Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, německý
Vzdělání:
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2005), titul Ph.D.
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2000), titul Mgr.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta/Fakulta sociálních studií, Brno (obor Sociologie)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (obor Masová komunikace)
Europainstitut, Saarland University, Saarbrücken
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Salzburg


Mgr. František Korbel, Ph.D.

Partner

František Korbel se specializuje na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva.

Před nástupem do naší advokátní kanceláře působil jako advokát, zakladatel a společník úspěšné advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři. Činný byl rovněž v komunální sféře; začínal jako právník na majetkoprávním odboru Městského úřadu v Táboře, poté působil ve třech funkčních obdobích jako člen zastupitelstva města a ve dvou obdobích jako člen rady města.

Od roku 2006 byl zaměstnán ve veřejné správě, nejdříve jako místopředseda Legislativní rady vlády, v letech 2007–2013 též jako náměstek ministrů spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. a Mgr. Marie Benešové. Na ministerstvu spravedlnosti řídil projekt rekodifikace soukromého práva. Je zakládajícím členem výkladové Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) při Ministerstvu spravedlnosti. V letech 2009–2010 byl náměstkem ministra životního prostředí.

Od roku 2009 působil jako odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2011 působí ve stejné roli na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vede specializovaný seminář právo na informace a kurz legislativy. Též je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců. Publikuje a přednáší v oboru občanského a správního práva, informačních technologií a legislativy. Je spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku u nakladatelství Leges či převodových tabulek mezi starým a novým soukromým právem. Řídí vzdělávací AKADEMII HAVEL & PARTNERS.

Transakce

 • jako advokát zvítězil v desítkách informačních sporů před správními soudy a Nejvyšším správním soudem
 • u Ústavního soudu prosadil zrušení části zákona o svobodném přístupu k informacím, která bránila poskytování nepravomocných rozsudků
 • sepsal návrhy zákonů o stavebních úřadech, o sociálním bydlení, o lobbingu a návrhy novel zákonů o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (zlepšení legislativního procesu), o sdružování v politických stranách a politických hnutích (regulace financování a kontroly politických stran)
 • organizoval rozvojové projekty města, zabýval se územními plány, územním a stavebním řízením, referendy občanů
 • zastupoval účastníky řízení kolaudačního řízení Jaderné elektrárny Temelín
 • zastupoval účastníky složitých restitučních sporů a spoluvlastnických transakcí s nemovitostmi v Praze
 • zastupoval účastníky soudních řízení v Německu a Rakousku
 • vedl proces odnímání neoprávněně nabytých titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, osobně sepsal, prosadil a obhájil správní rozhodnutí o zrušení diplomů s akademickými tituly Mgr., JUDr. i Ph.D.
 • jako náměstek ministra spravedlnosti vedl legislativní sekci, kde od roku 2007 organizoval práce (mimo jiné) na přijetí nového trestního zákoníku, zákona o zabezpečovací detenci, několika reformních novel trestního řádu, občanského soudního řádu, soudního řádu správního, insolvenčního zákona, rozhodčího řádu, notářského řádu a exekučního řádu, velké novely zákona o soudech a soudcích, zákona o vyšších soudních úřednících, novely zákona o znalcích a tlumočnících, novely zákona o advokacii, novely zákona o insolvenčních správcích, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi písemností, zákona o mediaci, zákona o obětech trestných činů, reformy dovolání v civilních věcech u Nejvyššího soudu, novely zákona o Ústavním soudu, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, zrušení anonymních akcií, zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a doprovodné legislativy k projektu rekodifikace soukromého práva
 • jako náměstek ministra spravedlnosti vedl projekt implementace nového soukromého práva, zajišťování publicity dopadů nového občanského zákoníku a vzdělávání justice a veřejné správy
 • jako náměstek ministra spravedlnosti vedl též projekt elektronizace justice, kde prosadil spuštění insolvenčního rejstříku, zavedení elektronického platebního rozkazu, informačních aplikací InfoSoud, InfoJednání, InfoData, elektronické úřední desky, datových schránek, základních registrů, zveřejňování judikatury nižších soudů, automatického přepisu hlasu, nového obchodního rejstříku a elektronického originálu soudního spisu v pilotních agendách (CEPR, exekuce)
 • jako místopředseda Legislativní rady vlády v letech 2006-2013 posoudil několik stovek dalších zákonů předložených ústředními orgány státní správy

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora (člen Sekce pro právo veřejné)
 • Legislativní rada vlády
 • Rozkladová komise Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí a Úřadu vlády
 • Ministerstvo spravedlnosti, zkušební komisař pro justiční zkoušky
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, odborný asistent katedry správního práva a správní vědy
 • Redakční rada časopisů Správní právo, Komorní listy a Státní zastupitelství
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup