Charitativní podpora Ukrajiny a daně ve světle čerstvě ohlášené novely zákona o daních z příjmů

8. 3. 2022

Autoři: David Krch, Kateřina Havlínová, Jan Macháček

V souvislosti s konfliktem na Ukrajině jsme pro Vás připravili daňové shrnutí, jak z pohledu společnosti i občana v současnosti zacházet s charitativní podporou v podobě peněžních i nepeněžních darů, především pro účely správného uplatnění odpočtu ze základu daně.

V úvodu tohoto týdne Ministerstvo financí ČR představilo i návrh novely zákona o daních z příjmů, který má zajistit výhodnější daňové ošetření u většího okruhu příjemců i účelu darů, včetně většího procenta možného odpočtu.

Novela by měla být uplatnitelná na rok 2022, a to i zpětně na dary již poskytnuté. Fyzická osoba tak uplatní dar v daňovém přiznání podávaném za rok 2022, právnická osoba při respektování svého zdaňovacího období při podmínce poskytnutí daru v roce 2022. Dočasně účinná navržená úprava zákona o daních z příjmů umožní uplatnění odpočtu i daňovým rezidentům Ukrajiny, pokud prokáží, že jejich příjmy z České republiky tvoří aspoň 90 % jejich zdanitelných příjmů.

Pokud se rozhodnete darovat jako firma či jednotlivec dar, ať již peníze nebo materiální pomoc, hodnotu daru nelze jako náklad pro daň z příjmů uznat. Můžete si ale za určitých podmínek snížit základ daně z příjmů, a tedy „ušetřit“ i na výsledné dani, resp. potenciálně navýšit objem poskytované podpory právě o uspořenou daň.

Jaké jsou uvedené podmínky, které je nutné splnit?

  • PŘÍJEMCE PODPORY: dosud musí být příjemci právnické osoby se sídlem v ČR nebo EU, případně jakékoliv právnické osoby, pořadatelé veřejné sbírky dle zákona o veřejných sbírkách (č. 117/2001 Sb.), ale i obce, kraje, organizační složky státu a některé vybrané fyzické osoby (např. poživatelé invalidního důchodu),
    NOVĚ, za předpokladu schválení novely, budou moci být dary poskytnuty přímo státu Ukrajina (např. prostřednictvím velvyslanectví), územně samosprávnému celku Ukrajiny, právnické osobě se sídlem nebo fyzické osobě s bydlištěm na Ukrajině (fyzická osoba i nadále musí splňovat další podmínky, např. být příjemce invalidního důchodu);
  • ÚČEL PODPORY: dosud byl dar omezen na humanitární, charitativní, sociální, zdravotnické účely, pro vzdělávání a školství,
    NOVĚ bude možné poskytnout dar i na podporu obranného úsilí státu Ukrajina, tj. např. na zbraně, munici, vojenský materiál apod. jak pro příslušníky armády, tak dobrovolníky.

Pokud jsou splněny podmínky příjemce podpory i jejího účelu, můžete si dosud jako společnost snížit základ daně úhrnně až do výše 10 % základu daně (hodnota daru musí činit aspoň 2.000 Kč), jako jednotlivec (občan) až do výše 15 % základu daně (minimálně musí být hodnota daru 2 % základu daně nebo aspoň 1.000 Kč). Přechodně na rok 2022 (právnické osoby pro zdaňovací období končící mezi 1. 3. 2022 a 28. 2. 2023) bude novelou opět zavedena možnost odpočtu až do výše 30 % základu daně.

Navrhovaná novela také rozšiřuje uplatnění osvobození od daně z příjmů u vlastního příjemce daru, a to i pro situace, kdy je dar obdržen na podporu obranného úsilí státu Ukrajina, dosud musely být pro osvobození naplněny úzce vymezené podmínky získání z humanitárních a charitativních důvodů. Uvedené je důležité i z pohledu dárce, který by jinak na základě stávající právní úpravy musel uplatnit srážkovou daň (což by u mnohých nepeněžních darů bylo komplikované pro vlastní výpočet).

Novela zákona o daních z příjmů by také měla představit možnost přímé daňové uznatelnosti nákladu na nepeněžní dar na pomoc státu Ukrajina a jeho obyvatelům v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jeho území, při splnění podmínky stejného účelu, jak je již uveden výše, příjemce nebude omezen.

Uvedené může představovat jak určité zjednodušení výpočtu případné poměrné části jinak nedaňových nákladů, tak zároveň, pokud by případně poskytovatel vykázal za zdaňovací období daňovou ztrátu, může ji obecně (dle dalších podmínek) uplatnit ve dvou zdaňovacích obdobích před či pěti zdaňovacích obdobích následně, a tedy tak efektivně hodnotu takového nepeněžitého plnění uplatnit v základu daně a snížení daňové povinnosti i jindy než jen v případě uplatnění odpočtu z titulu daru.

Peněžní podpora a plátci DPH

Poskytujete-li charitativní podporu jako plátce DPH, je důležité nezapomenout i na možné související daňové povinnosti. Poskytnutá peněžní podpora nemá na DPH povinnosti vliv. Při poskytnutí jiné materiální pomoci Ukrajině (předpokládáme „zdarma“, bez úplaty), pokud jste při jejím pořízení uplatnili nárok na odpočet DPH, bude tento odpočet i nadále zachován, pouze bude-li podpora směřovat humanitárním a dobročinným organizacím s dodáním v České republice, které ji v rámci této činnosti mimo území EU odešlou nebo přepraví na Ukrajinu.

Pro prokázání doporučujeme s danou organizací uzavřít minimálně smlouvu či jiný obdobný dokument, v němž budou obě strany deklarovat účel poskytnuté pomoci a závazek příslušné organizace na Ukrajinu právě za tímto účelem materiální pomoc doručit.

Jak prokázat dar

Závěrem bychom rádi zrekapitulovali neměnné podmínky, jak dar prokázat. Z příslušného dokladu by vždy měl být zřejmý příjemce, hodnota, předmět, účel a datum poskytnutí.  V této souvislosti připomínáme, že datem poskytnutí je až datum fyzického převodu prostředků nebo nepeněžní podpory, nikoli datum uvedené na darovací smlouvě.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici. Rádi Vám budeme nápomocni při posouzení splnění podmínek z daňového hlediska.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross