Zákaz používání cenových srovnávačů

24. 5. 2022

O co se jedná?

Cenové srovnávače jsou internetové stránky, které fungují jako katalogy, ve kterých si spotřebitelé mohou vyhledat různé zboží, zjistit si o něm informace, a zejména najít nejlevnější e-shop. Tyto nástroje přináší výhody nejen spotřebitelům. Maloobchodní prodejci se prostřednictvím nich mohou zviditelnit, a zajistit si tak lepší prodeje.

Cenové srovnávače (na rozdíl od internetových tržišť, viz DLC Countdown č. 22) obvykle neumožňují přímý prodej anebo nákup zboží. Jejich úlohou je pouze přesměrovat zákazníky na internetové stránky konkrétních prodejců, na kterých si mohou spotřebitelé zboží objednat. Cenové srovnávače jsou proto spíše nástrojem pro inzerci než samostatným on-line prodejním kanálem.

Kvůli tomu, že cenové srovnávače obsahují veřejně dostupné nabídky velkého množství on-line prodejců, vede jejich existence ke zvýšení transparentnosti trhu a může zintenzivnit cenovou soutěž v rámci značky i mezi značkami.

Dodavatelé mohou mít zájem využívání cenových srovnávačů ze strany distributorů omezit anebo zcela zakázat. A to například z důvodu ochrany image značky, neboť cenové srovnávače se typicky soustředí na co nejnižší cenu, nikoli primárně na kvalitu zboží anebo služeb. Dalším důvodem může být snaha dodavatelů ochránit specifické obchodní modely založené spíše na specializaci či vysoké kvalitě nabízeného zboží či služeb než na ceně. Rovněž tímto omezením mohou chtít znesnadnit prodej padělaného zboží, neboť právě cenové srovnávače usnadňují uvedení takového zboží na trh.

Pravidla do 31. května 2022?

Nařízení o blokových výjimkách („VBER“) ani Pokyny k vertikálním omezením se problematikou omezení cenových srovnávačů nezabývají. Byly to tedy národní soutěžní úřady a soudy, kdo rozhodoval o koncepčním přístupu k této problematice.

Klíčová je v tomto ohledu německá kauza ASICS týkající se oblasti značkové sportovní obuvi. Spolkový nejvyšší soud ve svém rozsudku potvrzujícím pokutu uloženou rozhodnutím tamního soutěžního úřadu uvedl, že cenové srovnávače jsou pro spotřebitele důležitým nástrojem, který jim usnadňuje nákupy přes internet. Díky nim si totiž mohou snadno vybrat nejlevnějšího prodejce, který poptávané zboží nabízí. Může přitom jít o malý nezávislý e‑shop, který by se na trhu bez existence cenových srovnávačů neprosadil a jehož nabídky by si spotřebitelé nemuseli vůbec všimnout. Proto Spolkový nejvyšší soud dospěl k závěru, že zákaz používání cenových srovnávačů vylučuje z konkurenčního boje celou řadu prodejců, a omezuje tak pasivní prodej. Představuje proto tvrdé omezení soutěže, které je zakázáno bez ohledu na tržní podíly smluvních stran.

Co nastane po 1. červnu 2022?

Komise se v Pokynech k vertikálním omezením cenovým srovnávačům rozsáhle věnuje. Zabývá se třemi základními situacemi, a to omezením používání cenových srovnávačů, úplným zákazem používání cenových srovnávačů jako kanálu pro on‑line inzerci a zákazem používání konkrétního cenového srovnávače.

Zaprvé, pouhá omezení používání cenových srovnávačů založená na kvalitativních požadavcích kladených na zde umisťovanou inzerci sama o sobě nepředstavují zákaz používání cenových srovnávačů. Uložení takových podmínek nemá za cíl bránit efektivnímu využívání internetu ze strany distributora nebo jeho zákazníků pro účely prodeje smluvního zboží nebo služeb na určitá území nebo určitým zákazníkům. Uplatní se na něj proto bloková výjimka.

Zadruhé, úplný zákaz používání cenových srovnávačů jako kanálu pro on-line inzerci brání distributorovi v prodeji zákazníkům, kteří se nacházejí mimo oblast jeho působnosti a kteří mají zájem nakupovat online. Může být ukládán jak přímo, tak nepřímo (např. omezení možnosti poskytovat cenovým srovnávačům informace o ceně, požadavek na předchozí schválení využívání cenového srovnávače dodavatelem nebo zákaz používat značku dodavatele na cenovém srovnávači). Cílem takového zákazu je zabránit efektivnímu využívání internetu distributorem k prodeji smluvního zboží nebo služeb. To je nyní tvrdým omezením ve smyslu čl. 4 písm. e) VBER, na které se bezpečný přístav VBER neuplatní.

Zatřetí, zákaz používání konkrétního cenového srovnávače podle Komise typicky nemá mít za cíl bránění prodejcům v efektivním využívání internetu k prodeji smluvního zboží nebo služeb na určitá území nebo určitým zákazníkům. Prodejce totiž může i nadále používat ostatní cenové srovnávače k tomu, aby zvýšil povědomí zákazníků o svých on‑line prodejních aktivitách. Pokud tomu tak bude, na takový zákaz se uplatní bloková výjimka. Pokud by však zákaz směřoval na nejpoužívanější cenové srovnávače a ostatní cenové srovnávače by de facto nebyly dostatečně efektivní k přilákání zákazníků na e‑shop prodejce, takové omezení by mohlo představovat protisoutěžní dohodu. Vždy bude tedy nutné posoudit, zda má zákaz určitých cenových srovnávačů za cíl bránění efektivnímu využívání internetu distributorem nebo jeho zákazníky k prodeji smluvního zboží nebo služeb na určité území nebo určitým zákazníkům.

Podle VBER bude cílení na zákazníky prostřednictvím cenových srovnávačů za určitých podmínek považováno za formu aktivního prodeje (viz DLC Countdown č. 21). Omezení používání cenového srovnávače zacíleného na zákazníky nacházející se na exkluzivním území v rámci systému výhradní distribuce je tedy nejen přípustné, ale dokonce nutné k naplnění podmínky tzv. souběžného uložení (viz DLC Countdown č. 13).

Komise se v Pokynech k vertikálním omezením věnuje rovněž problematice cenových srovnávačů v kontextu systému čistě kvalitativní selektivní distribuce, na který se neuplatní zákaz protisoutěžních dohod (DLC Countdown č. 19). Komise zdůrazňuje, že pokud jsou v dohodě o selektivní distribuci použita omezení týkající se používání cenových srovnávačů, je třeba nejprve posoudit, zda jsou tato omezení vhodným a přiměřeným prostředkem k zachování kvality nebo pro zajištění řádného využívání smluvního zboží anebo služeb. V této souvislosti Komise poznamenává, že zákazníci se prostřednictvím cenových srovnávačů pouze dostanou na internetové stránky distributora, ve vztahu k nimž již dodavatel může stanovit kvalitativní požadavky. Je proto nepravděpodobné, že by byl zákaz používání cenových srovnávačů považován za čistě kvalitativní kritérium výběru.

Jak se to projeví v praxi?

Od 1. června 2022 bude více vyjasněn doposud nejednoznačný přístup Komise k problematice omezování cenových srovnávačů. Dodavatelé budou oprávněni stanovovat kvalitativní standardy, které musí cenové srovnávače splňovat. Nebudou naopak smět uložit úplný zákaz používání cenových srovnávačů jako kanálu pro on-line inzerci. Za určitých podmínek bude možno stanovit zákaz používání konkrétního nebo konkrétních cenových srovnávačů, pokud cílem takového zákazu nebude bránění efektivnímu využívání internetu distributorem nebo jeho zákazníky k prodeji smluvního zboží nebo služeb na určité území nebo určitým zákazníkům.

Jak změny hodnotíme?

Vzhledem k nárůstu významu on-line prodeje vítáme, že Komise problematiku cenových srovnávačů v Pokynech k vertikálním omezením podrobně rozpracovala. Povede to ke zvýšení právní jistoty dodavatelů, kteří se dosud mohli jen domnívat, co smí, a co nikoli. Kvalifikace absolutního zákazu cenových srovnávačů jako tvrdého omezení není vzhledem k rozsudku Spolkového nejvyššího soudu ve věci ASICS žádným překvapením. Vítáme však, že Komise výslovně připustila možnost používání cenových srovnávačů omezit. Jedná se o žádoucí prvek flexibility, neboť mnoho dodavatelů doposud volilo spíše obezřetnější přístup a omezování cenových srovnávačů se snažilo raději vyvarovat.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross