JUDr. Ing. Martin Petruľák

Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
martin.petrulak@havelpartners.sk
Právní specializace
Podnikatelské obory

Martin Petruľák sa špecializuje na oblasť poistenia, regulácie poisťovníctva a distribúcie finančných produktov, oblasť ochrany spotrebiteľa a ochrany osobných údajov.

V oblasti poisťovníctva sa zameriava na súkromnoprávnu úpravu poistenia, otázky regulácie poisťovníctva, licenčné konania, dohľady a sankčné konania, pravidlá pre tvorbu poistných produktov, problematiku cezhraničného výkonu poisťovacej činnosti, implementačné projekty v oblasti regulatórnych požiadaviek a na právne poradenstvo pri riešení komplikovaných poistných udalostí.

V oblasti distribúcie finančných produktov sa zameriava na povinnosti týkajúce sa styku s klientom, nastavenie procesov distribúcie vrátane digitalizovaných riešení distribúcie, posudzovanie odmeňovacích schém, identifikáciu a riadenie konfliktu záujmov.

V oblasti ochrany spotrebiteľa sa detailne venuje problematike neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík, otázkam transparentnosti zmluvnej dokumentácie a príprave predzmluvných informačných dokumentov a štandardizovanej zmluvnej dokumentácie.

Pred príchodom do HAVEL & PARTNERS v roku 2022 pôsobil 5 rokov špecializovanej slovenskej advokátskej kancelárii, v ktorej poskytoval právne poradenstvo popredným poisťovniam a predtým  viac ako 12 rokov slovenských poisťovniach, vo Wüstenrot poisťovni a v Poštovej poisťovni, kde pôsobil okrem iného ako vedúci právneho oddelenia a neskôr ako člen predstavenstva. Štyri roky zastával funkciu predsedu legislatívnej sekcie Slovenskej asociácie poisťovní.

Je členom autorského kolektívu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku, v rámci ktorého sa podieľal na komentári k ustanoveniam o poistnej zmluve, spoluautorom špecializovanej monografie k poistným zmluvám a autorom viacerých odborných článkov a príspevkov v oblasti poistenia. V roku 2016 mu Slovenská asociácia poisťovní udelila cenu JUDr. Františka Prochotského za autorskú odbornú a popularizačnú činnosť v oblasti poisťovníctva.

Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora
Slovenská spoločnosť aktuárov (asociovaný člen – sympatizant)

Jazyky
slovenský, anglický
Vzdělání
  • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (2003), titul Mgr.Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, Bratislava (2008), titul Ing.Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava (2021), titul JUDr.
  • právne poradenstvo pri implementácii požiadaviek vyplývajúcich zo smernice o distribúcii poistenia (IDD) vo významnej slovenskej poisťovni
  • právne poradenstvo pri zlúčení dvoch popredných slovenských životných poisťovní
  • komplexné právne poradenstvo pri implementácii požiadaviek nariadenia SFDR vo významnej slovenskej finančnej skupine
  • komplexná revízia zmluvnej dokumentácie s ohľadom na regulatórne požiadavky, právnu úpravu poistenia a spotrebiteľských zmlúv v životnej poisťovni
  • právne poradenstvo pri vstupe na slovenský trh zahraničnej životnej poisťovne, vrátane poradenstva pri lokalizácii poistných produktov
  • právne poradenstvo pri regulatórnych aspektoch emisie Solvency II Tier 2 dlhopisov
  • právne poradenstvo pri iniciatívnom návrhu rekodifikácie záväzkovej časti Občianskeho zákonníka (právna úprava poistnej zmluvy)
  • právne poradenstvo pri lokalizácii produktov významnej neživotnej medzinárodnej poisťovne

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross