Daňové novinky 2022/2021 - na co si dát pozor nejen s příchodem Nového roku

3. 1. 2022

Autoři: David Krch, Kamila Chládková

Přestože změn pro rok 2022 není mnoho, dovolíme si stručně shrnout ty nejvýznamnějších z nich a doplnit je o postřehy z judikatury a daňových kontrol z poslední doby. Zmíníme také novinky roku 2021, které budou k řešení v daňové agendě většiny společnosti na počátku Nového roku 2022.

Jako každý rok i ten příští daňové změny ovlivní rodinný rozpočet, a to zejména prostřednictvím:

  • navýšení daňové slevy na poplatníka na 30 840 Kč;
  • zvýšení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení až na 16 200 Kč, které souvisí se zvýšením minimální mzdy pro rok 2022;
  • vyšší slevy na druhé a další dítě, která vzrostla již pro rok 2021, ale za první část roku bude zohledněna až v ročním zúčtování za rok 2021 nebo v daňovém přiznání. Obdobný postup pak platí pro strop daňového bonusu, který byl v průběhu roku zrušen;
  • snížení maximálního limitu pro odpočet úroků pro „bytovou potřebu“ na 150 000 Kč, ale pouze v případě, že byla bytová potřeba obstarána od 1. ledna 2021;
  • nové sazby ve výši 23 % pro roční příjmy, které převýší 48násobek průměrné mzdy (1 867 728 Kč);
  • nebo zvýšení základních sazeb zahraničního stravného v několika zemích, včetně členských států Evropské unie jako je Francie, Chorvatsko či Maďarsko.

V souvislosti s pracovními cestami do zahraničí připomínáme ohlašovací povinnost zaměstnavatele v jednotlivých členských státech dle Směrnice o vysílání zaměstnanců, viz. náš tax flash z 1. června 2021.

Korporátní daně

Ve vztahu ke korporátním daním nedochází pro rok 2022 k významnějším změnám, zůstává zvýšení maximálního odpočtu darů z 10 na 30 % daňového základu. V rámci závěrkových prací a přípravy podkladů pro daňová přiznání za rok 2021 však připomínáme změny v daňovém odpisování nehmotného majetku, jež se nově řídí účetními předpisy společnosti, zvýšení limitu pro zařazení samostatného movitého majetku do dlouhodobého majetku k odpisování na 80 tis. Kč nebo možnost mimořádných odpisů pro majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

V lednu 2022 se bude nově podávat formulář ročního Oznámení o „osvobozených“ příjmech plynoucích do zahraničí, které nahrazuje původní měsíční hlášení, zároveň byl zvýšen limit ohlašovaných příjmů na 300 tis. Kč stejného druhu příjmů pro jednoho příjemce. Finální podoba tohoto formuláře ani pokyny k jeho vyplnění dosud nejsou známy, a tak o podrobnostech budeme informovat později.

Nejen ke konci každého roku doporučujeme zkontrolovat nastavení převodních cen k plněním ve skupině, a to jak z pohledu samotné výše cen, tak dokumentaci prokázání přijatých plnění a jejich rozsahu. Dle naší praxe pokračují kontroly daňové správy v této oblasti, zároveň byl Generálním finančním ředitelstvím vydán v roce 2021 pokyn k převodním cenám v oblasti finančních transakcí. Oblíbenými náklady, jež jsou pod drobnohledem finančních úřadů, jsou výdaje na reklamu, opravy kontra technické zhodnocení nebo doložení různých poradenských služeb, nájmů prostor či dalších obdobných služeb, co se týče rozsahu a okamžiku poskytnutých plnění.

Upozorňujeme rovněž na povinnost ověřovat správně zapsané údaje do evidence skutečných majitelů, jež jsou nezbytné pro případnou výplatu dividend. Stejně tak pokud pobírá člen společnosti odměnu za výkon funkce, pro daňovou uznatelnost těchto nákladů je nutné upravit všechna tato plnění ve smlouvě, jež musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti. V opačném případě by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení člena společnosti se všemi právními důsledky. Pro jednatele či předsedy představenstva pak může být relevantní judikát z oblasti DPH, který opět potvrdil, že jejich činnost může představovat výkon ekonomické činnosti pro účely DPH. Jelikož český zákon tento přístup zatím nereflektuje, jednatelé zaměstnanci si v současné době mohou vybrat, zda chtějí vystupovat jako subjekty vykonávající ekonomickou činnost, či nikoliv.

Změny v DPH

Pro plátce DPH nejvíce změn již proběhlo v druhé polovině roku 2021 ve vztahu k přeshraničnímu obchodu, tj. při prodeji zboží na dálku osobám nepovinným k dani (B2C), poskytování služeb osobám nepovinným k dani (B2C), prodeji zboží přes elektronické rozhraní (B2C). V rámci těchto změn byl rozšířen systém One stop shop i na odvod DPH při prodeji zboží na dálku a došlo ke zrušení osvobození dovozu zboží do hodnoty 22 EUR. Pro období listopad a prosinec byla prominuta DPH u dodání elektřiny a plynu.

Významná změna však čeká na poskytovatele cestovních služeb, kdy se mění pravidla DPH uplatňované z přirážky. Výpočet přirážky z cestovních služeb nebude již možný souhrnně za zdaňovací období, ale zvlášť u každé poskytnuté cestovní služby pro konkrétního zákazníka. Administrativně náročné pak bude zajistit povinnost přiznat DPH již při přijetí zálohy na platbu za cestovní službu nebo rozdělení základu daně u cestovních služeb poskytnutých v EU i ve třetí zemi (např. letecký zájezd do třetí země).

Dalšími změnami pro rok 2022 v oblasti DPH je pak úprava sazby u zdravotnických prostředků a jejich oprav a pak zejména změny spojené s vykazováním v hlášení Intrastat nebo dodávkami do Spojeného království.  Dne 31. 12. 2021 končí možnost odložení dovozního celního prohlášení až o 175 dní při vývozu zboží z EU do Velké Británie a od 1. 1. 2022 je nutnost podávat standardní úplná celní prohlášení nebo zjednodušená celní prohlášení za pomoci zprostředkovatele ve Velké Británii. Pokud podáváte hlášení Intrastat zavádí se zjednodušené roční vykazování pro subjekty s objemem vývozu/dovozu mezi 12-20 mil. Kč, kteří neobchodují se zbožím ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží vyloučeném ze zjednodušeného vykazování. Dalšími změnami je například rozšíření okruhu vykazovaných údajů u vývozu o DIČ a zemi původu nebo změny kódů povahy transakce.

judikatury k DPH je pak jedním z nejzajímavějších rozsudek zpochybňující historickou informaci Ministerstva financí, která uvádí, že dodání domu tzv. na klíč není možné považovat za majetek vytvořený vlastní činností pro účely DPH. V rámci ručení za daň pak rozsudek ve prospěch daňových poplatníků upřesnil, že pro naplnění podmínek pro ručení příjemce nestačí jen, že je poskytovatel nespolehlivý plátce. Finanční úřad musí zkoumat a prokázat i další okolnosti, dle kterých příjemce mohl a měl vědět o tom, že daň nebude odvedena.

Z pohledu daňových kontrol a DPH jsou nyní zřejmě pro daňovou správu nejvíce aktuální daňové podvody v dodavatelském řetězci a s tím spojený tzv. vědomostní test. Jakýkoliv příjemce v tomto řetězci je vyzván k prokázání, že o daňovém podvodu nevěděl a ani neměl nebo nemohl vědět. Ke zpochybnění nároku na odpočet stačí i pouhá nedostatečná obezřetnost ze strany příjemce.

Daňové přiznání online

V procesu daní je nadále snaha o zjednodušení správy daní a vzájemné komunikace mezi správcem daně a poplatníkem. Pokračuje projekt Moje daně, tak aby byla daňová přiznání za 2021 podávána v následujícím roce ve větší míře elektronicky. Tento způsob je podpořen prodloužením základní lhůty pro podání daňového přiznání v elektronické podobě o 1 měsíc (tj. až do 2.5.2022). Dále pak dochází ke zjednodušení kontrolních postupů, je připuštěna dálková forma komunikace při zahájení daňové kontroly nebo změnu rozsahu kontroly je možné dojednat korespondenčně. V případě dodatečných daňových přiznání však upozorňujeme na nepřípustná podání a související penalizaci, pokud je dodatečné přiznání podané před vyměřením daně ze strany správce daně dle předchozího podání.

Rádi Vám budeme nápomocni při nastavení procesů zohledňující nejen daňové novinky roku 2021 a 2022 nebo při identifikaci a řešení oblastí pro snižování daňového a právního rizika pro Vaši společnost a Vás samotných.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross