Přehled opatření ozdravného balíčku 2024/2025 navrženého vládou s účinností od 1. 1. 2024

daně
27. 6. 2023

Ozdravný balíček vládních opatření, jehož cílem je v následujících dvou letech snížení deficitu státního rozpočtu, obsahuje i řadu změn v oblasti daní. První vládní návrh novely daňových zákonů je již známý, víme tedy jasně, jaké jsou navržené parametry daňových změn. Shrnuli jsem pro Vás přehledně ty nejdůležitější. Přehled změn si můžete stáhnout ZDE.

LEGISLATIVNÍ STAV – V JAKÉ FÁZI SE NACHÁZÍME, BUDOU NAVRŽENÉ ZMĚNY VE STÁVAJÍCÍ PODOBĚ PLATIT A POKUD ANO, OD KDY?

Jedná se teprve o koncepční poznámky nebo již reálný návrh zákona?

Jde o první vládní návrh novely daňových zákonů již v textovém znění novely. Známe tedy jasně aktuálně navržené parametry změn.

Bude ještě současný návrh podléhat změnám?

Vládní daňový balíček bude procházet legislativním procesem, kde budou změny připomínkovány a v navazujících jednáních v obou komorách parlamentu budou zcela jistě předkládány pozměňovací návrhy. Aktuálně nicméně pracujeme s tím, že navržené změny mají jako vládní návrh potenciálně většinovou parlamentní podporu.

Od kdy budou navržené změny platit?

Cílem vlády je účinnost změn od 1. 1. 2024 a toto datum považujeme za realistické.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

 • sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší z 19 % na 21 %
 • mimořádné odpisy budou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028 aplikovány pouze pro elektromobily 
 • maximální možná daňově uznatelná hodnota osobního vozidla bude limitována na 2 mil. Kč pro vozidla kategorie M1 (víceúčelová vozidla/ přeprava do 8 osob),
 • mimořádné odpisy pro bezemisní vozidla se prodlužují pro bezemisní vozidla pořízená v období 1. 1. 2024–31. 12. 2028
 • v obdobích započatých po účinnosti novely nebude nově možné poskytovat tiché víno jako daňově uznatelný reklamní nebo propagační předmět do částky 500 Kč
 • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí budou v otázce příjmů osvobozených nebo nepodléhajících zdanění v ČR nově reportovány pouze licenční poplatky a podíly na zisku, a to bez ohledu na jejich částku
 • výdaje na péči o zaměstnance v podobě benefitů by měly být daňové uznatelné pro zaměstnance i pro jeho rodinné příslušníky

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

 • hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob se pro rok 2024 sníží na 36násobek průměrné mzdy (na základě prům. mzdy za 2023 by šlo o hranici 1.451.664,- Kč místo 1.935.552,- Kč)
 • bude zavedeno omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40.000.000,- Kč na poplatníka – platí pro prodeje zrealizované od roku 2024 s tím, že u cenných papírů a podílů nabytých do konce roku 2023 bude možné použít zvláštní úpravu pro nabývací cenu ( mimořádné ocenění k 31. 12. 2023)

Další navrhované změny, které by měly pro rok 2024 u fyzických osob platit:

 • sleva pouze na manžela/manželku pečující o děti do 3 let věku,
 • zrušení školkovného a slevy na studenta,
 • zrušení odpočtu příspěvku odborové organizaci
 • zrušení odpočtu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,
 • navázání limitu pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce na účast zaměstnance na nemocenském pojištění (tj. zrušení fixní hranice 10.000,- Kč),
 • snížení limitní částky pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1.000.000,- Kč na 50.000,- Kč,
 • státní příspěvek ke stavebnímu spoření nově považován za ostatní příjem,
 • zavedení „obecného“ limitu 50.000,- Kč, v rámci kterého budou některé ostatní příjmy stejného druhu osvobozeny

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

 • Soukromé užití služebního bezemisního automobilu – nepeněžní příjem bude v úrovni 0,25 % vstupní ceny
 • nárok na osvobozený příspěvek na stravování je vázaný na samotný výkon zaměstnance v rozsahu 3 hodin, již se nebude vztahovat  na přítomnost na pracovišti nebo směnu
 • Nová úprava pro směnu finančních prostředků na účtu vedeného v cizí měně (kurzový zisk a kurzová ztráta)
 • benefity v nepeněžní formě (včetně stravenek či provozu vlastní kantýny) budou daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele, a to bez ohledu na jejich výši
 • u zaměstnance pak budou nepeněžní benefity (jako např. rekreace, zdravotnické a léčebné služby a zboží, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura a tištěné knihy) považovány za zdanitelný příjem a měly by tak rovněž podléhat odvodům pojistného na straně zaměstnance i zaměstnavatele
 • stravenky, případně nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti, budou mít u zaměstnance stejný daňový režim jako dosavadní peněžitý příspěvek na stravování – omezí se u všech typů poskytovaného stravování na 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě  5–12 hodin, osvobození přítomnost zaměstnance v práci během směny by trvala alespoň 3 hodiny
 • dále dochází u zaměstnanců ke zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2.000,- Kč za rok a u sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

 • sazba pojistného u zaměstnance se zvýší z 6,5 % na 7,1 % z vyměřovacího základu, tj. o 0,6 %, které nově činí nemocenské pojištění
 • vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí od roku 2024 nejméně 55 %  ze základu daně ( aktuálně 50 % ze zákl. daně)
 • minimální zálohy OSVČ – postupné zvyšování minimálního měsíčního vyměřovacího základu na
  25 % průměrné mzdy až na konečných 40 % průměrné mzdy od roku 2026 (například v číslech roku 2023 by šlo o navýšení z částky 10.081,- Kč s měsíční zálohou 2.944,- Kč na 16.130,- Kč se zálohou 4.710,- Kč)
 • sazba pojistného u OSVČ účastné nemocenského pojištění se zvýší z 2,1 % na 2,7 % z vyměřovacího základu
 • dohody o provedení práce (DPP) – změna limitu pro osvobození od odvodu pojistné
 • první limit bude stanoven pro veškeré dohody o provedení práce u 1 zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy (tj. v současné době cca 10.080,- Kč);
 • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více dohod o provedení práce u několika zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

 • zavedení sazby DPH – 0 %, 12 % a 21 %
 • nulová sazba daně by měla být aplikována na knihy (včetně elektronických knih)
 • oproti původním očekáváním vládní návrh obsahuje 12% sazbu DPH na dodání časopisů a novin (včetně jejich elektronických podob). Dále celá řada položek, které jsou dnes předmětem jedné ze snížených sazeb DPH, bude nově podléhat 12% sazbě daně, například bezlepkové potraviny.
 • naopak do základní 21 % sazby DPH budou přeřazeny položky jako:
 • dodání řezaných květin či palivového dřeva,
 • dodání nápojů (kromě vybraných mléčných nápojů pro děti),
 • kadeřnické služby, podávání nápojů v restauraci kromě pitné vody,
 • služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu,
 • oprava obuvi, kožených výrobků a kol či úklidové práce v domácnostech
 • do snížené 12 % sazby DPH se naopak přesouvá příležitostná hromadná autobusová doprava osob, dodání mléčných nápojů a nápojů na bázi sóji, včetně služby podávání
 • nárok na odpočet DPH na vstupu u osobních automobilů kategorie M1 se omezuje na částku 420.000,- Kč ( do tohoto limitu se započítává i odpočet daně z technického zhodnocení)

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

 • v rámci konsolidačního balíčku vláda přichází také s poměrně podstatným navýšením daně z nemovitých věcí, a to až na dvojnásobek od roku 2024
 • zároveň je navrhováno zavedení inflačního koeficientu, který by od roku 2025 automaticky navyšoval daň z nemovitých věcí o inflaci za předchozí období

SPOTŘEBNÍ A ENERGO DANĚ

 • zvýšení daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos, a to od roku 2024 o 10 %, v letech 2025 až 2027 pak vždy o 5 %. Daň u zahřívaného tabáku má v letech 2024 až 2027 stoupat každý rok o 15 %.
 • nová daň z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret
 • spotřební daň z lihu má stoupnout o 10 % v roce 2024 a o 5 % v každém z roků 2025–2027
 • nulová sazba naopak zůstane na tzv. tiché víno.
 •  u spotřební daně z motorové nafty dojde ke zvýšení o 1,50 Kč/litr
 • osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů
 • vláda plánuje také zrušit vratku spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech a zrušení osvobození od daně ze zemního plynu, elektřiny a pevných paliv v těchto procesech.

Doporučujeme včas se připravit na případné změny. Náš daňový tým je vám k dispozici a rádi zodpovíme vaše dotazy, jak se změny dotknou vás nebo vaší firmy. Obraťte se na nás.  

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross