„Liberační daňový balíček 2“ a další vládní opatření a předpisy

1. 4. 2020

Autoři: David Krch, Martin Bureš, Lucie Čirková

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

přicházíme s aktualizovanými informacemi k opatřením Vlády České republiky („vláda“) v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

Upozorňujeme, že vláda schválila kromě „Liberačního daňového balíčku 1“ seznam opatření nazvaný „Liberační daňový balíček 2“. Dále vyšly dne 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů novelizované předpisy v oblasti pojistného osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“) či (elektronické) evidence tržeb („EET“). Všechna tato opatření přináší další úlevy pro poplatníky.

„Liberační daňový balíček 2“

 • Prominutí červnové zálohy na DPFO a DPPO. Poplatníci nebudou muset hradit zálohu na daň z příjmů splatnou k 15. 6. 2020, přičemž není nutné podávat žádnou zvláštní žádost. Upozorňujeme, že prominutí se netýká např. poplatníků s hospodářským rokem se zálohou na daň z příjmů splatnou 15. 4. 2020 nebo 15. 5. 2020. V těchto případech je možné využít individuální žádost o stanovení záloh jinak.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020 a úroků z prodlení (nebo úroků z posečkání daně) za pozdně uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Poplatníci tedy mohou fakticky nejpozději do 31. 8. 2020 podávat daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (např. staveb, domů, bytů, pozemků, garáží, atp.) a uhradit tuto daň bez hrozby sankcí.
 • Pozastavení povinnosti (elektronicky) evidovat tržby pro poplatníky spadající do všech fází EET (a povinnosti umístit informační oznámení) ode dne vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů (tj. od 27. 3. 2020) po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců od jeho ukončení. Příslušný poplatník (elektronicky) evidující tržby musí nicméně nadále zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro (elektronickou) evidenci tržeb a blokem účtenek takovým způsobem, aby předešel jejich zneužití.
 • Zavedení institutu tzv. zpětného odpočtu daňové ztráty („Loss carryback“). Poplatníci daně z příjmů fyzických („DPFO“) a daně z příjmů právnických osob („DPPO“) budou moci zpětně uplatnit daňovou ztrátu za rok 2020 v dodatečných daňových přiznáních za roky 2019 a 2018. Přesný mechanismus uplatnění této možnosti bude znám až po schválení novely zákona o daních z příjmů.

Pojistné na důchodové (sociální) pojištění OSVČ

 • Všechny OSVČ bez ohledu na vykonávání hlavní nebo vedlejší výdělečné činnosti jsou v období od března 2020 do srpna 2020 zproštěny úhrady záloh na pojistné na důchodové pojištění v plné výši. V tomto případě nezáleží ani na výši předepsaných záloh na pojistné na důchodové pojištění. OSVČ nemusí o prominutí plateb záloh žádat.
 • Pokud by OSVČ zálohu na pojistné na důchodové pojištění již za měsíc březen 2020 uhradila, použije se tato platba nejprve na úhradu splatných závazků a poté na úhradu zálohy na pojistné na důchodové pojištění za měsíc září 2020 či následující.
 • V Přehledu OSVČ za rok 2020 si lze odečíst od vypočteného pojistného nejen zaplacené zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2020 (tj. zálohy za leden, únor a září až prosinec 2020), nýbrž také minimální zálohy, jejichž placení bylo za období březen 2020 až srpen 2020 zcela prominuto (tj. 15 264 Kč u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo 6 109 Kč u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost).
 • Doba, za kterou nebudou OSVČ odváděny zálohy na pojistné na důchodové pojištění, se i nadále bude započítávat do důchodového pojištění jako tzv. vyloučená doba.
 • OSVČ hradící si dobrovolné nemocenské pojištění ho musí platit i nadále.
 • Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách informovala, že lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 byla posunuta do 3. srpna 2020, přičemž do této lhůty musí být uhrazen také nedoplatek pojistného na důchodové pojištění za rok 2019, aby byly prominuty sankce za pozdní podání Přehledu.

Pojistné na zdravotní pojištění („ZP“) (nejen OSVČ)

 • OSVČ hradící minimální zálohy na pojistné na ZP jsou v období od března 2020 do srpna 2020 zproštěny jejich úhrady (tyto zálohy jsou považovány za uhrazené). OSVČ nemusí o prominutí plateb záloh žádat.
 • OSVČ hradící zálohy na pojistné vyšší než minimální hradí v období od března 2020 do srpna 2020 pouze zálohy na pojistné na ZP ve výši rozdílu mezi vypočtenou zálohou a minimální zálohou ve výši 2 352 Kč měsíčně. OSVČ může nicméně bez sankcí uhradit část záloh na pojistné na ZP ve výši rozdílu mezi vypočteným pojistným a minimálním pojistným až po podání Přehledu OSVČ za rok 2020.
 • V Přehledu OSVČ za rok 2020 si lze odečíst od vypočteného pojistného nejen zaplacené zálohy na pojistné na ZP v roce 2020 (tj. zálohy za leden, únor a září až prosinec 2020), nýbrž také minimální zálohy, jejichž placení bylo za období březen 2020 až srpen 2020 prominuto (tj. 14 112 Kč u OSVČ vykonávající výdělečnou činnost).
 • Lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 byla posunuta do 3. 8. 2020. Upozorňujeme, že doplatky pojistného jsou oproti důchodovému pojištění splatné do 8 dnů po dni, ve kterém byl či měl být podán Přehled OSVČ.
 • Dochází také k prominutí penále za pozdní úhradu záloh na pojistné či samotného pojistného (např. u zaměstnavatelů) pro období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 při jejich úhradě do 21. 9. 2020. Zálohy na pojistné či pojistné uhrazené po 22. 9. 2020 již bude penalizováno.

Ostatní

 • Pro veškeré uživatele datových schránek je nově odesílání poštovních datových zpráv zdarma (od 24. 3. 2020 až do odvolání, minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu).

Nad rámec výše uvedeného níže shrnujeme několik praktických dopadů „Liberačního daňového balíčku 1“, které vyplývají z Otázek a odpovědí, které na svých webových stránkách zveřejnila Finanční správa zde.

 • Pokud bude daňové přiznání k DPFO podáno po „prodlouženém“ termínu (tj. po 1. 7. 2020) a/nebo bude po tomto termínu uhrazen nedoplatek na dani na základě tohoto daňového přiznání, vyměří finanční správa sankce (tj. pokuta za pozdně podané daňové přiznání a/nebo úrok z prodlení) od původního termínu pro podání daňového přiznání k DPFO, tedy od 1. 4. 2020.
 • Pro vyúčtování daně vybírané srážkou („Vyúčtování“) nebyla lhůta prodloužena a platí běžný termín 1. 4. 2020. Pokud bude Vyúčtování podáno do 1. 7. 2020, bude prominuta pokuta za jeho opožděné podání. Pokud dojde k úhradě daně za zdaňovací období roku 2019 nejpozději do 1. 7. 2020, bude prominut úrok z prodlení.
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti bylo nutné provést v řádném termínu, tj. do 20. 3. 2020.
 • Pro právnické osoby s hospodářským rokem od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 a auditovanou účetní závěrkou platí termín pro podání daňového přiznání k DPPO do 1. 4. 2020. Nicméně v situaci, kdy v souvislosti s koronavirem dojde k prodlení s podáním daňového přiznání k DPPO a úhradou daňové povinnosti, je možné podat individuální žádost o prominutí úroku z prodlení z důvodů souvisejících s koronavirem. Pokud dojde k danému prominutí (plnému, nebo i částečnému), na základě „generálního pardonu“ je automaticky prominuta i pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPPO.
 • U právnických osob se zdaňovacím obdobím jiným než kalendářní rok (tj. 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020, 1. 3. 2019 – 29. 2. 2020) a termínem podání po 1. dubnu 2020 se při pozdním podání daňového přiznání k DPPO plošně promíjí podle „generálního pardonu“ pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPPO. Dále se promíjí i případný úrok z prodlení, který vznikne pozdním zaplacením daně z příjmů, s podmínkou, že je daňové přiznání k DPPO podáno do 1. 7. 2020 a daň zaplacena ve stejném termínu, tj. do 1. 7. 2020.
 • Nadále platí možnost využití postupu podání žádosti o stanovení záloh jinak dle § 174 odst. 5 daňového řádu i zpětně, tj. např. na zálohy splatné již k 15. 3. 2020. Doporučujeme tuto možnost zvážit, pokud jste tuto zálohu zatím neuhradili, neboť schválené odpuštění záloh v rámci „Liberačního daňového balíčku 2“ se vztahuje jen na zálohu na daň z příjmů splatnou k 15. 6. 2020.

Pokud byste v této souvislosti měli další dotazy, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross