Monistické uspořádání – všichni statutární ředitelé byli vymazáni z obchodního rejstříku

18. 1. 2021

Autoři: Ondřej Florián, Eliška Dittrichová

Zásadní změnou, kterou přinesla s účinností k 1. 1. 2021 velká novela zákona o obchodních korporacích, bylo dlouho očekávané nové nastavení monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti. Monistickému uspořádání akciové společnosti jsme věnovali třetí díl našeho Průvodce korporátním světem po novele, které naleznete ZDE . Nyní Vám přinášíme přehled těch nejpodstatnějších změn a praktických komplikací, které se v aktuální praxi objevují.

Monistický systém ve světle novely

Monistické upořádání akciových společností dostálo konečně svému jménu, kdy povinně zřizovaným voleným orgánem společnosti je pouze jeden orgán, a tím je správní rada. Novelou zákona o obchodních korporacích tak došlo ke zrušení funkce statutárního ředitele.

Funkci statutárního ředitele převzala správní rada, která v sobě nově kumuluje kontrolní a řídící pravomoci; je tedy nejenom kontrolním orgánem, který má na starosti dohled nad činností společnosti, ale i statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.

Členové správní rady tak v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu mají nové pravomoci, ale i povinnosti. Mimo jiné do jejich pravomocí náleží obchodní vedení a zaměření společnosti, mezi jejich nové povinnosti kromě zastupování společnosti navenek patří i sestavování účetních závěrek, svolávání valných hromad apod.

Zákon předpokládá, že správní rada je tříčlenná, stanovy se však mohou v tomto ohledu odchýlit. Monistické akciové společnosti tak budou mít i nadále možnost zřídit správní radu s jediným členem.

Co vše se s účinností novely zákona o obchodních korporacích pro monistické společnosti změnilo, se dočtete podrobněji v našem třetím dílu Průvodce.

PRAKTICKÉ DOPADY NOVELY

S účinností novely se tak pro všechny monistické akciové společnosti změnil způsob jednání a zastupování navenek – z obchodních rejstříků společností byli k 1. 1. 2021 automaticky vymazáni všichni statutární ředitelé a jejich pravomoci v souladu se zákonem přešly na správní radu společnosti.

S tím pro monistické společnosti nově vyvstává následující:

1. Dopady výmazu statutárního ředitele z obchodního rejstříku

Nyní již skutečně není možné nalézt statutárního ředitele v obchodním rejstříku. Jelikož tento výmaz nebyl zcela jasně obchodním rejstříkem avizován (jakkoliv byl zákonem předvídán), dovolujeme si upozornit na některé praktické skutečnosti, které se samotným výmazem souvisí.

Na první místě je třeba uvést, že zánik funkce statutárního ředitele je nutné notifikovat příslušným subjektům včetně České správy sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Doporučujeme prověřit vždy u konkrétní společnosti, jaké notifikační povinnosti vyplývají i ze smluvních závazků, které společnosti uzavřely (může jít třeba o notifikaci směrem k bankovním institucím).

Jelikož od 1. 1. 2021 funkce statutárního ředitele neexistuje, není možné, aby z pozice statutárního ředitele nadále zavazoval společnost. Veškeré kroky činí od výše zmíněného data správní rada.

Posledním významným praktickým dopadem souvisejícím s výmazem (resp. ukončením funkce) statutárního ředitele je zneplatnění přístupu do datové schránky společnosti. Jelikož funkce statutárního ředitele neexistuje, Ministerstvo vnitra zneplatnilo přihlašovací údaje všem statutárním ředitelům. Doporučujeme tak ověřit, zda je společnost schopna přihlásit se do své datové schránky.

2. Dopady na správní radu monistické společnosti

Ačkoli došlo k přenesení povinností statutárních ředitelů na správní radu automaticky ze zákona, neznamená to, že monistické společnosti nemusí již nic dalšího v této věci konat. Vedle informování zaměstnanců, obchodních partnerů, úřadů a bank, čekají monistické společnosti i některé další formální kroky související s touto změnou, než je tisk nových vizitek.

Správní rada je totiž obdobně jako představenstvo akciové společnosti s dualistickým systémem kolektivním orgánem. Je tedy nezbytné změnit odpovídajícím způsobem stanovy společnosti a následně do obchodního rejstříku zapsat nový způsob jednání a zastupování společnosti navenek. Pokud není ve stanovách upraveno jinak, zastupuje monistickou společnost každý člen správní rady samostatně.

Rovněž si dovolíme doplnit, že v případě, že předseda správní rady byl zároveň statutárním ředitelem, nepřechází funkce statutárního ředitele pouze na předsedu správní rady, ale opět na všechny její členy – platí tedy výše uvedené.

Doporučeným krokem je dále rovněž uzavření nové smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, případně její revize, tak aby odpovídala jejich nové pozici. Smlouva o výkonu funkce musí být vždy písemná a schválená valnou hromadou. Bez schválení nenabude smlouva účinnosti.

Upozorňujeme, že s ohledem na přechodná ustanovení k novele, jsou monistické společnosti povinny zapsat způsob jednání členů správní rady do obchodního rejstříku nejpozději do 1. 7. 2021, případně při nejbližší volbě nových členů správní rady nebo změny jejich počtu. Neučiní-li tak společnost v této lhůtě, může jí rejstříkový soud vyzvat k nápravě, případně pokud ani po opakované výzvě neuposlechne, rozhodne rejstříkový soud o zrušení společnosti a nařídí její likvidaci.

Zvýšenou obezřetnost při zastupování monistické společnosti by měl rovněž vynaložit jediný člen správní rady, který byl před účinností novely zároveň statuárním ředitelem společnosti. Jak již bylo zmíněno výše, není možné, aby společnost k čemukoli zavazoval z již neexistující pozice statutárního ředitele. Při podepisování za společnost je tak nutné správně uvádět oprávnění dané osoby pro zastupování společnosti, tedy, že podepisuje jako člen správní rady. Správným podpisem lze předejít případným sporům s obchodními partnery (namítání relativní neplatnosti právního úkonu) či neočekávaným zjištěním v rámci právní prověrky před převodem společnosti (due‑diligence).

Závěrem doplníme, že ačkoli byly zneplatněny přístupové údaje do datové schránky pro statutární ředitele, členům správní rady jako novým členům statutárního orgánu by již měly být rozesílány nové přístupové údaje do datových schránek společností. Přístupové údaje jsou zasílány vždy na adresy členů správní rady zapsané v obchodním rejstříku. V případě, že člen správní rady není rezidentem České republiky, doporučujeme prověřit, zda do dané země je možné údaje doručit do vlastních rukou adresáta. Mezi země, kam není tímto způsobem doručováno patří mimo jiné Německo, Polsko, Nizozemí či Velká Británie.

Alternativně lze o přístupové údaje do datové schránky požádat i osobně na Czech POINT anebo na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí, pak budou následně zaslány na emailovou adresu.

Doporučení

S ohledem na shora uvedené doporučujeme všem akciovým společnostem s monistickým uspořádáním vnitřní struktury, aby se postupně začaly seznamovat se zněním novely a připravovat se na provedení nezbytných kroků, které bude třeba v této souvislosti učinit. 

Nevyhnutelně bude provést revizi stanov těchto společností a provedení takových změn, aby jejich nové znění odpovídalo novelizovanému znění zákona o obchodních korporacích, minimálně v rozsahu stanoveném jeho donucujícími ustanoveními. Tuto změnu doporučujeme provést co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě 1 roku od účinnosti novely, resp. do 6 měsíců v případě zápisu jednání správní rady.

Náš korporátní tým je vždy připraven Vám pomoci se řádně připravit na plánované změny.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross