Mimořádné změny insolvenčního zákona aneb Lex Covid jako pomocná ruka v krizi

1. 4. 2020

Současnou krizi způsobenou virem SARS CoV-2 lze považovat za zcela mimořádnou. Opatření přijímaná pro zamezení zrychlení nákazy mohou mít až devastující dopad na řadu jinak zdravých společností. Hlavním problémem se u řady podnikatelů v relativně krátkém časovém horizontu může ukázat nedostatek volné likvidity pro úhradu splatných závazků.

Neschopnost dostát svým splatným závazkům z důvodu masivního a náhlého výpadku příjmů může dostat řadu jinak zdravých podniků do finančních potíží. Ukončení výroby či činnosti dotčených a jinak fungujících podniků je přitom z pohledu národního hospodářství nežádoucí a mohlo by přinést růst nezaměstnanosti a další spirálový pokles ekonomiky.

Na současnou krizovou situaci reaguje návrh zákona označený jako Lex Covid, který obsahuje mimo jiné řadu významných změn souvisejících s insolvenčním řízením. Níže shrnujeme základní přehled novinek především z pohledu podnikatelů.

Mimořádné moratorium jako rychlý nástroj pro ochranu životaschopného podnikatele

Za zásadní považujeme zejména úpravu mimořádného moratoria, na jehož přípravě jsme se vedle dalších odborníků na insolvenční právo podíleli. Hlavní cíl mimořádného moratoria spočívá v dočasné ochraně jinak konkurenceschopných podniků v době mimořádné krize a umožnění překonat výpadek disponibilních prostředků prostřednictvím dočasného omezení realizace zajištění či zahájení vykonávacího řízení či exekuce. Má vytvořit jakýsi dýchací prostor a umožnit dlužníkovi větší komfort pro dojednání případné dohody s věřiteli. To je klíčové především po účinnosti občanského zákoníku, který značně zjednodušil postup při výkonu zajištění. Oproti standardnímu moratoriu není nicméně zakázáno započtení. Úprava zároveň s tím poskytuje i určitou ochranu věřitelům, když v dnešní době je více než kdy jindy každý dlužníkem i věřitelem.

Pro zajištění vyšší operativnosti nepočítá úprava mimořádného moratoria s nutností předběžného nadpolovičního konsenzu dlužníkových věřitelů a pro vyhlášení mimořádného moratoria by měl insolvenční soud kontrolovat zejména formální aspekty podané žádosti. Pokud by měl dlužník zájem na dalším prodloužení mimořádného moratoria, bude již nucen obstarat si nadpoloviční souhlas svých věřitelů. Pro prodloužení účinků mimořádného moratoria je tak podle návrhu již nezbytný nadpoloviční souhlas věřitelů dlužníka počítaných podle výše jejich pohledávek.

Mimořádné moratorium je koncepčně preventivní, a návrh na jeho vyhlášení proto není vázán na podání insolvenčního návrhu a zahájení insolvenčního řízení, které samo o sobě může být pro jinak zdravý podnik likvidační. Zároveň s tím je ponechána možnost podat návrh na mimořádné moratorium i po zahájení insolvenčního řízení na návrh jiné osoby než dlužníka. Naproti tomu je mimořádné moratorium určeno pouze těm dlužníkům, kteří se do – byť přechodných problémů – dostali v souvislosti s onemocněním COVID-19 a před vyhlášením stavu nouze nebyli v úpadku.

Vyhlášení moratoria však přináší i omezení. Dlužník je povinen se po přechodnou dobu zdržet jednání, které by mohlo vést k podstatné změně ve skladbě, využití či určení majetku dlužníka anebo k jeho nikoli zanedbatelnému zmenšení, tato omezení nicméně dlužníkovi nebrání v případném čerpání veřejné podpory v souvislosti s virem SARS CoV-2. Vyhlášení mimořádného moratoria není ani překážkou, aby věřitel dlužníka případně podal žalobu u obecného soudu, nicméně lhůty k uplatnění práv vůči dlužníkovi po dobu trvání mimořádného moratoria nezačínají nebo dále neběží. Během mimořádného moratoria může insolvenční soud rovněž ustanovit předběžného insolvenčního správce a případně předběžným opatřením dále rozhodnout o omezení dlužníka nakládat s majetkem. Jakmile mimořádné moratorium skončí bez zahájení insolvenčního řízení, měl by dle předloženého návrhu být dlužník automaticky vyškrtnut z insolvenčního rejstříku tak, aby jej tento záznam negativně neovlivňoval v dalším podnikání po překlenutí krize.

Ochrana managementu dlužníka

Návrh Lex Covid dále přináší zcela zásadní změnu ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh z důvodu úpadku. Obrací se na nás desítky klientů s dotazy, že jim partneři přestali hradit, přitom se jim kupí závazky po splatnosti. V době nejistoty není zájem, aby na sebe podávaly předčasně insolvenční návrhy životaschopné podniky. Ačkoli u nás není povinnost podat insolvenční návrh vynucována tak drakonicky jako v Německu, i tak je to reálné riziko, kterého se opatrní a poctiví manažeři, kterých je hodně, bojí.

Dle návrhu je pro dlužníka tato povinnost suspendována ode dne účinnosti Lex Covid do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při pandemii. Uvedená výjimka nicméně neplatí, pokud úpadek nastal již před přijetím mimořádného opatření anebo pokud úpadek nebyl vyvolán v souvislosti s pandemií.

Dočasné omezení práv věřitelů podat insolvenční návrh

Lex Covid přináší zásadní omezení práv věřitelů, kdy ode dne účinnosti Lex Covid do 31. srpna 2020 nelze bez jakýchkoli výjimek podat věřitelský insolvenční návrh. Za jistou kompenzaci pro věřitele lze v daném směru označit prodloužení lhůt pro odporovatelné úkony, když návrh počítá s tím, že doba, po kterou je suspendována povinnost dlužníka podat insolvenční návrh, se do rozhodných lhůt stanovených pro odporovatelné úkony nezapočítává.

Další vybrané změny

Zároveň s uvedeným Lex Covid stanoví další výjimky v oblasti oddlužení a reorganizací, zpravidla související se zmírněním následků neplnění splátkového kalendáře či přijatého reorganizačního plánu v důsledku mimořádného opatření v souvislosti s pandemií.

Účinnost

Vše výše uvedené se týká návrhu, který byl prozatím schválen pouze ze strany vlády, a je tak možné, že konkrétní znění jednotlivých opatření doznají ještě dalších změn. Zásadnější úpravy konceptu spíše očekávat nelze. Lex Covid lze bez nadsázky označit za revoluční, byť dočasnou, změnu v oblasti insolvenčního práva.

Slova závěrem

Aktuální doba je plná negativně naladěných zpráv.  Účelem mimořádných úprav insolvenčního zákona je proto alespoň trochu uvolnit náladu subjektům postiženým pandemií a zajistit související rozhýbání ekonomiky.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat členům pracovní komise za skvělou spolupráci a pracovníkům Ministerstva spravedlnosti, kteří s námi s neuvěřitelnou pílí pracovali na návrhu do noci i o víkendu, za velké nasazení a operativní přístup.

V případě dotazů k tomuto či jinému tématu se na nás můžete kdykoli obrátit. Všem našim klientům přejeme v této nelehké době hlavně pevné zdraví a hodně sil.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross