Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Of Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
adela.havlova@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Adéla Havlová je advokátem spolupracujícím s naší advokátní kanceláří na pozici Of Counsel. Specializuje se na oblast veřejného sektoru, právo nemovitostí a stavebnictví, otázky vyvlastnění, právo společností a obchodní právo. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2006 a podílí se zároveň na poskytování právních služeb německy hovořící klientele. Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracovala po dobu sedmi let pro přední rakouskou advokátní kancelář Wolf Theiss v Praze a ve Vídni.

V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a koncesí, projektů PPP, právo veřejné podpory; zvláštní specializaci pak představuje oblast dopravy (od výstavby infrastruktury po zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících), dále oblast IT, zdravotnictví, nákupu investičních celků, výstavby, pojišťovnictví, bankovních a finančních služeb, ale i mediálních a dalších odborných poradenských služeb. Poskytuje poradenství veřejným a tzv. sektorovým zadavatelům při přípravě a komplexní organizaci zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně centrálního a sdruženého zadávání, zadávání rámcových smluv (dohod) a opcí, vedení jednacích řízení s dodavateli, podpory při plnění publikačních povinností jakož i řešení následných otázek spojených s realizací zakázek. Dále poskytuje poradenství i dodavatelům, zejména při přípravě nabídek, při účasti v zadávacích řízeních a při jednáních o smlouvách, jakož i v námitkových a přezkumných řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví. Kromě toho poskytuje dílčí právní stanoviska či zajišťuje zastupování v přezkumných správních a soudních řízeních.

Adéla Havlová pravidelně přednáší v rámci odborných konferencí a seminářů a publikuje v odborných časopisech.

Přehled publikovaných článků z poslední doby najdete ZDE.

Kromě působení v advokacii je Adéla členkou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), představenstva Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ) a redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP. Podílí se aktivně i na činnosti dalších zájmových sdružení, zejména Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Od r. 2013 působí v expertní skupině MMR pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách coby zástupce ARI, od 2019 je členem pracovní skupiny MPSV a Institutu OVZ (SOVZ). Od května 2020 působí v Platformě Rozumné právo. Adéla Havlová taktéž působí jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, od roku 2014.

Doporučení mezinárodních publikací

Adéla Havlová je od roku 2014 uváděna jako jedna z tuzemských odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek v prestižní publikaci Who‘s Who Legal: Government Contracts (dříve sekce Public Procurement Lawyers).    

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora (ČAK)
 • Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)
 • Asociace pro veřejné zakázky (AVZ)
 • Deutsches Vergabenetzwerk (DVNW)
 • Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ)
 • Rozumné právo
 • Klub Transparency International
 • Nadační fond pro vzdělávání a podnikání (NFVAP)

Jazyky
český, anglický, německý
Vzdělání
 • Humboldtova univerzita, Berlín (2005), titul LL.M.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2001), titul Mgr.
 • poradenství zadavateli (městu) coby centrálnímu zadavateli při organizaci zadávacího řízení na mobilní služby pro zadavatele a jeho podřízené organizace
 • poradenství zadavateli (městské společnosti) při výběru investora pro rezidenční výstavbu formou veřejné obchodní soutěže, včetně předběžné tržní konzultace a řešení korporátních otázek spojených s přeměnou a převodem dceřiné společnosti
 • poradenství zadavateli (ústřední orgán státní správy) při zajištění dopravní obslužnosti v rámci tzv. liberalizace drážní dopravy
 • poradenství zadavateli (státní příspěvkové organizaci) při realizaci zadávacího řízení (formou soutěžního dialogu) na výběr soukromého partnera jednoho z pilotních PPP projektů tzv. kvazikoncese
 • poradenství holdingu v souvislosti s relevantní činností některých jeho společností při určení postavení jednotlivých společností při zadávání sektorových veřejných zakázek
 • poradenství „sektorovému“ zadavateli při realizaci zadávacího řízení (formou koncesního řízení) na výběr soukromého partnera poskytujícího návazné dopravní služby veřejnosti formou koncese
 • poradenství zadavateli při organizaci veřejných zakázek v oblasti IT v souvislosti se zajištěním sčítání lidu, domů a bytů
 • poradenství „sektorovému“ zadavateli (provozovateli letiště) v řadě zadávacích postupů, mimo jiné (i) v souvislosti s přípravou pozemků pro výstavbu vzletové a přistávací dráhy, (ii) zastupování v jednání o uzavření smlouvy na dodávku ERP, (iii) v souvislosti s pronájmem významné skupiny prodejních jednotek formou koncese
 • poradenství „sektorovému“ zadavateli (oblast energetiky) v souvislosti s (i) uzavřením rámcové dohody na dodávky různých typů materiálů, (ii) výběrem účastníků rámcové dohody na projekční práce, (iii) zřízením systému kvalifikace
 • poradenství „sektorovému“ zadavateli (dopravní podnik) v souvislosti s úpravou interních zadávacích metodik a se zavedením dynamického nákupního systému
 • poradenství veřejným i „sektorovým“ zadavatelům při revizi celkem stovek uskutečněných zadávacích řízení za účelem vyhodnocení rizik, řešení smluvních vztahů a přijetí nápravných i preventivních opatření
 • poradenství veřejným i „sektorovým“ zadavatelům ve více než stovce řízení o přezkumu úkonů zadavatele, řízeních o uložení sankce za přestupek nebo v řízeních o uložení zákazu plnění
 • poradenství zadavateli (městu) coby centrálnímu zadavateli při organizaci zadávacího řízení na výběr pojistitele pro zadavatele a jeho podřízené organizace
 • poradenství zadavateli (městu) při organizaci zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy a následných dílčích realizačních smluv s provozovateli desítek kotelen
 • poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) při centrálním nákupu 3 500 vozidel, dodávky náhradních dílů a zajištění servisu, včetně organizace zadávacího řízení a následného převodu práva hospodaření na nástupnické složky
 • poradenství dodavatelům v souvislosti s jejich účastní v zadávacích řízeních a při jednáních se zadavateli, jakož i v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatelů před ÚOHS a před správními soudy
 • poradenství významné mezinárodní společnosti coby dodavateli v oblasti IT v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
 • poradenství při přípravě vyvlastnění pro účely výstavby infrastruktury a jednání se stavebními úřady
 • komplexní poradenství mezinárodní developerské společnosti v souvislosti s vedením 14 nemovitostních projektů v oblasti rezidenčních a komerčních staveb
 • komplexní poradenství zahraničnímu developerovi v souvislosti s jeho šesti nemovitostními projekty a se zřízením jeho zastoupení v České republice
 • komplexní poradenství německému poskytovateli spedičních a logistických služeb v souvislosti s jeho činností v České republice
 • poradenství německému výrobci a dodavateli slévárenského zařízení
Články - Rubriky
Název periodika Název článku Číslo vydání Pro města a obce Energie na burze 1.část 9/2016 Pro města a obce Energie na burze 2.část 10/2016 Právní rádce Změny v poskytování informací týkajících se veřejných zakázek oproti zákonu č. 106/1999 Sb. 11/2016 Veřejné zakázky v praxi Odpovědné zadávání v kontextu nové právní úpravy 1/2017 Veřejné zakázky v praxi Letní anketa: […]
Zdroj: Právní rádce (únor) Autoři: Adéla Havlová, Josef Adam Podle téměř tří čtvrtin tuzemských firem je korupce v Česku rozsáhlý problém. Třetina společností ji pak považuje za komplikaci v podnikání. Vyplývá to z dva roky starého průzkumu Evropské komise. Pokud korupční případ zasáhne firmu, může přitom zásadně poškodit všechny zúčastněné subjekty. Pro mnoho podniků se […]
Autoři: Adéla Havlová, Josef Hlavička V těchto dnech bude zveřejněna ve Sbírce zákonů nepřímá novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), provedená v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (tzv. „odpadový balíček“). Tato překvapivá novela ZZVZ s účinností již od 1. ledna 2021 zařazuje […]
Autor: Adéla Havlová Podpora „místních aspektů“ rezonuje napříč volebními kampaněmi, a zněla i v těch letošních. Logicky se pak prolíná i do programových prohlášení. Snaha sledovat a podpořit pozitivní efekty v místě, kde žijeme a podnikáme, je přirozená. Čím dál víc rezonuje důraz na společenskou odpovědnost (CSR) u firem i jednotlivců. Ať již jde o podporu znevýhodněných […]
Autor: Adéla Havlová Zdroj: Časopis Veřejné zakázky (6/2020) Časopis Veřejné zakázky nabízí autorům a čtenářům v této sekci možnost zamyslet se nad tématy, která by mohla rozšířit či zlepšit stávající praxi. Využívám této výzvy a dovoluji si nadnést téma ústního jednání v přezkumném řízení. Jedná se o významný procesní prvek, který prostupuje úpravou přezkumu veřejných […]
Autoři: Adéla Havlová, Csaba Csorba Zdroj: Veřejné zakázky 2/2020 Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo koncem ledna 2020 k připomínkám návrh novely (v eKlepu viz čj. 3084/2020--31) k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Po více než třech letech od účinnosti ZZVZ by se mělo jednat o první komplexní vládní novelu. Návrh novely […]
Autoři: Adéla Havlová, Csaba Csorba, Tomáš Halfar Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o dílčí, avšak významné části chystané novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), která cílí na odstranění výkladových nejasností ohledně spouštění blokační lhůty při podání námitek proti zadávacím podmínkám a úkonům zadavatele při zadávání sektorových podlimitních […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková, Marek Jaroš Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o zásadním rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-138 (viz zde) ze dne 27. 5. 2020 k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Krajský soud v něm potvrdil, že (i) nákup akcií, obchodních podílů a závodů nespadá pod ZZVZ a […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross