezovat v dalším prodeji smluvního zboží. Tedy ani ve vývozech na území, která byla exkluzivně přidělena jiným distributorům.

Nová právní úprava však s sebou přinese změnu, podle které bude výrobce oprávněn po svých distributorech požadovat, aby omezení aktivních prodejů přenesli na své zákazníky. V našem příkladu to znamená, že distributoři budou (pokud jim to výrobce nařídí) muset dané omezení aktivních prodejů uložit rovněž přeprodejcům, kteří od nich televizory nakupují. Tito přeprodejci pak nebudou smět televizory přeprodávat na území, ve kterých působí výhradní distributoři, které jmenoval přímo výrobce.

JAK ZMĚNY HODNOTÍME?

Zavedení možnosti přenosu omezení aktivních prodejů na další úroveň trhu je reakcí na naše Expertní stanovisko, ve kterém jsme vyjádřili obavy z toho, že dosavadní režim je pro podniky nepraktický a nevyužitelný. V praxi jsme se totiž setkali s mnoha situacemi, v nichž uložení zákazu aktivních prodejů bez toho, aby tento zákaz bylo možno dále přenést rovněž na zákazníky distributorů, neposkytovalo výhradním distributorům dostatečnou ochranu před parazitováním. Nová právní úprava rovněž umožňuje předcházet situacím, v nichž je omezení aktivních prodejů obcházeno tím, že zboží je účelově přeprodáváno přes dalšího obchodníka, kterého dodavatel nemá jak omezit.

Současné znění navrhované právní úpravy však přináší výkladové obtíže. Podle něj totiž bude možno přenést omezení aktivních prodejů pouze na zákazníky distributorů, kterým právo distribuovat smluvní zboží udělil přímo dodavatel. Otázkou však zůstává, jak to bude ve vztahu k subjektům, které do distribuce zboží zapojil např. nezávislý dovozce. Stejná otázka se pak nabízí i ve vztahu k dalším úrovním trhu, např. pokud distributor jmenovaný dodavatelem využívá druhotné distributory (sub-distributors), kteří zboží dodávají na tzv. poslední míli. Věříme, že tento problém bude ve finálním znění Pokynů k vertikálním omezením vyřešen. Protože se bavíme o „tvrdém omezení“, není v zájmu právní jistoty přípustné, aby byl výklad právní úpravy nejasný.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross