Co přinese novela zákona o obchodních korporacích?

26. 8. 2020

Zdroj: E15.cz (26. 8. 2020 )

Změny zákona o obchodních korporacích by měly podnikatelům ulevit od zbytečné byrokracie. Novela má zjednodušit právní úpravu obchodních společností. Podstatná část novely nabyde účinnosti již 1. 1. 2021. Do roka pak bude mimo jiné nutné přizpůsobit zakládací dokumenty a stanovy společností.

Akciovky jen se správní radou

Jedna z nejpodstatnějších změn, které novela zákona přináší, se týká akciových společností s takzvaným monistickým systémem vnitřního řízení. Nově bude správní rada jediným povinně zřizovaným orgánem, který bude kombinovat dosavadní působnost statutárního ředitele a správní rady. Změny se dotknou také pravidel pro uzavírání smluv o výkonu funkce a odstoupení z funkce. Novela rozšiřuje i odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře také na osoby, které vystupují jako členové voleného orgánu, ačkoliv jím fakticky nejsou. Jedná se o takzvané shadow directors, což mohou být například vedoucí zaměstnanec nebo třeba bývalý člen voleného orgánu, který se odmítá funkce vzdát a stále vystupuje za společnost.

Fyzická osoba zástupcem právnické osoby

Novela zavádí i povinnost právnických osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace, aby stanovily konkrétní jednu fyzickou osobu jako svého zástupce při výkonu funkce. Pokud se tak nestane, nebude možné takovou právnickou osobu jako člena voleného orgánu zapsat do obchodního rejstříku.

Navíc pokud nedojde k určení zástupce do tří měsíců od zvolení právnické osoby členem orgánu, funkce ze zákona této právnické osobě zanikne. Povinnost stanovit zástupce přitom platí i pro již existující společnosti. Pokud je tedy členem jejich statutárního orgánu právnická osoba, je potřeba po nabytí účinnosti novely stanovit do čtvrt roku jejího fyzického zástupce, jinak funkce právnické osoby ve statutárním orgánu automaticky zanikne k 1. 4. 2021.

Podstatných změn dostála s novelou rovněž právní úprava vyloučení členů statutárního orgánu z funkce soudem. „Z našeho pohledu bude též užitečná novinka v podobě možnosti valné hromady schválit zásady a pokyny pro členy statutárního orgánu s výjimkou zásahů do obchodního vedení, tedy záležitostí organizování a řízení běžné podnikatelské činnosti společnosti,“ hodnotí změny Ondřej Florián, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Zvláštní druhy podílů a omezení převoditelnosti akcií

Novela zakotvuje i některé zvláštní druhy podílů, resp. akcií, a to podíly či akcie bez hlasovacích práv nebo s oprávněním delegovat člena voleného orgánu. Nově bude možné také omezit převoditelnost podílů a akcií. Novela například zavádí možnost zřízení předkupního práva, práva zpětné koupě a dalších obdobných práv, a to s věcněprávními účinky obdobné povahy jako věcná břemena v případě nemovitých věcí.

Podstatná část závodu versus podstatná část jmění

Změny nastanou i v pojetí obchodního závodu. Dosud zákon říkal, že převod závodu nebo převod podstatné části závodu, který by měl za důsledek změnu struktury podniku či změnu předmětu a činnosti jeho podnikání, schvaluje valná hromada. Podle judikatury se pak za podstatnou část závodu považovala pobočka. Novela se ale od těchto závěrů odklonila a žádá souhlas valné hromady u převodu jakékoli podstatné části jmění. To znamená, že nemusí jít jen o pobočku, ale o jakoukoliv významnou část majetku (budovy, majetkové účasti, práva ke statkům duševního vlastnictví apod.).

Mění se také rozdělování zisku. Zákonodárci vyslyšeli požadavky právní praxe, takže zisk a jiné zdroje bude možné rozdělit v průběhu celého následujícího účetního období, nikoli jen do konce června, jak někteří doposud dovozovali. Zároveň ovšem novela u rozdělování zisku a výplaty zdrojů sjednocuje a zpřísňuje limity. A novinkou má být i to, že se společníci či akcionáři budou moci účastnit valné hromady společně se svým poradcem. „Tím může být například advokát, který spolumajiteli firmy pomůže s posouzením záležitostí zařazených na pořad valné hromady,“ doplňuje Ondřej Florián.

Kolik času máme na změnu

Novela zákona o obchodních společnostech a družstvech vejde v účinnost už v lednu 2021. Předpis nicméně dává obchodním korporacím rok na to, aby své smlouvy a stanovy přizpůsobily nové právní úpravě do jednoho roku. Právníci ovšem upozorňují, že i tak budou některé změny na obchodní korporace dopadat již v okamžiku nabytí účinnosti novely. „V tomto ohledu je praktičtější stanovy a společenské smlouvy přizpůsobit nové právní úpravě již nyní s odloženou účinností,“ dodává Florián.

Zákon o obchodních korporacích je účinný od roku 2014, od té doby byl ale novelizován pouze minimálně. Za uplynulých šest let se přitom u něj v praxi projevily mnohé výkladové nejasnosti a legislativní nedostatky. Na počátku letošního roku proto zákonodárci schválili rozsáhlé změny, které se označují jako takzvaná „velká novela“. Kromě zákona o obchodních korporacích se totiž mění i některé související právní předpisy – například zákon o veřejných rejstřících, občanský zákoník a další. To nejpodstatnější, co podnikatele v souvislosti s novelizací zákona čeká a na co by se měli připravit, shrnuli v tomto textu odborníci na právo obchodních korporací advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross