Nová pravidla odpovědného zadávání od 1. 1. 2021

17. 12. 2020

Autoři: Adéla Havlová, Josef Hlavička

V těchto dnech bude zveřejněna ve Sbírce zákonů nepřímá novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), provedená v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (tzv. „odpadový balíček“). Tato překvapivá novela ZZVZ s účinností již od 1. ledna 2021 zařazuje mezi základní zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ princip sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Odpovědné veřejné zadávání

Do § 6 ZZVZ přibyl nový odstavec 4, který stanoví: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Zároveň zavádí definice pojmů v § 28 ZZVZ. Souhrnně se tento přístup běžně označuje jako odpovědné veřejné zadávání – OVZ a jako významný prvek veřejných zakázek jej zakotvují též zadávací směrnice EU 2014/24 (veřejní zadavatelé) a 2014/25 (sektorové zakázky).

Nová zásada v praxi

Nově zaváděná zásada ZZVZ vzbudila velkou pozornost napříč veřejným sektorem zejména proto, že vzešla z poslanecké iniciativy, a tím bez širšího připomínkového procesu, a zavádí se bez (výslovných) přechodných ustanovení.

Tak jako všechny zásady platí i pro veřejné zakázky malého rozsahu, oproti ostatním však vyžaduje odůvodnění, jehož formu a rozsah ale nestanoví výslovně – to novela přenechává výkladové a rozhodovací praxi.

Zadavatelé by tak od 1. 1. 2021 ve svých zadávacích postupech – při přípravě zadávacích podmínek nově zahajovaných zadávacích řízení, ale i při posuzování způsobilosti a mimořádně nízkých cen již zahájených zakázek – měli zvažovat tuto novou zásadu a svůj postup odůvodnit v dokumentaci veřejné zakázky, přinejmenším v interních podkladech. Zároveň věříme, že by tato zásada měla být vždy uplatňována v kontextu ostatních zásad – včetně 3E a přiměřenosti.

Metodika a školení

Dotčená ministerstva v reakci na novelu chystají podpůrné informace a podklady pro zadavatele. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) již od roku 2014 téma intenzivně rozvíjí a zadavatelům nabízí celou řadu praktických metodik a školení v rámci Institutu OVZ i účast v Platformě odpovědného veřejného zadávání. Doporučujeme navštívit k tomuto tématu stránky institut.sovz.cz.

V reakci na novelu na svých stránkách zveřejnilo pomůcku pro zadavatele tzv. „Checklist“, díky kterému si zadavatelé mohou projít průřezově témata OVZ v praktických otázkách. Naleznete jej viz zde. K aplikaci nové zásady v praxi a k Checklistu vydalo MPSV publikaci Odpovědné veřejné zadávání v kostce, příručku odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021 (zde) a provedlo dne 15.12.2020 seminář, jehož právní část zajistila Adéla Havlová, partnerka naší kanceláře. Záznam semináře je dostupný zde (po jednoduché registraci).

K bližšímu výkladu nové zásady z právního pohledu probíhá nyní diskuse v rámci Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj, které se účastní Adéla Havlová jako zástupce Asociace pro rozvoj infrastruktury a v součinnosti s Asociací pro veřejné zakázky, vedle dalších ministerstev a zástupců ÚOHS. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má záměr vydat stanovisko co nejdříve na přelomu roku a publikovat jej na stránkách portal-vz.cz/uvod. Stěžejní bude výklad formulace „... za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné“ a možný střet s ostatními zásadami, jakož i význam a forma odůvodnění.

Další plánované legislativní novinky v roce 2021

Podrobně sledujeme a pro úplnost zde krátce uvádíme také další legislativní změny, které nás dle všeho čekají v příštím roce a které se dotýkají veřejného zadávání.

„Velká“ novela ZZVZ

Návrh vládní, tzv. „velké“ novely zákona ZZVZ, tak jak ho letos na podzim projednala Legislativní rada po řádném připomínkovém řízení a podrobné diskusi v Expertní skupině MMR, dne 16. 11. 2020 schválila Vláda a Poslanecká sněmovna jej projedná na jaře 2021.

Jedná se o souhrnnou novelu ZZVZ po více než třech letech od účinnosti zákona. Ačkoli byla hlavním impulsem k přípravě návrhu novely výtka Evropské komise k písemnosti a průběžným nákupům, postupně se k novele přidala řada dalších témat s cílem snížit administrativní zátěž na straně zadavatelů i dodavatelů, odstranit nepřiměřenou přísnost některých pravidel, vyjasnit výklad některých institutů a napravit drobné legislativně technické nedostatky. Účinnost novely je navrhována k 1. 7. 2021.

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel

MMR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy též předložilo návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel) s cílem řádně transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Zákon stanoví zadavatelům závazek na dosažení minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je nákup, leasing nebo pronájem definovaných vozidel i dopravní a přepravní služby uvedené v příloze ZZVZ v nadlimitních zakázkách (vyjma koncese, ovšem včetně dopravní obslužnosti).

Například v nejobvyklejší kategorii osobních vozidel (M1, M2 a N1) tento podíl bude činit 29,7 % a zadavatelé by jej měli dosáhnout do 31. 12. 2025, v kategorii silničních nákladních vozidel (N2 a N3) by pak tento podíl měl činit 9 % k 31. 12. 2025 a následně 11 % do 31. 12. 2030. Dohled nad dodržováním této povinnosti by měl vykonávat ÚOHS. Navrhovaná účinnost zákona je 2. 8. 2021.

MMR v blízké době též plánuje vydat stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, a to ke způsobu vymezení spotřeby vozidel a jejímu dokládání (uplatnění nové metodiky WLTP oproti NEDC).

Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů)

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona o ochraně oznamovatelů jako návrh transpozičního předpisu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Cílem nové právní úpravy by mělo být zajištění ochrany osob vykonávající práci jak ve veřejném, ale i soukromém sektoru, ochrana potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale také obecná prevence protiprávního jednání. Povinnost zavést tzv. vnitřní oznamovací systém by pak měl být povinný mj. pro veřejné zadavatele dle ZZVZ, s výjimkou obcí s méně než 10 000 obyvateli (mimo obce s rozšířenou působností) a veřejných zadavatelů s méně než 50 zaměstnanci. Navrhovaná účinnost je k 17. 12. 2021.

Zákon o lobbování

Vláda již v loňském roce předložila návrh zákona o lobbování. Ten definuje lobbování, lobbisty, i lobbované a zavádí tzv. registr transparentnosti. Účinnost byla plánována k 1. 1. 2021, projednávání tisku bylo navrženo na pořad 75. schůze Poslanecké sněmovny, tj. od 10. 12. 2020.

Zákon o evidenci skutečných majitelů a novela AML zákona

Senát projednává vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který nadále bude jednotně a komplexně upravovat vedení evidence skutečných majitelů, přístup veřejnosti do evidence, opatření k ověřování pravdivosti údajů a sankce za nedodržení zákona (pokuty dle pozměňovacího návrhu Poslanecké sněmovny byly zvýšeny na 500 000 Kč).

Vedle toho byla dne 10. 12. 2020 do Sbírky zákonů odeslána novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. AML zákon), která se dotkne také mj. zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o rozpočtových pravidlech. Nově tak bude zakotvena podmínka splnění povinnosti v evidenci skutečných majitelů pro získávání veřejných zakázek a dotací. AML zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s výjimkou některých ustanovení.

Věříme, že tento přehled novinek je pro Vás užitečný a že Vám umožní se na nový rok 2021 dobře připravit.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross