Omezování prodeje přes on-line tržiště

18. 5. 2022

O CO SE JEDNÁ?

Pojmem „on-line tržiště“ se označují webové stránky, přes které několik samostatných prodejců nabízí širokou škálu zboží za účelem přímého prodeje zákazníkům. Příkladem takového on-line tržiště může být např. Amazon nebo eBay. Tyto platformy, které slouží k propojení zákazníků a internetových prodejců, nabyly v posledních letech na významu.

Přestože on-line tržiště přináší maloobchodníkům a spotřebitelům celou řadu výhod, neboť usnadňují prodej a nákup zboží po internetu, dodavatelé mohou chtít z různých důvodů jejich používání omezit či zcela zakázat. Mohou tím sledovat ochranu image své značky, cenovou pozici svých produktů na trhu nebo zvyšování kvality prodejních služeb ze strany maloobchodníků, kteří by jinak mohli ztratit přímý kontakt se zákazníkem.

Zákaz používání on-line tržišť je třeba odlišovat od absolutního zákazu prodeje zboží přes internet, který je zpravidla považován za tvrdé omezení hospodářské soutěže.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DO 31. KVĚTNA 2022

Podle čl. 4 písm. b) nařízení o blokových výjimkách („VBER“), jehož platnost končí ke dni 31. května 2022, jsou zakázány vertikální dohody, jejichž cílem je omezit distributory nebo jejich zákazníky v prodeji smluvního zboží na určitém území či určité skupině zákazníků.

Pokyny k vertikálním omezením pak v bodě 54 uvádí, že dodavatel může: „požadovat, aby jeho distributoři využívali k distribuci smluvních výrobků platforem třetích stran pouze v souladu s normami a podmínkami, týkajícími se využívání internetu ze strany distributora, na nichž se dodavatel a jeho distributoři dohodli. Pokud je například internetová stránka distributora spravována na platformě třetí strany, může dodavatel požadovat, aby zákazníci nenavštěvovali distributorovy internetové stránky přes stránku s názvem či logem této platformy.“ Komise touto poněkud nejasnou formulací naznačila, že by požadavek dodavatele, aby jeho distributoři používali vlastní e-shop a neprodávali smluvní zboží přes internetová tržiště, mohl spadat do působnosti blokové výjimky.

Soudní dvůr tento přístup potvrdil ve svém rozsudku ve věci Coty (C-230/16). Nejprve v něm dovodil, že zákaz prodeje smluvního zboží přes on-line tržiště může být přípustný i tehdy, pokud je uložen v systému „čistě kvalitativní“ selektivní distribuce, na který zákaz protisoutěžních dohod vůbec nedopadá. Podmínkou však je, že se takové omezení může podle rozsudku ve věci Metro (C-26/76) uplatnit pouze za účelem ochrany luxusní image smluvního zboží. Soudní dvůr dále uvedl, že takový zákaz nepředstavuje územní ani zákaznické omezení podle čl. 4 písm. b) VBER, a to bez ohledu na skutečnost, zda je uložen v rámci systému kvalitativní či kvantitativní selektivní distribuce (DLC Countdown č. 19).

CO NASTANE PO 1. ČERVNU 2022?

Nové VBER a Pokyny k vertikálním omezením, které jsou platné od 1. června 2022, pouze objasňují a kodifikují dosavadní rozhodovací praxi a judikaturu. V tomto ohledu je však nutné upozornit, že čl. 4 písm. e) VBER nově obsahuje samostatné tvrdé omezení, které spočívá v „bránění efektivnímu využívání internetu“ a které může být relevantní pro všechny distribuční systémy (selektivní, výhradní anebo otevřený).

Ve vztahu k luxusnímu zboží, které se prodává v rámci čistě kvalitativního systému selektivní distribuce, vychází nové Pokyny k vertikálním omezením (bod 105) z rozsudku ve věci Coty. Připouští, že zákaz prodeje luxusního zboží přes on-line tržiště může být se zohledněním rozsudku ve věci Metro přiměřený, pokud nebrání efektivnímu využívání internetu k dalšímu prodeji na určitá území anebo určitým skupinám zákazníků. Podmínky pro uložení zákazu prodeje přes on-line tržiště by tedy měly být splněny tehdy, pokud autorizovaní distributoři budou i nadále moci provozovat vlastní e-shop a volně inzerovat na internetu své zboží. Zákaz protisoutěžních dohod se pak na toto omezení neuplatní.

V bodě 208 nových Pokynů k vertikálním omezením je pak výslovně uvedeno, že bloková výjimka se uplatní na „přímý nebo nepřímý zákaz prodeje na on-line tržištích“, a to opět za předpokladu, že takové omezení nebude v rozporu s čl. 4 písm. e) nového VBER. I zde obsahují Pokyny k vertikálním omezením ujištění, že distributor může efektivně využívat internet v situaci, v níž může provozovat vlastní e-shop a využívat on-line inzerci.

VBER se uplatní pouze na dohody mezi podniky, které mají nižší než 30% tržní podíl. Proto nové Pokyny k vertikálním omezením (v bodech 338–342) obsahují vodítka pro posouzení situací, v nichž je zákaz prodeje přes on-line tržiště uložen mimo působnost VBER.

JAK SE TO PROJEVÍ V PRAXI?

Upřesnění a kodifikace dosavadní rozhodovací praxe povede ke zvýšení právní jistoty, pokud jde o přípustnost omezování prodeje zboží přes on-line tržiště. Nová právní úprava zcela jistě povede ke sjednocení aplikační praxe napříč celou Evropskou unií.

JAK ZMĚNY HODNOTÍME?

Vítanou novinkou je, že Pokyny k vertikálním omezením vysvětlují, jak omezování prodeje přes on-line tržiště posuzovat v režimu VBER i mimo něj. Pokyny k vertikálním omezením zejména nově vysvětlují, jak k tomuto vertikálnímu omezení přistupovat v rámci čistě kvalitativního systému selektivní distribuce (tedy zcela mimo zákaz protisoutěžních dohod) a také v situacích, v nichž dodavatel anebo distributor mají vyšší než 30% tržní podíl.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross