Podpora pro OSVČ zasažené šířením koronaviru

14. 4. 2020

Autoři: David Krch, Josef Žaloudek

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

přicházíme k Vám se shrnující informací týkající se podpory osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“) v souvislosti s krizovými opatřeními a bojem proti koronaviru CoV-2, která byla schválena Parlamentem České republiky a podepsána prezidentem. Naše shrnutí jsme si pro zjednodušení dovolili připravit formou otázek a odpovědí, přičemž je možné, že výklad nebo dokonce samotná úprava se ze strany státních orgánů budou dále vyvíjet. V případě že byste v této souvislosti měli jakékoli dotazy, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.

Kolik bonus činí a jakou má formu?

 • Kompenzační bonus („bonus“) činí 500 Kč denně.
 • Je možné ho vyplatit za každý den v období od 12. března do 30. dubna 2020.
 • Maximální výše činí 25 000 Kč.
 • Má formu „vratky“ daně.

Kdo má na bonus nárok?

 • OSVČ, která ke 12. březnu 2020 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost („SVČ“).
 • OSVČ, která přerušila svoji SVČ po 31. srpnu 2019 a toto přerušení ke 12. březnu 2020 nadále trvalo. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu, aby měli nárok na podporu i osoby vykonávající svou SVČ sezónně, které ji z důvodu krizových opatření zatím opět nezahájily.
 • Pozor, vyloučeny jsou osoby, které byly zároveň účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci (tj. nejen osoby v pracovním poměru, ale i osoby s příjmy z dohody o pracovní činnosti nad 3 000 Kč či dohody o provedení práce nad 10 000 Kč atd.). Toto pravidlo tedy vylučuje např. i zaměstnané důchodce nebo studenty apod.
 • Musí být registrován jako poplatník daně z příjmů fyzických osob.

Jaká jsou kritéria?

 • OSVČ nemohla svoji SVČ zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Tím se rozumí zejména:
  • Uzavření provozovny nebo omezení jejího provozu.
  • Karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance.
  • Péče o dítě OSVČ nebo překážky v práci jejího zaměstnance z titulu, že pečuje o dítě.
  • Omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech OSVČ.
  • Omezení nebo ukončení dodávek vstupů potřebných pro výkon SVČ.
 • Výše uvedený výčet je demonstrativní, důvody mohou být i jiné.
 • OSVČ musí být připravena prokázat, že k omezení výkonu její SVČ skutečně došlo, neboť tyto skutečnosti mohou být následně předmětem kontroly.
 • Doporučujeme tedy archivovat veškerou možnou dokumentaci prokazující nastalé skutečnosti např. komunikaci se zákazníky nebo obchodními partnery osvědčující omezení dodávek vstupů, rušení schůzek nebo objednávek ze strany zákazníků apod.

Kam se podává žádost a jaké bude mít náležitosti?

 • Bonus vyplácí finanční úřad, kterému OSVČ běžně podává své daňové přiznání k dani z příjmů.
 • Formulář žádosti je již k dispozici na webových stránkách Finanční správy.
 • Žádost obsahuje
  • obecné náležitosti,
  • čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vyplacení bonusu (viz výše), včetně počtu dní z výše uvedeného období, za které má být vyplacen bonus,
  • číslo účtu v české měně, kam má být bonus zaslán.
 • Žádost lze podat nejpozději do 29. června 2020 (60 dnů po skončení bonusového období), pak nárok na bonus zaniká.
 • Bonusy by měly být vypláceny bez zbytečného odkladu ihned po zpracování žádosti.
 • Žádost lze podat
  • datovou schránkou,
  • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem,     
  • elektronicky (přes portál Finanční správy) bez zaručeného elektronického podpisu, vygenerované potvrzení o podání stačí následně podepsat a zaslat jeho elektronickou kopii na elektronickou adresu zveřejněnou příslušným finančním úřadem,
  • ve formě elektronické kopie (scanu) žádosti, která bude obsahovat vlastnoruční podpis žadatele a to na elektronickou adresu zveřejněnou příslušným finančním úřadem,
  • písemně, nicméně elektronická komunikace je finančními úřady v aktuální situaci preferována.
 • Pokud OSVČ zjistí, že žádost nevyplnila správně, lze ji v termínu do 29. června 2020 měnit.
 • V případě, že dojde ke snížení nároku na bonus, OSVČ vrátí pouze neoprávněně vyplacený bonus, ale nebude mu vyměřeno žádné penále.

Má výplata bonusu nějaký dopad na další dávky?

 • Ano, je započitatelným příjmem pro výpočet dávek v hmotné nouzi.
 • Vylučuje se s podporou v nezaměstnanosti, tj. za jeden kalendářní den lze čerpat buď podporu v nezaměstnanosti, nebo bonus.
 • Bonus je „vratkou daně“, nejedná se tedy o zdanitelný příjem OSVČ a tento bonus OSVČ nebude uvádět do svého daňového přiznání za rok 2020.
 • Bonus je „nezabavitelný“, tj. nepodléhá exekuci ani výkonu rozhodnutí.

Bude výplata bonusu podléhat nějaké kontrole?

 • Vzhledem k tomu, že výplata bonusu je fakticky „vratkou daně“, může být i předmětem:
  • Postupu k odstranění pochybností v průběhu zpracování žádosti.
  • Následné daňové kontroly v termínu tří let, zřejmě od posledního dne pro podání žádosti.
 • Z tohoto důvodu doporučujeme, aby si OSVČ uchovávala veškeré podklady prokazující, že ji krizová opatření zasáhla a došlo k faktickému omezení výkonu její činnosti, především pokud žádá o bonus z titulu omezení vstupů nebo naopak pro omezení poptávky po jejích výrobcích či službách apod. 
 • Jak již bylo uvedeno výše, doporučujeme archivovat relevantní písemnou komunikaci s dodavateli či zákazníky, zápisy z případných jednání, precizní evidenci snížených tržeb, přestože je dočasně pozastavena povinnost elektronické evidence tržeb atd.
 • V případě, kdy finanční úřad při kontrole zjistí, že měl být vyplacen bonus v nižší výši, bude OSVČ povinna vrátit příslušný rozdíl. Penále nebude vyměřeno, ale je pravděpodobné že by byl vyměřen úrok z prodlení (v současnosti přibližně 15% p.a.).

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross