Novinky evropského insolvenčního práva

Autor: Dušan Sedláček, Petr Sprinz   
ePravo.cz
Středa, 06 Leden 2016

Dne 25. 6. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení („Nařízení“), kterým bylo v celém jeho rozsahu nahrazeno Nařízení Rady (ES) 1346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úprava se bude vztahovat až na řízení zahájená po 26. 6. 2017, přičemž je tak poskytnut dostatek času se na aplikaci této normy připravit.

Nová úprava stejně jako předchozí úprava nezavádí jednotné insolvenční řízení pro všechny státy Evropské unie. Nařízení spíše jen doplňuje národní úpravy insolvenčního práva o normy, které jsou významné z hlediska fungování společného trhu Unie.

Působnost Nařízení je oproti stávající úpravě rozšířena. Nařízení totiž nově upravuje též řízení, jejichž cílem je záchrana hospodářsky životaschopných podniků (typicky restrukturalizace či reorganizace), jakož i spotřebitelská insolvenční řízení (typicky oddlužení). Konkrétně z českých způsobů řešení úpadku se Nařízení vztahuje na konkurs, reorganizaci i na oddlužení. Insolvenční řízení týkající se pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a subjektů kolektivního investování jsou z působnosti Nařízení vyjmuty.

Nařízení také ve svém čl. 3 podstatně podrobněji upravuje institut místa soustředění hlavních zájmů dlužníka („COMI“). Účelem toho je usnadnit předcházení praxe označované jako „forum shopping“, tj. převádění majetku nebo soudních řízení z jednoho členského státu Evropské Unie do druhého za účelem získání výhodnějšího sudiště na úkor věřitelů.

Jeden z hlavních přínosů nové úpravy spočívá také v tom, že jsou významně zpřesněna pravidla pro koncernová insolvenční řízení (kapitola V. Nařízení), tj. pro řízení různých společností, které jsou součástí téže skupiny.

Všem členským státům Evropské unie je čl. 24 a násl. Nařízení přikázáno zřídit do 26. 6. 2018 veřejně přístupné insolvenční rejstříky, ve kterých budou mít povinnost zveřejňovat příslušné informace z přeshraničních úpadkových řízení. Veškeré tyto insolvenční rejstříky mají být nadto podle Nařízení do budoucna vzájemně propojeny.

Nařízení též zavádí standardizovanou proceduru pro přihlašování pohledávek. Každý zahraniční věřitel bude mít možnost přihlásit svoje pohledávky do insolvenčního řízení na standardizovaném formuláři podle čl. 55 Nařízení. Stejně jako dnes bude moci věřitel přihlásit svoje pohledávky v kterémkoli z úředních jazyků Unie. Soud, insolvenční správce a případně dlužník s dispozičním oprávněním však budou moci od věřitele požadovat poskytnutí překladu do úředního jazyku státu, který řízení zahájil.

S ohledem na uvedené změny je viditelný posun ke zpřesnění jednotlivých institutů evropského insolvenčního práva. Zřejmý je také úmysl přizpůsobit úpravu aktuálnímu chodu a problematickým jevům insolvenčních řízení na území EU.

Zdroj: http://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-evropskeho-insolvencniho-prava-99667.html

O autorech:

Mgr. Dušan Sedláček je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení, insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků a také na akvizice a prodeje společností.

Mgr. Petr Sprinz, LL.M. je advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na insolvence a restrukturalizace, zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních a dále také na energetiku a životní prostředí.

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup