Termín pro oznámení příjmů plynoucích do zahraniční se blíží – víte, jak vyplnit formulář a co vše do oznámení zahrnout?

20. 1. 2022

Autoři: Josef Žaloudek, Kamila Chládková

Upozorňujeme, že do konce ledna 2022 je nezbytné podat formulář ročního Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí v roce 2021, které jsou osvobozeny od srážkové daně nebo u nichž uplatnění srážkové daně zabraňuje smlouva o zamezení dvojího zdanění (dále jen „osvobozené příjmy“). Roční formulář nahradil původní měsíční hlášení (podávané naposledy za 12/2020). Díky téměř roční „pauze“ od posledního splnění této oznamovací povinnosti na ni mnozí již mohli zapomenout.

Na počátku ledna 2022 byl však zveřejněn nový tiskopis k tomuto podání včetně základních pokynů, který navazuje na novelu zákona o daních z příjmů z konce roku 2020. Zvýšení limitu ohlašovaných příjmů na 300 tis. Kč stejného druhu příjmů pro jednoho příjemce za měsíc a změna formuláře měly poplatníkům přinést snížení administrativy této agendy. Podrobnější informace, jaké příjmy se do Oznámení obvykle uvádějí, a doporučení k vyplnění nového formuláře uvádíme dále v našem článku.

Základní pravidla pro vykazování osvobozených příjmů plynoucích do zahraničí:

 • Oznámení se obecně vztahuje na příjmy uvedené v §22 odst. 1 zákona o dani z příjmů, které plynou daňovému nerezidentovi, a které jsou od srážkové daně osvobozené, nebo nepodléhají zdanění v ČR na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.
 • Těmito příjmy mohou být například vyplácené dividendy mateřské společnosti, úroky z půjček, licenční poplatky nebo odměna za služby realizované na území České republiky daňovým nerezidentem.
 • Nejčastějšími typy vykazovaných služeb jsou dle naší praxe doprava, školení, servisní služby,  instalační služby, konzultační a poradenské služby či auditní služby vykonávané fyzicky na území ČR.
 • Při přípravě formuláře a identifikaci příjmů doporučujeme důsledně zkontrolovat návaznost na plnění, která budou vykázána v příloze účetní závěrky, zprávě ve vztazích, případně na plnění vykázaná pro účely DPH (Souhrnné hlášení).

Formulář pro příjmy za rok 2021

 • Nový formulář spolu se základními pokyny byl zveřejněn na počátku ledna 2022 a na portálu daňové správy je k dispozici formulář ve formátu xml v části Daň vybíraná srážkou
 • Hlavní změnou oproti předchozímu vzoru je možnost v části 23 jako datum úhrady uvést pouze rok, pokud je předmětem oznámení osvobozený příjem.
 • Druhou změnou je vypuštění části 27a, ve které se uváděl zdanitelný příjem, resp. částka hrubého příjmu. Hrubá částka osvobozeného příjmu se nově uvádí v části 27.
 • Ze stručných pokynů k tomuto Oznámení vyplývá, že by měl být vyplněn účetní kurz platný pro každou transakci, tedy při měsíčním pevném kurzu by bylo formálně správné podávat každý měsíc jedno oznámení, aby mohl být uveden správný kurz.
 • Zároveň lze z úpravy části 23 a 27a formuláře a důvodové zprávy k související novele zákona o daních z příjmů dovozovat, že zákonodárce a návazně i správce daně má úmysl akceptovat podání jednoho oznámení za jeden typ příjmu vůči jednomu subjektu v součtu za celý kalendářní rok. Legislativně však není tato možnost jednoznačně stanovena.
 • Vzhledem k tomu, že podáním Oznámení nevzniká daňová povinnost, mohou poplatníci zvážit, zda nepostupovat zjednodušeným způsobem s „jednotným“ kurzem.
 • Upozorňujeme však, že je i nadále nutné podávat Oznámení za každý typ příjmu jako je dividenda, úrok, odměna za služby, licenční poplatek a vůči danému příjemci zvlášť. Zároveň připomínáme, že tato oznamovací povinnost se týká jak spřízněných, tak i nespřízněných osob (dodavatelů).
 • Termín pro podání oznámení je do 31. 1. 2022 (elektronicky ve formátu xml).
 • Za nepodání nebo pozdní podání oznámení může správce daně uložit pokutu za porušení povinnosti nepeněžní povahy až do výše 500 000 Kč.

Správce daně může na základě Vaší žádosti v odůvodněných případech (např. pokud je v konkrétním případě velmi obtížné identifikovat předmětné příjmy) zprostit poplatníka oznamovací povinnosti na dobu nejvýše 5 let. Z naší praxe vyplývá, že však neexistuje ustálená metodika, podle které by správce daně při vyřizování žádostí postupoval, a doposud není ve větší míře poplatníky využíváno. Žádost musí být řádně odůvodněna a obvykle je osvobození vydáváno na kratší lhůtu než 5 let.

Rádi Vám budeme nápomocni při nastavení metodiky k oznamování příjmů plynoucích do zahraničí a souvisejících procesů. Stejně tak pokud byste se rozhodli pro příští období požádat u některých příjmů o zproštění povinnosti oznamovat tyto příjmy a měli zájem o konzultaci ke vhodné argumentaci, neváhejte kontaktovat náš tým specialistů.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross