Právník radí: Jak se zbavit autovraku?

8. 6. 2021

Zdroj: komunalniekologie.cz

Města a obce se konečně mohou zbavovat autovraků. Postup je od letošního roku jednodušší. Jak na to?

Na naše dotazy ohledně postupu, který mají obce v daném případě zvolit, odpovídá Mgr. Petr Opluštil, z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERTS s.r.o.

Jaké možnosti mají v současné době obce v oblasti odstraňování autovraků?

Podle nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších („zákon“), má obec, v jehož správním obvodu se nachází odstavené vozidlo, rychlejší a efektivnější možnost, jak s odstaveným vozidlem či autovrakem naložit. Podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona obecní úřad, v jehož správním obvodu se nachází odstavené vozidlo, bezodkladně vyzve vlastníka k jeho odstranění a současně tuto výzvu zveřejní na úřední desce. K odstranění odstaveného vozidla má jeho vlastník 1 měsíc od zveřejnění výzvy k jeho odstranění. Po marném uplynutí této lhůty, tedy pokud vlastník vozidlo neodstraní, zajistí obecní úřad předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností (§ 105 odst. 3 zákona). Pokud by obecní úřad odstranil vrak dříve, než před uplynutím lhůty 1 měsíce, porušil by tím zákon a odpovídal by vlastníkovi za případně způsobenou škodu.

Jedná se o nový zákon, k němuž zatím neexistuje výkladová praxe. Není zcela jasné, zda je povinnost vyzvat vlastníka splněna odesláním výzvy vlastníkovi, nebo až jejím doručením. Pokud je vlastník znám, z opatrnosti lze doporučit výzvu doručit vlastníkovi do vlastních rukou postupem dle správního řádu a výzvu zveřejnit na úřední desce až poté, co bude mít obecní úřad k dispozici doklad o doručení. Lhůta 1 měsíce k dobrovolnému odstranění vozidla vlastníkem tak započne běžet nejdříve ode dne doručení výzvy vlastníkovi. Tak tomu ostatně bylo i za předchozí právní úpravy účinné do 31. 12. 2020.

V případě, že odstavené vozidlo bezprostředně ohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí, je obecní úřad oprávněn přemístit takové vozidlo na vybrané parkoviště a informaci o jeho umístění uvede ve výzvě k odstranění takového vozidla (§ 105 odst. 2 zákona).

Zákon pamatuje rovněž na proces přemístění odstaveného vozidla a zajištění jeho předání osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností. Osobě pověřené těmito činnostmi obecním úřadem zákon dává právo vstoupit na pozemky, na kterých se odstavené vozidlo nachází. Vlastníci nebo uživatelé těchto pozemků jsou pak povinni osobě pověřené obecním úřadem vstup umožnit.

Náklady spojené s odstraněním a zajištěním předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností je povinen uhradit obci vlastník odstaveného vozidla (§ 105 odst. 5 zákona). Ve vztahu k placení nákladů obec postupuje podle daňového řádu včetně jejich vymáhání.

Vlastník odstaveného vozidla není povinen obcí hradit náklady pouze tehdy, pokud vlastník prokáže, že mu bylo vozidlo odcizeno. Je proto vhodné pokusit se před odstraněním vozidla zjistit jeho vlastníka, případně zda vozidlo nebylo odcizeno.

Obce mají stále možnost odstraňovat vraky též dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích“), pokud se vrak nachází na pozemní komunikaci ve vlastnictví obce. O odstranění tohoto vraku rozhoduje příslušný silniční správní úřad na návrh obce. Podle zákona o pozemních komunikacích má však obec možnost předat vrak osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností na náklady jeho provozovatele až po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla provozovateli vraku pravomocně uložena povinnost vrak odstranit z pozemní komunikace, případně pravomocně uložena povinnost vrak vyzvednou z místa, kam byl vrak odtažen, pokud stál na dočasném zákazu stání nebo zastavení (např. z důvodu blokového čištění silnice).

Co dělat v případě smrti vlastníka autovraku?

V případě, že vlastník autovraku zemřel, je jeho majetek předmětem dědictví. Vlastníkem se pak stane některý z jeho dědiců a není-li dědiců, pak stát. Pokud chce obecní úřad vrak zemřelého odstranit, měl by vyzvat nového vlastníka, tj. dědice, nebo stát.

Pokud vlastník vraku zemřel po odstranění vraku obecním úřadem, avšak předtím, než stihl uhradit náklady na jeho odstranění, může obecní úřad tyto náklady vymáhat na dědicích, případně státu, pokud zemřelý dědice nemá. Na dědice přechází též dluhy zemřelého vlastníka minimálně do výše ceny nabytého dědictví a na stát do této výše.

Co dělat, když vůz nemá registrační značku a majitele se nepodaří dopátrat?

V případě, že vozidlo je bez registrační značky, doporučujeme pokusit se identifikovat vozidlo a jeho vlastníka jiným způsobem, například prostřednictvím VIN čísla motoru, má-li vrak stále motor. Pokud se přesto nepodaří dopátrat vlastníka vozidla, zákon výslovně na tyto situace pamatuje. V takovém případě se výzva k odstranění vozidla pouze zveřejní na úřední desce obecního úřadu. Vrak může obecní úřad odstranit po uplynutí 1 měsíce od zveřejnění výzvy.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross