Další významné změny v úpravě evidence skutečných majitelů se rychle blíží

13. 7. 2022

Autoři: Ondřej Florián, Alexandra Parnaiová

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v pátek 8. 7. 2022 schválila návrh novely zákona o evidenci skutečných majitelů.

Současná úprava

Úprava evidence skutečných majitelů byla minulý rok změněna přijetím nového zákona o evidenci skutečných majitelů („ZESM“), který vstoupil do účinnosti 1. 6. 2021. ZESM byl českou odpovědí na V. AML směrnici, která jím byla implementována do českého právního řádu.

ZESM změnil definici skutečného majitele, identifikoval právnického osoby, které skutečného majitele ze zákona nemají, upravil proces zápisu a nově zavedl citelné sankce za nesplnění povinností identifikace a registrace skutečného majitele.

Český zákonodárce se zejména s definicí skutečného majitele v ZESM vypořádal (ve srovnání se zbytkem EU) poměrně unikátně, když stanovil, že „skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem“.

Pro určení skutečného majitele dle současné právní je úpravy je tedy podstatné, kdo z české právnické osoby přijímá zisk nebo ji ultimativně ovládá. Není tedy až tak podstatné samotné vlastnictví, pokud není spojeno s možností ovládat společnost nebo čerpat rozdělované prostředky.

Výtky Komise EU a důvod změny ZESM

Evropská komise zahájila s ČR řízení o porušení povinností pro nesprávné provedení směrnice (V. AML směrnice), přičemž nesprávná transpozice je spatřována v

  • nesprávném nastavení definice skutečného majitele (nadbytečnost prvku koncového příjemce);
  • v některých výjimkách z evidenční povinnosti (§ 7 ZESM, který stanovuje relativně široký okruh osob, které skutečného majitele nemají).

Komise novelizací ZESM podmiňuje pro ČR možnost podání žádosti o čerpání prostředků z plánu obnovy.

Co se změní?

Novela ZESM úplně vypouští dělení na koncového příjemce a osobu s koncovým vlivem a definuje skutečného majitele jako „fyzickou osobu, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání“.

Novela ZESM nadále pracuje s hranicí „více než 25 %“ – u velikosti vlastněného podílu, u přijímaného zisku, u hlasovacích práv. Jak bylo naznačeno, současné znění právní úpravy vůbec neakcentuje holé vlastnictví podílu, pouze podíl na rozdělovaném zisku a podíl na ovládání společnosti. To se má s novelou ZESM změnit a skutečným majitelem se stanou vedle osob, které přijímají potřebný objem rozdělovaných prostředků nebo společnost ovládají, také osoby, které pouze vlastní podíl relevantní velikosti (typicky např. tzv. nominee shareholder).

ZESM rovněž vyhovuje výtce k příliš širokému výčtu osob bez skutečných majitelů a omezuje jej výhradně na osoby veřejného práva. Zrušuje se tedy výjimka např. pro církve, politické strany nebo společenství vlastníků jednotek.

Další postup

Novela ZESM v současnosti míří do Senátu. Návrh ZESM, jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou, pracuje s účinností novely od 1. 10. 2022.

S ohledem na avizované změny a na poměrně přísné sankce za neplnění povinností registrace skutečného majitele doporučujeme všem společnostem zvýšenou pozornost v záležitostech evidence skutečných majitelů.

V souvislosti s touto novelou by měli zpozornit ti, u kterých může existovat nesoulad mezi velikostí podílu a velikostí podílu na zisku či na hlasovacích právech, případně těch, kteří využívají různých forem komisionářských smluv či institutu nominee shareholdera.

Stav novelizace ZESM pro vás budeme samozřejmě nadále sledovat a budeme vás informovat i o nutnosti podniknout další kroky.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross