Evropská komise novelizovala Dočasný rámec pro veřejnou podporu v souvislosti s COVID-19

8. 4. 2020

Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek

Evropská komise dne 3. 4. 2020 novelizovala své sdělení z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Původní znění Dočasného rámce jsme pro Vás již shrnuli dříve.[2]

Zpřesnění podmínek kumulace jednotlivých typů podpor:

Komise upřesnila podmínky kumulace jednotlivých typů podpor. Podporu ve formě záruk za úvěry a dotace k úrokům lze ve vztahu k jedné jistině kumulovat pouze tehdy, pokud objem úvěru nepřesáhne limit dvojnásobku ročních superhrubých mzdových nákladů nebo 25 % ročního obratu podniku, v odůvodněných případech i vyšší.

Podpora výzkumu a vývoje zaměřeného na boj proti COVID-19:

Členské státy budou moci poskytovat přímé granty, vratné zálohy nebo daňová zvýhodnění projektům výzkumu a vývoje zaměřeného proti COVID-19 a dalším virovým onemocněním. Projekty základního výzkumu mohou být financovány do 100 % způsobilých výdajů, projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do 80 % způsobilých výdajů (limit může být zvýšen až na 95 % v případech přeshraniční spolupráce). Podporu na výzkum a vývoj nelze kumulovat s podporou výroby protivirových prostředků (bod c) níže) na tytéž způsobilé náklady.

Podpora infrastruktury pro testování a rozšiřování výroby na boj proti COVID-19:

Podpora může být poskytnuta ve formě přímých grantů, daňových zvýhodnění nebo vratných záloh do konce roku 2020. Podpořenomůže být až 75 % způsobilých nákladů na infrastrukturu testování a rozšiřování výroby, vlastní rozšíření výroby může být podpořeno až do 80 % nákladů. Limity mohou být zvýšeny až o 15 %, pokud by byl projekt dokončen do dvou měsíců od poskytnutí podpory, nebo šlo o přeshraniční projekt. Pokud by šlo zároveň o podporu ve formě vratné zálohy, lze zvýšit až o 30 %. V případě nedokončení projektu do šesti měsíců od poskytnutí podpory bude nutné podporu navracet. Nad rámec přímé podpory lze též poskytnout záruku k pokrytí ztrát.

Podpora ve formě odkladů daní a povinných odvodů:

Komise konstatovala, že za slučitelné s vnitřním trhem bude považovat odklady daní a povinných odvodů zaměřené selektivně na podniky (včetně OSVČ) v určitých oborech nebo oblastech, které byly zvláště dotčeny pandemií COVID-19. Neselektivní podpora tohoto druhu ve vztahu ke všem podnikům není veřejnou podporou.

Subvencování mzdových nákladů za účelem zabránění propouštění:

Členské státy mohou přispět na mzdové náklady zaměstnanců i OSVČ v určitých oborech nebo oblastech. Podpora může být poskytnuta po dobu dvanácti měsíců a může být hrazeno až 80 % měsíčního hrubého platu (včetně příspěvků na sociální zabezpečení) zaměstnanců, kteří by jinak byli propuštěni. Neselektivní podpora tohoto druhu ve vztahu ke všem podnikům není veřejnou podporou.

Změna podmínek krátkodobého pojištění vývozních úvěrů:

Komise při úpravě Dočasného sdělení upustila od požadavku na prokázání, že jinak komerčně pojistitelná rizika nelze v důsledku pandemie COVID-19 aktuálně pojistit. Podporovat nyní bude možné pojištění vývozních úvěrů do všech zemí světa s výjimkou EHP, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Japonska.


[1] Původní znění Dočasného rámce ze dne 19. 3. 2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320(03)
Novelizace Dočasného rámce ze dne 3. 4. 2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC

[2] https://www.havelpartners.cz/docasny-ramec-evropske-komise-pro-verejnou-podporu-v-souvislosti-s-covid-19/

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross