Mimořádné změny insolvenčního zákona aneb Lex Covid justice II jako další pomoc podnikatelům v krizi

11. 11. 2020

Autoři: Dušan Sedláček, Jan Králíček

Na krizi způsobenou virem SARS CoV-2 původně reagoval zákon č. 191/2020 Sb. označený rovněž jako tzv. Lex Covid justice, kterým došlo i k řadě významných změn v oblasti insolvenčního práva. Základní přehled informací k tomuto zákonu jsme zveřejnili v článku z 1. 4. 2020, který je dostupný na tomto odkazu. Nyní došlo ke schválení nového zákona nazvaného jako Lex Covid justice II, který navazuje na předchozí úpravu a obnovuje řadu již dříve dostupných opatření s cílem znovu odlehčit podnikům v potížích. Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila dne 10. 11. 2020 po jeho vrácení Senátem v původním znění. V nejbližších dnech tak lze očekávat podpis prezidenta republiky a nabytí účinnosti zákona.

Lex Covid justice II

Ze škály opatření upozorňujeme zejména na obnovení institutu mimořádného moratoria, tedy ochrany před věřiteli vyhlášené insolvenčním soudem na pouhou formulářovou žádost dlužníka, bez faktického přezkumu. Dle důvodové zprávy se toto opatření údajně osvědčilo. Nízké množství dříve vyhlášených mimořádných moratoriích má svědčit o tom, že tento institut nebyl nadužíván.

V současné době však lze očekávat výrazný nárůst mimořádných moratorií, zejména v sektorech nejvíce zasažených ztrátou poptávky. Rovněž lze očekávat prodloužení již dříve vyhlášených mimořádných moratorií, jelikož nebude vyžadován souhlas věřitelů (viz níže). Opět se pozastavuje povinnost podat dlužnický insolvenční návrh, pokud je úpadkový stav způsoben v důsledku epidemie a přijatých mimořádných opatření.

Klíčová pro věřitele je tak i nadále včasná identifikace problému. Naopak dlužník by neměl s podáním insolvenčního návrhu otálet ani tehdy, pokud se na něj teoreticky odklad uplatní. Management dlužníka je totiž i v takovém případě povinen postupovat s péčí řádného hospodáře. Pokud není negativní finanční situace pouze přechodná a není zde výhled jejího zlepšení, zřejmě stejně nezbude než se k podání insolvenčního návrhu uchýlit.

Jednotlivá opatření Lex Covid justice II lze pak ve větším detailu popsat následovně:

A. Mimořádné moratorium

Podle původní úpravy mohli podat návrh na soudní ochranu před věřiteli ve formě tzv. mimořádného moratoria dlužníci, kteří se do problémů dostali v souvislosti s onemocněním covid-19 a před vyhlášením mimořádných opatření (tj. 12. 3. 2020) nebyli v úpadku. Návrh bylo možné podat pouze do 31. 8. 2020.

Lex Covid justice II cílí na obnovení tohoto opatření, lhůta pro podání návrhu na mimořádné moratorium se prodlužuje do 30. 6. 2021. Obdobně jako doposud bude tato možnost otevřena pro dlužníky, kteří se dostali do přechodných problémů v souvislosti s onemocněním covid-19 a před 5. 10. 2020 nebyli v úpadku. Ochrana podle mimořádného moratoria spočívá v tom, že po dobu jeho trvání není možné rozhodnout o úpadku dlužníka a také není možné realizovat exekuci na jeho majetek.

Možnost žádat o mimořádné moratorium nebudou mít ti dlužníci, kteří již možnost mimořádného moratoria využili.  Dosud tak bylo vyhlášeno celkem 61 mimořádných moratorií. Toto omezení má zabránit potenciálnímu řetězení mimořádných moratorií.

U těchto dlužníků však nadále přichází v úvahu jeho prodloužení. Kvůli obavě, že se dlužníkům nepodaří zajistit souhlas věřitelů s prodloužením dobíhajících mimořádných moratorií nová úprava stanovuje, že souhlas věřitelů k prodloužení dříve vyhlášených mimořádných moratorií (tedy ve vztahu k návrhům podaným do 31. 8. 2020) se nadále nevyžaduje. Tato změna byla Senátem původně odmítnuta. Poslanecká sněmovna nicméně schválila text zákona v původním znění včetně změny, která umožňuje prodloužení již existujících mimořádných moratorií bez souhlasu věřitelů, čímž zpětně mění pravidla tohoto opatření.

Nová mimořádná moratoria budou mít trvání omezené opět na 3 měsíce s možností prodloužení o další 3 měsíce. Pro prodloužení mimořádného moratoria se bude vyžadovat souhlas většiny věřitelů dlužníka počítané podle výše pohledávek.

B. Ochrana managementu dlužníka

Už původní Lex Covid justice přinesl změnu ve vztahu k základní povinnosti managementu dlužníka podat včas insolvenční návrh, kterou suspendoval do 31. 12. 2020 – pokud se dlužník ocitl v krizi v důsledku epidemie covid-19 a vyhlášených mimořádných opatření. Kvůli epidemii je očekáváno vyšší riziko špatné platební morálky obchodních partnerů, může přibývat závazků po splatnosti. Úprava měla zabránit tomu, aby na sebe podávaly předčasně insolvenční návrhy jinak životaschopné podniky. Lex Covid justice II nyní prodlužuje lhůtu, po kterou je suspendována povinnost podat dlužnický insolvenční návrh, až do 30. 6. 2021.

C. Dosavadní omezení práv věřitelů podat insolvenční návrh se neobnovuje

Opatření, kterým byli věřitelé od 17. 4. 2020 do 31. 8. 2020 omezeni v podávání věřitelských insolvenčních návrhů, se již neobnovuje. Právo věřitele podat insolvenční návrh není nijak novou úpravou dotčeno.

D. Další vybrané změny

V oblasti oddlužení a reorganizací Lex Covid justice II rozšiřuje důvody pro nezrušení schváleného oddlužení, respektive navrhuje prodloužit možnost přerušit plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurs.

E. Zákaz provádění výkonu rozhodnutí (a exekucí) prodejem movitých a nemovitých věcí

Podle původního Lex Covid justice nemohl být proveden výkon rozhodnutí (a exekuce) prodejem movité věci či prodejem nemovité věci, kde měl povinný trvalý pobyt (s výjimkami např. pro pohledávky na výživném).

Vládní návrh zákona Lex Covid justice II počítal s prodloužením tohoto opatření pouze u movitých věcí. Díky pozměňovacímu návrhu Poslanecké sněmovny bylo nakonec schváleno, že zákaz výkonu rozhodnutí či exekuce se uplatní na movité i nemovité věci, a to v době do 31. 1. 2021. U nemovitých věcí se zákaz opět vztahuje jen na ty nemovitosti, ve kterých má povinný místo trvalého pobytu.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross