Průvodce korporátním světem po novele| Část III.

23. 10. 2020

Autor: Ondřej Florián, Pavlína Petráčková

Monistické uspořádání – kam zmizel statutární ředitel?

Další zásadní změnou, kterou přináší velká novela zákona o obchodních korporacích, je dlouho očekávané nové nastavení monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti. V tomto již třetím díle našeho Průvodce korporátním světem po novele se budeme věnovat právě monistickému systému, který po novele dozná naprosto zásadních změn.

Stávající právní úprava

Dle současné právní úpravy jsou v rámci monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti obligatorně zřizovány dva volené orgány, a to statutární ředitel a správní rada. Dále je stanoveno, že na statutárního ředitele se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o představenstvu a na správní radu se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o dozorčí radě.

Současná podoba monistického systému tak není díky existenci dvou volených orgánů příliš odlišná od dualistického systému vnitřní struktury akciové společnosti. Ten se v zásadě od monistického systému liší pouze svým pojmenováním, přesně vymezenou působností představenstva a dozorčí rady a také skutečností, že na rozdíl od monistického systému není možná kumulace funkcí (statutární ředitel totiž může být zároveň i členem správní rady).

Nadto uvedená přiměřená aplikace ve spojení s nepřesným vymezením monistického systému vyvolávala a stále vyvolává značné výkladové problémy, pokud jde o postavení a působnost statutárního ředitele a správní rady, neboť není možné jednoznačně určit, která všechna ustanovení v rámci dualistického systému se mají aplikovat i v systému monistickém a na které konkrétní orgány. Tato nejistota může být pro (zejména odlišné) osoby v orgánech statutárního ředitele a správní rady samozřejmě velmi nebezpečná.

Monistický systém po účinnosti novely

Zásadní změnou, kterou novela přinese, je zrušení orgánu statutárního ředitele a jeho plné nahrazení správní radou. Správní rada tak v sobě bude nově kumulovat kontrolní a řídící pravomoci; bude nejenom kontrolním orgánem, který bude mít na starosti dohled nad činností společnosti, ale i statutárním orgánem, kterému bude příslušet obchodní vedení společnosti.  

Obdobně jako u představenstva v dualistickém systému vnitřní struktury akciové společnosti nebo jednatelů společnosti s ručením omezeným bude platit, že správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo ovšem nebude oprávněn udělovat správní radě pokyny do obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti, s výjimkou případů, kdy o to správní rada výslovně požádá valnou hromadu, popř. pokynů v rámci koncernu. Od pokynů týkajících se obchodního vedení nebo dohledu na činnosti společnosti je ovšem nadále nezbytné odlišovat strategické a koncepční pokyny, které jsou ze strany valné hromady přípustné, pokud neodporují právním předpisům či stanovám společnosti.

Novela dále stanoví, že působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady a že tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů. Jak ovšem uvádí důvodová zpráva, je třeba poznamenat, že takový zákaz delegace se vztahuje pouze na „základní“ zaměření obchodního vedení. T toho vyplývá, že zákon nezakazuje možnost pověřit určitého člena správní rady nebo osobu odlišnou od člena správní rady „běžným“ obchodním vedením.

Správní rada má mít tři členy, pokud stanovy společnosti neurčí jinak, přičemž si lze představit úpravu stanovující jak vyšší, tak nižší počet členů správní rady. Novela dále odstraňuje výslovnou úpravu funkce předsedy správní rady, která by mohla evokovat, že předseda správní rady je dalším obligatorním orgánem monistické akciové společnosti nadaným určitými pravomocemi nezávisle na správní radě. Neznamená to ovšem, že by si vícečlenná správní rada svého předsedu nově už nevolila, pouze se bude postupovat podle obecných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Volba a odvolání členů správní rady

Novela také výslovně zakotví pravidlo ohledně volby a odvolání členů správní rady, a sice že tato působnost náleží valné hromadě. Nadto rovněž umožní vydávání akcií s tzv. vysílacím právem, tj. akcií, s nimiž je spojeno právo jmenovat jednoho nebo více členů správní rady a takto jmenovaného člena odvolat. Celkový počet takto jmenovaných členů správní rady ovšem nemůže být vyšší, než počet členů správní rady volených valnou hromadou. Z výše uvedené výslovné úpravy, a rovněž s přihlédnutím k tomu, že novela nikde neobsahuje právní úpravu obdobnou dozorčí radě ohledně dělitelnosti počtu členů třemi, a také vzhledem k povaze správní rady, kdy v sobě kumuluje jak řídící, tak kontrolní funkce, lze dovodit, že se ustanovení ohledně zaměstnanecké participace, která byla za současné úpravy v souvislosti se správní radou hojně diskutována, pravděpodobně nebudou na správní radu aplikovat.

Konečně novela stanoví najisto, s ohledem na smíšenou povahu funkce člena správní rady, že se na člena správní rady budou aplikovat ustanovení o střetu zájmu člena kontrolního orgánu. Dále také sjednocuje právní úpravu zákazu konkurence, ustanovení ohledně zániku funkce a volby nového člena, možnosti kooptace, volby náhradníků či pravidel rozhodování s právní úpravou představenstva

Přechodná ustanovení

Veškeré změny týkající se nové koncepce monistického systému vnitřního uspořádání akciové společnosti nabydou účinnosti ke dni 1.1.2021. Novela ovšem obsahuje v této souvislosti řadu přechodných ustanovení, konkrétně, že

  • ujednání stanov akciových společností, která odporují donucujícím ustanovením novelizovaného znění zákona o obchodních korporacích, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; akciové společnosti jsou potom povinny přizpůsobit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely (tj. do 1.1.2022) znění svých stanov novelizovanému zákonu o obchodních korporacích, a doručit je do sbírky listin; a
  • akciová společnost, která byla založena přede dnem nabytí účinnosti novely, uvede své stanovy do souladu s novelizovaným ustanovením § 457 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. počet členů správní rady) nejpozději v den konání volby nových členů správní rady nebo při první změně počtu členů správní rady ve stanovách.

Doporučení

S ohledem na shora uvedené doporučujeme všem akciovým společnostem s monistickým uspořádáním vnitřní struktury, aby se postupně začaly seznamovat se zněním novely a připravovat se na provedení nezbytných kroků, které bude třeba v této souvislosti učinit. 

Nevyhnutelné bude provést revizi stanov těchto společností a provedení takových změn, aby jejich nové znění odpovídalo novelizovanému znění zákona o obchodních korporacích, minimálně v rozsahu stanoveném jeho kogentními ustanoveními. Tuto změnu je možné provést jak nyní s odloženou účinností, tak bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti novely, nejpozději však ve lhůtách uvedených výše v přechodných ustanoveních.

Náš korporátní tým je vždy připraven Vám pomoci se řádně připravit na plánované změny.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross