Program „COVID – Nájemné“ na podporu podnikatelů, jejichž schopnost platit nájemné byla omezena z důvodu mimořádných vládních opatření

22. 6. 2020

Autoři: Lukáš Syrový, Štěpán Štarha, Veronika Ždánská

Dne 19. 6. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k programu „COVID – Nájemné“, jehož cílem je poskytnout podporu v podobě částečné úhrady nájemného těm podnikatelům, kteří byli ve své činnosti omezeni mimořádnými vládními opatřeními a své obchodní prostory užívají na základě nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy. Žádosti o podporu bude možné elektronicky podávat prostřednictvím informačního systému MPO již od pátku 26. 6. 2020 od 9 hodin.

V rámci programu má být transparentním a efektivním způsobem distribuována podpora podnikatelům ve výši 5 mld. Kč, která bude v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů.

Podpora je poskytována jako dotace na nájemné vztahující se k prostoru provozovny žadatele za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, a to ve výši 50 % nájemného, maximálně však ve výši 10 mil. Kč na jednoho příjemce podpory (tj. kumulativně pro všechny provozovny jednoho žadatele). Dotace není poskytována na poplatky za služby ani na DPH nájemného.

Požadavky na žadatele

Žadatelem oprávněným k získání podpory je právnická či fyzická osoba splňující kumulativně všechny tyto podmínky:

 1. je podnikatelem a vykonává podnikatelskou činnost (pozn. za činnost se nepovažuje pouhé pronajímání prostor);
 2. užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy uzavřené a účinné před datem 13. března 2020;
 3. její činnost spočívající v maloobchodním prodeji zboží nebo poskytování služeb byla alespoň v části období od 13. března 2020 do 30. června 2020 zakázána z důvodu mimořádných vládních opatření;
 4. není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny;  
 5. není v prodlení s platbami svých závazků vůči vybraným státním institucím (např. Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, státní fondy aj.);
 6. doposud nevyčerpal podporu v maximální možné výši stanovené dočasným rámcem Evropské komise na jednoho žadatele (800 000 EUR).

Podmínky poskytnutí podpory

Podmínky, jejichž splnění musí předcházet podání žádosti o podporu, jsou následující:

 1. poskytnutí slevy pronajímatelem ve výši alespoň 30 % za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020;
 2. uhrazení alespoň 50 % nájemného žadatelem za totéž období.

V případě provozovny nacházející se ve státním objektu je podmínkou uhrazení žadatelem alespoň 80 % nájemného za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, přičemž podpora je poskytována v téže výši.  

Podpora bude poskytována od vyhlášení výzvy do 31. prosince 2020.

Náležitosti žádosti o podporu

Žádost musí splňovat veškeré formální náležitosti, tj. obsahovat identifikaci žadatele, popis účelu dotace, požadovanou výši dotace a další údaje, které žadatel vyplní přímo v systému při elektronickém podání. 

K žádosti pak musí být přiloženy následující povinné přílohy:

 1. čestné prohlášení příjemce podpory – jeho předepsané znění bude součástí systémové žádosti;
 2. čestné prohlášení pronajímatele s ověřeným podpisem (je připouštěno i ověření u advokáta) nebo elektronickým podpisem – jeho znění bude automaticky vygenerováno ze systému dle vyplněných údajů v žádosti, přičemž následně musí nájemce zajistit podpis pronajímatele v dané formě;
 3. doklad potvrzující uhrazení nájemného za leden a únor ve výši 100 % a za měsíce duben, květen, červen alespoň ve výši 50 %.  

Důležitou součástí prohlášení nájemce, bez kterého není možné o podporu žádat, je vzdání se dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti s nájemným za období březen až červen 2020.

Ve vztahu k jedné provozovně může být u MPO podána pouze jedna žádost o podporu. Výjimku představuje situace, kdy tutéž provozovnu využívá více nájemců.

Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím informačního systému MPO od 26. června 2020 do 30. září 2020, přičemž přihlášení bude možné pouze prostřednictvím prostředků eidentita.cz; systém podávání žádostí bude umožňovat zastoupení zprostředkovatelem.  

Úspěšný žadatel – příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat minimálně po dobu 10 let a po tuto dobu také umožnit její kontrolu ze strany kontrolních orgánů. Ze strany příslušných orgánů mohou být prováděny také veřejnosprávní kontroly za účelem přezkoumání hospodaření s poskytnutou dotací.

Výzva MPO obsahuje další podrobnější informace o programu a výše uvedené představuje přehled nejdůležitějších parametrů programu.

Jsme připraveni Vám být při podání žádosti o podporu nápomocni. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, obratem Vám zašleme podklady pro další postup.

Žádosti samozřejmě zpracováváme ve všech 5 našich kancelářích a s konkrétními dotazy se proto neváhejte obracet na následující klíčové kontakty:

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross