Digitalizace stavebnictví v novém stavebním zákoně

20. 12. 2021

Autoři: František Korbel, Dalibor Kovář

Zdroj: Building World (prosinec 2021)

S ohledem na aktuální dobu a s ní související snahu o digitalizaci všemožných postupů a jednání není divu, že i nejdiskutovanější zákon posledních let, zákon č. 283/2021 Sb. (dále jen „nový stavební zákon“), tuto tematiku poctil řadou principů a ustanovení, která mají v dalších letech vést k efektivnímu sběru a využívání informací a dat v elektronické podobě.

V červenci 2021 došlo k definitivnímu schválení nového stavebního zákona Poslaneckou sněmovnou.  Díky zásadním změnám v modelu fungování stavebních úřadů v České republice i vybraných aspektů stavebního řízení a územního plánování bude možné postavit zcela nové procesy na digitálním základu, aniž by se jednalo o prosté překlopení papírových dokumentů do digitální podoby. Digitální služby v kontextu nového stavebního zákona bude poskytovat státní stavební správa prostřednictvím nových informačních systémů veřejné správy.

Konkrétně se jedná o portál stavebníka, národní geoportál územního plánování, evidenci stavebních postupů, evidenci elektronických dokumentací, informační systém identifikačního čísla stavby a další.

Tyto systémy ve věcech územního plánování a stavebního řádu bude spravovat nově založený Nejvyšší stavební úřad, který svou činnost zahájí de iure od 1. ledna 2022 a stane se ústředním správním úřadem nejen ve věcech územního plánování, ale i stavebního řádu a také vyvlastnění.

Částečně informační systémy existují již dnes a v souvislosti s konstituováním státní stavební správy budou postupně převedeny pod správu Nejvyššího stavebního úřadu, a některé teprve vzniknou s účinností nového stavebního zákona.

Portál stavebníka

Portál stavebníka bude fungovat jako samostatný informační systém veřejné správy, který bude pro fyzické a právnické osoby primárním pracovním prostředím pro přístup do dalších informačních systémů státní stavební správy (Evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů; Evidence elektronických dokumentací; Identifikačního čísla stavby a Národní geoportál územního plánování). Portál stavebníka bude pomocí interaktivních formulářů zajišťovat funkční propojení těchto systémů a komunikaci se stavebními úřady, úřady územního plánování a dalšími dotčenými orgány.

Díky portálu stavebníka bude možné požádat o všechna rozhodnutí a jiná opatření pomocí jednoho portálu přístupného přes internet. Prostřednictvím něj budou moci občané činit digitální úkony vůči stavebnímu úřadu, a to včetně odkazování na elektronické dokumenty v informačních systémech. Portál přinese také možnost vzdáleného přístupu všem oprávněným osobám podle rozsahu jejich oprávnění nahlížet do spisu stavebních úřadů a jiných digitálních úložišť.

S portálem stavebníka budou volně souviset i funkcionality identifikačního čísla staveb a vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury. Samostatný informační systém identifikačního čísla stavby bude primárně sloužit k přiřazování jedinečných identifikátorů stavbám. Systém na základě toho jednoznačně identifikuje stavbu napříč systémy a přiřadí v nich veškeré údaje a dokumenty vedené k dané stavbě, čímž dojde k praktickému sjednocení všech údajů na jednom místě.

Národní geoportál územního plánování

Informační systém národního geoportálu územního plánování bude sloužit zejména pro zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti, zabezpečování přístupu k evidenci územně plánovací činnosti, sledování postupu pořizování územně plánovací dokumentace nebo poskytování prostorových dat k tématu plánovaného využití území. 

Vytvořením národního geoportálu územního plánování dojde k zajištění přístupu k údajům a informacím z územně plánovací činnosti v elektronické podobě v jednotném datovém standardu i ve strojově čitelném formátu. Zároveň bude tento informační systém sloužit pro poskytování prostorových dat, tedy dat, která přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast k tématu plánovaného využití území v souladu s požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Správcem a provozovatelem geoportálu územního plánování bude opět Nejvyšší stavební úřad.

Evidence stavebních postupů

Evidence stavebních postupů umožní ukládání údajů o probíhajících řízeních podle stavebního zákona; úkonů účastníků a stavebního úřadu v řízeních a údajů o těchto úkonech (zejména informace o oprávněné úřední osobě, jejích úkonech a jejím podílu na výsledném rozhodnutí) a rozhodnutí stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu. Vytvořením evidence stavebních postupů dojde ke zpřístupnění informací a dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup, čímž se zjednoduší postupy pro navrhovatele v rámci povolovacích procesů podle stavebního zákona. To umožní získávat informace o stavu řízení a o tom, jaké v něm byly učiněny úkony bez toho, aby bylo nutné osobně nahlížet do papírového spisu.

Evidence elektronických dokumentací

Tento informační systém se stane datovým úložištěm projektových dokumentací a obdobné dokumentace v elektronické podobě jak ve formátu PDF, tak ve strojově čitelném formátu.  Žadatel by měl do evidence vkládat projektovou dokumentaci prostřednictvím portálu stavebníka.

Právo na přístup k údajům a elektronickým dokumentům v evidenci stavebních postupů a v evidenci elektronických dokumentací bude mít jen ten, kdo má podle správního řádu právo nahlížet do spisu, protože musí být zachována zásada neveřejnosti správního řízení.

Údaje tak budou přístupné jen pro účastníky řízení a jejich zástupce a jiné osoby, prokáží-li právní zájem. Kromě těchto osob nový stavební zákon umožňuje přístup k projektové dokumentaci tomu, kdo se k ní má podle zákona vyjádřit. Osoba oprávněná k přístupu do evidencí bude mít právo na dálkový přístup, včetně strojového vyhledávání informací a pořizování výpisů a kopií.

Plného využití zmiňovaných uvedených informačních systémů bychom měli dosáhnout až s plnou účinností nového stavebního zákona, tj.  od července 2023. Od roku 2022 by mělo dojít k postupné realizaci jednotlivých informačních systémů zejména po stránce technické a architektonické. Nejsložitější úloha však bude nakonec na Nejvyšším stavebním úřadu – a to naplnit jednotlivé informační systémy reálnými daty, a také na nové Poslanecké sněmovně, aby zachovala výše popsané nastavení základních principů nového stavebního zákona, či jej alespoň jakkoli nekomplikovala.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross