Deset hlavních změn dle nového znaleckého zákona

18. 1. 2021

Autoři: Jan Šturm, Adam Forst, Klára Vitovská

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 254/2019 Sb., zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nahrazuje zákon č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících. Jde nepochybně o nejvýznamnější změnu v této oblasti za posledních 30 let.

Níže uvádíme výběr z toho nejpodstatnějšího:

1. Zavedení kategorie „znalecké kanceláře“

Stejně jako doposud mohou znaleckou činnost provádět znalci nebo znalecké ústavy. Nově je však kategorie znaleckých ústavů vyhrazena pouze pro subjekty typu vysoké školy, veřejné výzkumné instituce apod., které vykonávají vědeckovýzkumnou činnost. Pro obchodní korporace vykonávající (komerční) znaleckou činnost je nově zavedena kategorie „znalecké kanceláře“.

2. Podrobné vymezení náležitostí znaleckého posudku

Oproti dosavadní právní úpravě jsou podrobněji stanoveny formální i obsahové náležitosti znaleckých posudků. Dle prováděcí vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti musí znalecký posudek obsahovat mj. konkrétní odbornou otázku zadanou zadavatelem, popis postupu znalce při sběru dat, výčet vybraných zdrojů apod.

Co se týče formálních náležitostí znaleckých posudků, jsou stanoveny mj. náležitosti titulní strany (např. uvedení zadavatele a předmětu posudku) a poslední strany posudku (např. údaj o odměně). Tyto náležitosti musí splňovat všechny znalecké posudky vydané po 31. 12. 2020.

3. Rozšíření odpovědnosti znalce při výkonu znalecké činnosti

Nový zákon částečně mění a doplňuje stávající úpravu přestupků za porušení zákona o znalcích. Osoby vykonávající znaleckou činnost mohou být nově odpovědné přibližně za 15 typů přestupků - např. za nedodržení evidenčních povinností, nesplnění obsahových náležitostí znaleckého posudku, nesprávné vyúčtování odměny apod. Pokud jde o peněžité sankce, dělí se tyto do tří skupin podle závažnosti: do 75.000 Kč, do 250.000 Kč a do 500.000 Kč.

4. Povinné pojištění subjektů vykonávající znaleckou činnost

Všechny subjekty vykonávající znaleckou činnost (vyjma organizačních složek státu) jsou povinny uzavřít pojištění své odpovědnosti za výkon této činnosti. Minimální limit pojistného plnění pro znalce je 1 mil. Kč a 5 mil. Kč pro znalecké ústavy a znalecké kanceláře. Potvrzení o tomto pojištění je třeba předkládat Ministerstvu spravedlnosti.

5. Nárok na zápis do seznamu znalců

Oproti dosavadní právní úpravě má žadatel o zápis do seznamu znalců na tento zápis právní nárok. Jakmile splní veškeré zákonem stanovené podmínky je Ministerstvo spravedlnosti povinno jej do seznamu zapsat. 

6. Zavedení nových zkoušek pro znalce

Žadatel o znalecké oprávnění je povinen složit vstupní zkoušku, která se skládá z obecné a zvláštní části. Obecná část zkoušky se koná formou písemného testu, v jehož rámci jsou prověřeny znalosti žadatele v oblasti právních předpisů regulujících znaleckou činnost. Zvláštní část má formu ústního pohovoru před zkušební komisí, při kterém žadatel obhajuje zkušební znalecký posudek ve zvoleném oboru a odvětví.    

7. Elektronické vedení znaleckého deníku

Subjekty vykonávající znaleckou činnost jsou povinny uvádět údaje o posudcích v elektronické evidenci posudků vedené Ministerstvem spravedlnosti. Veškeré údaje je třeba zapisovat do 5 pracovních dnů od rozhodné skutečnosti. Obsah evidence by měl být přístupný výhradně Ministerstvu spravedlnosti, nicméně na základě odůvodněné žádosti mohou být tyto údaje zpřístupněny i jiným orgánům veřejné moci.

8. Nový seznam znalců

Nový znalecký zákon zavádí nový seznam znalců spravovaný Ministerstvem spravedlnosti. Tento se člení na veřejnou a neveřejnou část. Ve veřejné části budou přitom k dispozici nejenom údaje o názvu, oboru, odvětví a specializaci subjektu vykonávající znaleckou činnost, ale např. i údaje o spáchaných přestupcích nebo pozastavení činnosti.

9. Změny v odměňování znalců

Odměna za znaleckou činnost je dle prováděcí vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 504/2020 Sb. nově stanovena ve výši 300 Kč až 450 Kč za hodinu účelně vynaložené práce. Oproti předchozí úpravě je daná výše jednotná pro znalce, znalecké kanceláře i znalecké ústavy. Subjekty vykonávající znaleckou činnost budou mít nově nárok i na náhradu za ztrátu času při cestě do místa provedení úkonu nebo při čekání na jeho provedení.   

10. Přechodné období

Subjekty, které vykonávaly znaleckou činnost dle dosavadních předpisů, mají 5 let od nabytí účinností nového zákona na to, aby získaly oprávnění k výkonu znalecké činnosti dle nového zákona. Pokud se jim to nepodaří, jejich oprávnění uplynutím této lhůty zanikne.

Pokud jde o znalecké ústavy a znalecké kanceláře (resp. znalecké ústavy dle I. oddílu), jsou tyto navíc povinny prokázat do jednoho roku od účinnosti nového zákona, že vykonávají znaleckou činnost prostřednictvím alespoň jednoho znalce (resp. dvou znalců, pokud jde o znalecké kanceláře) oprávněného k výkonu znalecké činnosti v příslušném oboru a odvětví.  

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross