Pracovní právo, právo sociálního zabezpečení a cizinecké právo

PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zejména v níže uvedených oblastech:

 • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci;
 • pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele;
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci;
 • kompletní oblast odměňování zaměstnanců;
 • zabezpečování a uplatňování principu rovných příležitostí;
 • ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění;
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva;
 • agenturní zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců;
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích;
 • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery;
 • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi;
 • restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců.

Zvláštní znalosti a zkušenosti mají naši právníci v oblasti právní úpravy pracovněprávních vztahů mezi zahraničními zaměstnanci a tuzemskými zaměstnavateli a mezi tuzemskými zaměstnanci a zahraničními zaměstnavateli, včetně volby vhodného právního řádu pro úpravu těchto pracovněprávních vztahů a související daňové optimalizace.

Cizinecké právo

Naše kancelář rovněž poskytuje komplexní právní podporu zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům v oblasti cizineckého práva, především se jedná o analýzy a doporučení nejvhodnějšího typu povolení s ohledem na potřeby klientů (s přesahem do dalších souvisejících oblastí práva, včetně posouzení daňových aspektů) a zajištění veškeré přípravy žádostí a podkladů, včetně úředně ověřených překladů:

Pro občany EU/EHP a jejich rodinné příslušníky

 • plnění informační povinnosti při zahájení a ukončení zaměstnávání
 • přechodný a trvalý pobyt
 • státní občanství
 • vysílání k výkonu práce na území České republiky a Slovenska
 • posouzení daňových aspektů
 • obstarání A1

Pro občany třetích zemí

 • zaměstnanecká karta (duálního i neduálního charakteru)
 • schengenské vízum k pobytu do 90 dnů (za účelem zaměstnání, podnikání aj.)
 • dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů
 • vysílání k výkonu práce na území České republiky a Slovenska
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • vízum za účelem sezónního zaměstnání
 • dlouhodobý pobyt, včetně povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
 • trvalý pobyt, včetně plnění informační povinnosti při zahájení a ukončení zaměstnání
 • státní občanství
 • zastupování ve správním soudnictví (vyhoštění aj.)
 • modrá karta
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup